en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2011

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2011

 

 

                                                                                                                               

 

                            „Území pro přírodu i pro lidi“

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo .....

Lesnický park Křivoklátsko

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. (předmět činnosti)

Statut obecně prospěšné společnosti

Aktivity v roce 2010-2011

Hospodaření společnosti

 

 

Vážení přátelé,

     dostává se vám do rukou první Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ (OPS).  Založením OPS vzniká na Křivoklátsku subjekt, který bude ve spolupráci s vlastníky a správci lesů rozvíjet činnost směřující k propagaci lesnictví nejen na Křivoklátsku, ale i obecně, stejně tak jako bude s ostatními společenskými aktivitami působícími v regionu propagovat šetrné a trvale udržitelné využívání všech přírodních zdrojů v tomto rozmanitém a nesmírně cenném krajinném celku. OPS navazuje na bohatou činnost „Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát“ (IVS), a bude svoje aktivity provozovat v úzké spolupráci s touto institucí. Křivoklátsko je rozhodně oblastí, která byla v historii v Českých zemích vlajkovou lodí v lesnictví a myslivosti a OPS chce tento odkaz našich předků rozvíjet a zachovat pro další generace.

   První Výroční zpráva si neklade za cíl podat pouze přehled o aktivitách, které vykonávala, anebo na kterých se OPS od svého vzniku podílela. Chce široké veřejnosti zejména sdělit, že tady je, a je připravená udělat všechno pro to, aby křivoklátské lesnictví nezapadlo do „propadliště dějin“, ale aby bylo zachováno jako kulturní dědictví našeho národa.

                                                                                                                      Miroslav Pecha, ředitel OPS

  

 

 

Lesnický park Křivoklátsko

   „Lesnický park Křivoklátsko“ (LPK) byl založen 13. května 2010 jako první lesnický park v ČR, jako jeden z bodů programu konference „Křivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí“, uspořádané v rámci akcí „Týdne lesů“. Slavnostní akt proběhl u chaty Emilovna v centru lesnického parku a zúčastnila se ho řada významných osobností odborného i politického života. Celková plocha LPK je 16.994 ha, z toho na lesní porosty připadá 12.887 ha.

Zakladateli Lesnického parku Křivoklátsko jsou:

- Česká lesnická společnost, o.s., Základní pobočka Křivoklát

-Lesy České republiky, s.p.

- Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh

 

  

Z tiskové zprávy, vydané zakladateli LPK u příležitosti této události vyjímáme:

   „Ministerstvo zemědělství i já osobně jsme iniciativu k založení lesnického parku uvítali. Byli bychom rádi, kdyby tento a v budoucnu eventuálně další lesnické parky sloužily jako objekty příkladného, trvale udržitelné hospodaření v lesích a krajině. Prostřednictvím fungujících lesnických parků by mělo být prokázáno, že přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti lze chránit bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody, při zachování a rozvoji všestranného využívání daného území a bez dalších nároků na výdaje ze státního rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

 

   „Vyhlašování lesnických parků je možné chápat jako snahu o zachování a podporu dochovaných přírodních, krajinných a kulturních hodnot v kulturní krajině. Lesnický park Křivoklátsko je součástí stejnojmenné biosférické rezervace UNESCO a CHKO, která v současnosti dostatečným způsobem zajišťuje ochranu přírodních vzácností na tomto území. Lesnický park by mohl být ukázkou lesnického hospodaření, jako prvku rovnovážného rozvoje přírodního prostředí za současného neomezování aktivit lidí, kteří jsou součástí krajiny, v níž žijí. Naopak by mělo být využito jejich zájmu a vědomostí ke spolupráci při zlepšování stavu zdejších lesů a lesního hospodářství. Měla by tím být povzbuzena jejich zodpovědnost za stav přírody v okolí jejich domovů. Významný je i prvek výchovný zaměřený na veřejnost a spolupodílení se všech subjektů na správě daného území za podpory zájmu vlastníků lesů i místní samosprávy,“ vysvětlil předseda republikového výboru České lesnické společnosti Pavel Draštík.

 

   Založení Lesnického parku Křivoklátsko podporují také Lesy ČR. „Sloganem lesnických parků je: území pro přírodu i pro lidi. Vyjadřuje jinými slovy úsilí o rovnováhu všech 3 pilířů trvale udržitelného rozvoje, tedy jak pilíře ekologického (ochrany přírody), tak i ekonomického (např. zachování hospodářského využití území s cílem produkce dřeva jako jednoho z mála obnovitelných přírodních zdrojů) a sociálního (např. zachování pracovních příležitostí pro místní obyvatele a podporu vhodných typů rekreačního využívání). Lesy ČR se k těmto myšlenkám otevřeně hlásí. Lesnický park Křivoklátsko bereme jako snahu nabídnout trvale udržitelné lesnické hospodaření coby obecně platnou alternativu řízené ochrany území, prostou radikálních zvratů, využitelnou při hospodaření jak ve zvláště chráněných územích, tak i mimo ně,“ konstatuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

 

   K myšlence založení Lesnického parku Křivoklátsko se připojuje i Josef Myslivec, ředitel Lesní a rybniční správy JCM Zbiroh, který řekl: „ Navazujeme na práci mnoha vynikajících lesníků, kteří svým citlivým přístupem k lesu, přírodě, myslivosti a krajině plnili představy a požadavky mnoha generací vlastníků. Udržování vysoké úrovně lesnictví, zachování jedinečnosti křivoklátské přírody a krajiny, udržení zaměstnanosti zdejších obyvatel, to jsou hlavní cíle majitele a jsou v naprostém souladu se základními myšlenkami Lesnického parku Křivoklátsko“.

 

   „Založením Lesnického parku Křivoklátsko se završuje více než roční úsilí řady lesnických institucí a odborníků vytvořit na Křivoklátsku institut, který by vedle zachování a zvyšování přírodních hodnot území zachoval i křivoklátské lesnictví, jako kulturní dědictví našeho národa,“ dodává Miroslav Pecha, předseda Základní pobočky České lesnické společnosti Křivoklát.

 

   „Křivoklátské lesy tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů nižších poloh ve vnitrozemí ČR a dokládají zdárné úsilí zdejších vlastníků a lesníků o trvale udržitelné obhospodařování krajiny po dobu několika staletí. Dnešní podoba Křivoklátska je do značné míry výsledkem práce generací zdejších lesníků.

   Za zmínku v této souvislosti určitě stojí, že principy definované v lesních řádech Marie Terezie, vydaných pro

 

 

 

 

naše území v letech 1754 – 5, byly o bezmála 250 let později „přetaveny“ v celosvětově skloňovaný pojem „trvale udržitelný rozvoj – sustainable development“ , respektive „trvale udržitelné hospodaření v lesích – sustainable forest management“.

   Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak zvaných modelových lesů (více na www.imfn.net) a přispějí k posílení mezinárodní spolupráce a výměně informací o způsobech hospodaření v lesích.

   Administrativa lesnického parku bude založena na dobrovolném přístupu dotčených subjektů, institucionálně

bude zastřešena nevládní neziskovou organizací, obecně prospěšnou společností, příp. nadací a bude využívat

nejrůznějších dostupných soukromých a veřejných zdrojů financování na podporu a rozvoj aktivit, které jsou v souladu se standardem lesnického parku.

   Veřejnost bude mít možnost seznamovat se v lesnickém parku v rámci naučných stezek s tématy jako například význam lesa, lesnictví, výroby dřeva.

   Institut lesnického parku s sebou nepřináší žádná omezení volného užívání lesů, které má v podmínkách střední Evropy rovněž několik set let dlouhou tradici. Křivoklátsko je nejen lesnickým a tím i přírodovědným skvostem, ale i významným rekreačním zázemím obyvatel Prahy a dalších velkých měst v okolí. Tuto významnou funkci je nutné nadále zachovat. Rovněž tak není založen na myšlence zpřísnění ochrany přírody, ale získávání dotčených osob i široké veřejnosti pro ochranu a podporu dochovaných hodnot. Veškeré aktivity, tj. jak lesnické hospodaření, tak ochrana přírody či myslivost budou samozřejmě probíhat v souladu s platnými právními předpisy. Případné omezení vstupu bude vyplývat jen a pouze z platných právních předpisů (například dle zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno, kromě v zákoně uvedených výjimek, vstupovat na celé území národních přírodních rezervací).“

Konec výňatku z tiskové zprávy.

   Slavnostní akt byl završen zasazením památného stromu dubu letního, který započal ministr zemědělství Jakub Šebesta a další čestní hosté, a dokončili ho zástupci tří generací lesníků.

   Na závěr podepsali zakladatelé LPK „Prohlášení“, v kterém se zavazují založit obecně prospěšnou společnost, která bude nově založený lesnický park spravovat v duchu udržitelného rozvoje krajiny, trvale udržitelného obhospodařování lesů, ochrany kulturních i přírodních památek a ve snaze o naplňování hesla „Území pro přírodu i pro lidi“.

   Do jednoho roku byly založeny další dva lesnické parky.  Lesnický park Masarykův les Křtiny na území Školního lesního podniku Mendlovy univerzity v Brně a Lesnický park Bezděz na majetcích Vojenských lesů a statků, Lesů České republiky a některých obcí. Byla tak nastartována zcela nová etapa péče o krajinný celek - ne silou zákona, ale dobrovolnou vůlí vlastníků a správců lesů, za vlastní prostředky a bez nároků na mandatorní výdaje ze státního rozpočtu.

   Konference „Křivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí“, které se zúčastnilo více než 120 zástupců majitelů a správců lesů, státní správy, odborného lesnického školství, samospráv obcí i pracovníků ochrany přírody, naznačila směr, jakým by se mělo ubírat lesní hospodářství na Křivoklátsku do budoucna a Lesnický park byl přijat za alternativu nejen pro lesní hospodářství, ale i pro všechny ostatní aktivity, působící v této oblasti.

   Druhý den konference proběhla exkurze do lesů ve správě LČR i do lesních porostů v majetku Jerome Colloredo Mannsfelda. Účastníci konference ohodnotili v obou formách vlastnictví vysoký standard hospodaření, který skýtá záruku zachování vysokých hodnot křivoklátské přírody i její další zlepšování.

 

 

 

 

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

   Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

·         aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty,

·         podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření,

·         poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty,

·         zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku,

·         vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej,

·         výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost,

·         pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů,

·         péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu

·         podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb.

 

 

Statut LPK je uveden v rubrice Obecně prospěšná společnost - Statut LPK

 

Aktivity v roce 2010-2011

Konference „Křivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí“ konaná v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 13. a 14. května 2010 byla spojená se slavnostním založením Lesnického parku Křivoklátsko, který vykonal ministr zemědělství Jakub Šebesta. Na konferenci byl dále přítomen generální ředitel LČR, s.p. Ing. Svatopluk Sýkora, poradce prezidenta ČR Václava Klause Ing. Václav Kalbáč a řada dalších význačných hostů. Součástí slavnostního aktu bylo i zasazení památného stromu „dubu letního“ poblíž lovecké chaty Emilovna. Konference se zúčastnilo 150 účastníků.

Z prostředků MZe a LČR, s.p natočilo Studio TV BoBr propagační film na DVD „Lesnický park Křivoklátsko“. OPS pracovala aktivně na jeho přípravě, scénáři i na výběru vhodných objektů při vlastním natáčení. Film je výbornou pomůckou používanou k propagaci LPK  při nejrůznějších akcích.

LPK, o.p.s. aktivně spolupracovala na Studii „Participativní management, rozvoj a spravování lesnických parků prostřednictvím spolupráce státního a nestátního sektoru“. Formulovala zejména kapitoly, týkající se hospodaření v lesích a propagace lesnictví a lesního hospodářství pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Považuje tuto činnost za hlavní aktivitu OPS.

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela na celé řadě akcí, kterých se v roce 2010 zúčastnilo 1.589 osob a v roce 2011 2.017 osob.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují.

 

-          Přednáška o LPK pro veřejnost                             13 akcí 

-          Odborné exkurze                                                    12

-          Vycházka s lesníkem                                              12

-          Přednáška s besedou „Ptáci LPK“                            5

-          Přednáška s besedou „Savci LPK“                           3

-          Přednáška s besedou „Příroda LPK“                        5

-          Přednáška s besedou „Lesnictví a myslivost LPK“  6

-          Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     8

-          Přednáška s vycházkou „Dřeviny LPK“                   5       

-          Přednáška s besedou „Dřevo a jeho využití“            1

-          Povídání o přírodě LPK pro Mateřské školky          3

-          Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        2 (účast za oba roky 1.100 osob)

-          Spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice            Průběžná činnost

 

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají, absolvovali kursy Lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají.

Hospodaření společnosti

 

   OPS v současné době nezaměstnává žádné pracovníky.

   OPS nemá zatím zcela vyřešené financování projektů z vlastních prostředků a zajišťování jejich zdrojů bude patřit k důležité činnosti OPS v příštím období.

   OPS zatím nevlastní žádný majetek. Od svého založení disponuje pouze finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč (každý ze tří zakladatelů 20.000 Kč). Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí možnost realizace akcí hrazených z vlastních prostředků. Převážná část činnosti se tedy zaměřila na projekty realizované ve spolupráci a z finančních zdrojů třetích osob (LČR, MZE), jejichž financování neprocházelo vlastním účetnictvím.

   OPS do této doby nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS ke dni vydání Výroční zprávy nemá kromě základních vkladů zakladatelů žádný movitý ani nemovitý majetek, stejně tak nemá ani žádné závazky vůči třetím osobám.

   V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám ve složení správní a dozorčí rady a v osobě ředitele.

 

 

                                                                                                                                                    Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.