en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - letní prázdniny

Červenec a srpen

   V těchto prázdninových měsících vrcholí léto. Dřeviny dokončují letošní přírůst a některé mladé stromky využívají příznivého počasí a ještě vytváří tzv. jánský přírůst – další růst terminálních výhonů. Tím zvyšují svůj roční přírůst, anebo nahrazují ztrátu způsobenou letním okusem zvěří, či pozdním mrazem. Někdy se stává, že nestačí do zimy celý zdřevnatět a vymrzá. Lesní zvěř v tento čas využívá široké palety bylin k hodování, je to pro ni takový přírodní švédský stůl.


Těžební činnost

• V obou měsících pokračuje utlumená těžební činnost.
Vytěžená dřevní hmota z výchovných zásahů je v plné míze a musí se tedy velmi rychle odvézt z lesa a zpracovat.

 

• Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem z častých letních bouřek a souše, které se mohou postupně objevovat.


• Odvoz dřeva pozvolna končí. Z lesních skládek se kromě čerstvé hmoty odváží poslední hromádky netradičních dřevních sortimentů, které byly v minulých měsících špatně prodejné, vzhledem k malému množství tohoto dřeva.


Pěstební činnost

• Zalesnění.  V tento čas je možné zalesňovat pouze obalovanou sadbou. I tak ale lesníci raději počkají na podzim, kdy je příznivější klima na práci i na manipulaci se sazenicemi. Letošní rok není vůbec příznivý pro vysazené stromky. Sucho, které zasáhlo celou republiku, má za následek veliké ztráty na letos vysazených sazenicích a vynaložená práce je tak z velké části zmařená. Postiženy jsou všechny druhy dřevin, a to hlavně na vysychavých lokalitách a jižních svazích, které byly suchu nejvíce vystaveny. Zde nezřídka usychalo i přirozené zmlazení, poškozeny byly i výsadby z minulých let. V příštím roce budou muset lesníci tyto ztráty nahradit novou výsadbou.

• Ožinování. Sucho ovlivnilo i růst buřeně, která po jarním vlhkém období zarazila a začala též zasychat. Na některých pasekách byla zaschlá buřeň záměrně ponechána, aby zajistila stín a příznivější mikroklima pro okolní stromky. Podle dalšího vývoje počasí a nárůstu buřeně budou leníci pokračovat v této činnosti.

 

Ochrana lesa

• Obranná opatření proti kůrovcům.

• Kontrola dalších hmyzích škůdců. Nesmíme zapomenout i na další hmyzí škůdce lesa, kteří dokážou zničit velké plochy vzrostlého lesa. V průběhu července kontrolujeme stav bekyně mnišky. Tato nenápadná můra zapříčinila ve 20. letech minulého století sežrání jehličí a následné uschnutí tisíců hektarů jehličnatého lesa na Křivoklátsku. Další nebezpečnou můrou je její příbuzná bekyně velkohlavá. Tu si mnoho místních obyvatel může ještě pamatovat, protože v 90. letech minulého století byly na jižních lokalitách zaznamenány plošně rozsáhlé holožíry na všech přítomných dřevinách snad jen vyjma jasanu a bezu černého. Na Křivoklátsku se vyskytují další stovky druhů hmyzu, které někdy izolovaně, jindy ve větším měřítku poškozují lesní porosty. Každý vlastník lesa musí proto provádět základní monitoring – vizuální sledování svého lesního majetku.


• Ostatní činnosti v lesích. V obou měsících již bývá zvýšený pohyb osob v lesích. Pokud rostou houby, je tlak na lesní porosty
o to větší. Na významu nabývá ochranná služba, při které lesníci dbají, aby návštěvníci lesa dodržovali všechna ustanovení lesního zákona.

• Letní sezóna sebou přináší i vysoké teploty a tím se zvyšuje riziko lesních požárů. Nejen lesníci a majitelé lesů, ale každý návštěvník lesa by měl být velmi obezřetný a upozorňovat na možnost vzniku požáru. Letos už místní i přespolní hasiči zasahovali u několika drobných lesních požárů. I tak celková škoda půjde do desetitisíců korun.

 

Zajímavosti z přírody

• Začátek prázdnin je ve znamení dozrávání lesních plodů. Borůvky, maliny, lesní jahody i houby přivábí do lesa mnoho návštěvníků. Lesnický park je otevřený pro všechny slušné lidi a nabízí nepřeberné množství zážitků.
• Milovníci lesních květů si také přijdou na své. V tmavých lesích (bučiny) už téměř nic nekvete, zato světlé lesy (doubravy) hýří až do podzimu barvami. Kvete třezalka tečkovaná, jestřábníky a další druhy pozdního léta. Na pasekách je to medonosná vrbka úzkolistá a nepřehlédnutelné jsou velké květy náprstníku červeného.
• V červenci vyvádí mladé černý čáp, včelojed, krahujec a někteří další, a také páry, které zahnízdili podruhé, anebo přišli o první snůšku a založili náhradní. V srpnu nás naopak už někteří ptáci opouštějí a odlétají na zimoviště. Je to např. ťuhýk obecný, rorýs, lejsek malý a dal.
• Přelom prázdnin je obdobím srnčí říje a od 1. srpna začíná hlavní lovecká sezóna většiny druhů spárkaté zvěře. Je tedy potřeba počítat s větší mysliveckou aktivitou, zejména v ranních hodinách a v podvečer se vyhýbat místům, kde se loví.