en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2015

 

 

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2015

 

                                motto: kdo sází stromy, má druhé raději, než sebe

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................    3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2015     ......................................................................................     6

Dlouhodobý plán činnosti LPK    ..............................................................................     7

Krátkodobý plán činnosti LPK    ...............................................................................    11

Hospodaření společnosti   .......................................................................................    13

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4  .............................................................................................   14

 

Vážení přátelé,

    již popáté začínám vypracovávat výroční zprávu, která shrnuje činnosti obecně prospěšné společnosti za uplynulý rok. Pět let je možné vnímat, jako takové malé výročí, za které můžeme i trochu bilancovat a porovnávat. Rozhodně musím konstatovat, že Lesnický park Křivoklátsko (LPK) vykazuje vývoj v činnostech a i ve vnímání naší společnosti veřejností. Přeci jen v počátcích bylo znát, že je to zcela nový subjekt na zdejší lesnické scéně a nevyhýbaly se mu proto ani klasické problémy, které jsou nedílnou součástí každé zcela nové organizace. Problémy s naplněním programové náplně, s administrativními úkony, s finančním zabezpečením, s etablováním se u široké laické i lesnické veřejnosti atd. Postupnými kroky jsme ale pracovali na vzniku samotné koncepce lesnického parku. Ovšem až v roce 2015 můžeme mluvit o plnohodnotném fungování obecně prospěšné společnosti a právě na tomto základu chceme dále stavět a rozvíjet všechny aktivity LPK.

 

Dovolím si proto krátce shrnout rok 2015.

Od prvního pracovního dne roku jsme začali intenzivně pracovat na zajištění a chodu kanceláře, jako výchozího pracoviště LPK. Společně s tím byly učiněny kroky k prvnímu společnému setkání zástupců obcí ležících na území LPK se zástupci správců a majitelů lesa. Rozjeli jsme aktivity pro místní i přespolní občany a fanoušky zdejší přírody. Například jsme organizovali několik vycházek do okolních lesů na různá témata, která byla účastníky velmi pozitivně vnímána. V průběhu roku byla zahájena tvorba a instalace další etapy informačních tabulí na území LPK, a to konkrétně na majetku Colloredo-Mannsfelda s.r.o. Další naplnění krátkodobých cílů bylo ve zbudování sítě exkurzních tras

po stanovištích Demonstračního objektu LPK. Ke zlepšení propagace a komunikace s širokou veřejností byl vytvořen motivační leták a zahájena práce na webových stránkách LPK. V průběhu roku pak byly prezentovány myšlenky trvale udržitelného hospodaření formou lesní pedagogiky, nebo klasických PC prezentací desítkám skupin od dětí předškolního věku po seniory.

 

Rokem 2015 začala plně pracovat obecně prospěšná společnost LPK. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na aktivitách v průběhu uplynulých pěti let, za poctivou, mnohdy nezištnou práci, která vede k postupné změně vnímání lesa a lesníků u lidí, kteří navštěvují zdejší region i lesy a přírodu v celé České republice.

 

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Základní pobočka Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Jerome Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o. (k 1. 4. 2014 došlo k převodu práv a povinností zakladatele z Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda na Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.)

 

Orgány společnosti v roce 2015:

Ke dni 30. 6. 2014 byla zvolena nová správní a dozorčí rada Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Michal Pernica, Ph.D.

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

 

Ředitel:

Miroslav Pecha

 

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Jiří Makovec

člen dozorčí rady: Jan Ineman

 

 

 

Aktivity v roce 2015

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                                počet akcí  

-          Přednáška o LPK pro veřejnost                                 6  

-          Odborné exkurze LPK                                              7

-          Lesní pedagogika pro žáky ZŠ                                21

-          Přednáška o LPK pro studenty                                  9

-          Vycházka s lesníkem                                               15

-          Přednáška s besedou „Ptáci LPK“                             1

-          Přednáška s besedou „Ekosystém les“                      4

-          Přírodovědná soutěž                                                  3

-          Povídání o přírodě LPK pro Mateřské školky         10

-          Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1

-          Den sv. Eustacha na hradě                                         1

-          Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice - Průběžná činnost

 

Celkem se 78 uvedených akcí zúčastnilo 4082 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají, absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

Chtěl bych všem, kteří se jakkoliv podíleli na uvedených akcích v roce 2015, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík patří též dobrovolníkům z řad LS Lužná.

Koncepci fungování lesnického parku nastiňuje vytvořený krátkodobý a dlouhodobý plán činnosti. Krátkodobý plán se týká nejbližšího období. Dlouhodobý pak řeší výhled v rámci střednědobého horizontu a tvoří základní stavební kámen aktivit OPS.

 

 

 

Krátkodobý plán činnosti LPK, o.p.s.

Krátkodobý plán činnosti, schválený též 8. 9. 2014, vychází z dlouhodobého plánu a stanovuje činnosti, které se budou provádět v nejbližším období.

Administrativní zajištění  LPK, o.p.s. (OPS)

Tento bod je již naplněn.

Založení a provoz webových stránek OPS

V roce 2015 se započalo s vytvořením webových stránek. Ve 2016 budou již aktivní.

 

Další nutné odborné a administrativní úkony

 • dopracování „Standardu LPK“

 

Jednání se všemi aktivitami, působícími na území LPK

 • Obce ležící na území LPK

Proběhl seminář začátkem roku se zaměřením na lesní hospodaření a související problémy.

 • Ostatní subjekty – průběžné jednání a setkávání

Propagace LPK

 • Skládačka.

Vytvoření nové skládačky.

V roce 2015 byla vytvořena první motivační skládačka LPK, na kterou budou navazovat publikace v dalších letech

 • Expozice – Les kolem nás

Dopracovat jednu tabuli o lesnickém parku.

 • Panel LPK v prostorách IVS s aktuální výměnou informací

Nástěnka o průběžném dění v LPK.

Na IVS byla na začátku roku 2015 instalována informační nástěnka LPK.

 • Drobný propagační materiál

Propisovací tužky, tašky, přívěsky na klíče, atd.

 • Publikační činnost.

Je počítáno s průběžnou publikační činností.

 • Vývěsní informační tabule (skřínky) v obcích LPK.

Bude alternováno průběžným elektronickým zasíláním informací o dění v LPK

 • Informační tabule LPK na jednotlivých revírech.

V roce 2013 instalováno 15 tabulí na 5 revírech LS Křivoklát v LPK. Zbývá je doplnit na revíru Krušná Hora – LS Nižbor a na majetku C-M.

Byla provedena instalace tří informačních tabulí na majetku C-M

 • Demonstrační objekt LČR.

Vytvoření sítě lokalit s příkladným lesnickým hospodařením na území LPK

Byla zahájena první fáze instalací devíti tabulí, další budou v příštích letech

 • Založení lesnického Slavína.

Vytvořit pietní místo k uctění lesnických osobností v křivoklátském regionu

 • Pořádání seminářů a konferencí.

Proběhl seminář pro obce se zaměřením na lesní hospodářství – viz jednání s obcemi.

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2015 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2015 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů

po 20.000 Kč) a dary 290.000,-Kč od LČR, s.p. a 100.000,-Kč od Colloredo-Mannsfeld, splo.s r.o. a příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2015 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2015 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

 

 

Schváleno správní radou OPS 18. 3. 2016

 

           

Příloha č. 1

 
               
               

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. - 31. 12. 2015

   
               

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

     
               

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

 
               

Hmotný majetek (drobný)

 

0

 

227 501

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

876

 

11 272

 

Peníze na bankovních účtech

 

23 741

 

78 867

 

Zásoby

     

0

 

0

 

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

0

 

0

 

ostatní majetek

   

0

 

36 542

 

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

 

                             Materiál

 

0

 

0

 

                             Výrobky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

   

24 617

 

354 182

 

 

 

                     

Příloha č.2

                         

Výkaz příjmů a výdajů

                   
                         

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko o.p.s.

               

Období:

od 1.1.2015  do 31.12.2015

                 
                         

Příjmy za účetní období

 

 

 

Výdaje za účetní období

 

 

 

 

                         

Prodej zboží

   

0

 

Nákup materiálu

   

0

   

Prodej výrobků, služeb

 

9 900

 

Nákup zboží

   

0

   

Ostatní příjmy (činnost společnosti)

390 084

 

odměna dle DPP

   

6000

   
           

Zdravotní a sociální pojistné

 

0

   
       

399 984

 

Provozní režie, ostatní

 

321218

   

Příjmy celkem

       

Výdaje celkem

   

     327218

   
                         

Úpravy podle zákona o daních z příjmů

                 

Úprava příjmů

   

0

 

Úprava výdajů

   

0

   

Příjmy celkem

   

399 984

 

Výdaje celkem

   

327 218

   
                         

Základ daně

 

 

72 766,00

 

 

 

 

 

 

 

 

zaokrouhleno na celé koruny matematicky

               

                                                

                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Drobný hmotný majetek

Název

počet

cena/ks

celkem

přenosný dataprojektor

1

10000

10000

laminátor

1

4000

4000

informační panel

3

15621

46863

informační panel demonstr.

9

15452

139068

fotoaparát Nikon

1

24990

24990

filtr k fotoaparátu Nikon

1

990

990

fotobrašna

1

1 590

1590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227501

       
       
       
       

Ostatní majetek

Název

počet

cena/ks

celkem

webové stránky

1

36542

36542

 

Příloha č. 4

Zpráva o hospodaření za rok 2015

 

Finanční prostředky k 1.1.2015

                  běžný účet                                            Kč                  23 741,41

                  pokladní hotovost                               Kč                        876,-

                                                         Celkem           Kč                  24 617,41

 

Příjmy:   

                  pořádání odborných exkurzí             Kč                       9 900,-

                 finanční dary                                         Kč                   390 000,-   

                 připsáno bankou – bonus banky       Kč                             84,15

                                                      Celkem              Kč                   399 984,15

 

Výdaje:

                výroba informačních panelů               Kč                   185 931,--                

                webové stránky LPK                             Kč                      36 542,--

                 laminátor + fólie                                  Kč                        5 083,--

                 nákup fotoaparátu + příslušenství   Kč                      28 360,--

                 výroba letáků LPK                                Kč                     44 189,20

                náklady na odborné exkurze              Kč                        6 210,--

                zhotovení turistických vizitek            Kč                        1 600,--

                odměna vyplacení dle DPP (účetní)  Kč                        5 100,--

                náklady na občerstvení                       Kč                        6 886,--

                ostatní provozní náklady                    Kč                        8 045,30

                (poštovné, poplatky bance, provozní režie, kancel. potřeby)

 

                                                   Celkem              Kč                     327 946,50 

 

Finanční prostředky k 31.12.2015

                  běžný účet                                             Kč                 78 867,26

                  pokladní hotovost                                Kč                 10 448,--

                                                         Celkem            Kč              &


© LPK 2024