en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

CHKO KŘIVOKLÁTSKO

 

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla zřízena výnosem MKČSR ze dne 24. listopadu 1978, č.j. 21972/78, o zřízení Chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko”.

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin a s mnoha dochovanými památkami historického osídlení.

Správa CHKO Křivoklátsko vykonává činnost odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. 
Na území chráněné krajinné oblasti rovněž administruje program péče o krajinu a pečuje o svěřený státní majetek.

Na území ve své územní působnosti (obce s rozšířenou působností Kladno, Kralovice, Rakovník, Rokycany, Slaný) vydává výjimky pro silně a kriticky ohrožené druhy a zajišťuje péči  o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.

 

Podrobné informace o Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko: