en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

POBOČNÝ SPOLEK KŘIVOKLÁT

  

Pobočný spolek ČLS Křivoklát

   V roce 1970 byla založena Základní pobočka ČSVTS Křivoklát (ZP) a jejím prvním předsedou se stal Ing. Jiří Bulant. Byla to významná křivoklátská lesnická osobnost. K Lesnímu závodu (LZ) Křivoklát přišel z LZ Klášterec, kde neprošel poltickými prověrkami po roce 1968. Na Křivoklátě proběhly prověrky mírněji než jinde, a tak tu našel klidné zázemí a prostor pro odbornou lesnickou práci.  Založení ZP ČSVTS  dostal jako politický úkol, který měl přispět k jeho „politické očistě“. Ujal se ho s pílí jemu vlastní, ale svým zásadám zůstal věrný. Členy ZP se stali všichni technicko-hospodářští pracovníci (THP) lesního závodu a základní pobočka se stala brzy součástí běžného provozního života pracovníků LZ. Plnila každoročně zadávané tematické úkoly zaměřené zejména na provozní a provozně ekonomické problémy. Součástí práce pobočky byla ale i snaha o odborný růst členů pobočky, kulturně osvětová práce, prezentace křivoklátského lesnictví a práce s mládeží. Byla navázána i mezinárodní spolupráce s lesníky v NDR a proběhly výměnné zájezdy.

   V roce 1990 zanikla ČSVTS a vznikla Česká lesnická společnost (ČLS). Nová pobočka navázala na činnost minulé pobočky a postupně zvětšovala svoji členskou základnu. Po transformaci lesního hospodářství v roce 1992 převzal pobočku i s členskou základnou Oblastní inspektorát LČR, který byl zřízen na Křivoklátě. Někteří pracovníci, kteří přešli k akciové společnosti, v pobočce zůstali, jiní členství v pobočce ukončili, někteří z nich se po letech zase vrátili. Po odchodu Ing. Bulanta do starobního důchodu byl zvolen novým předsedou Ing. Miroslav Pecha. 

   Základní pobočka vyvíjí činnost zejména v propagaci křivoklátského lesnictví i lesního hospodářství jako takového. Soustředí se hlavně na práci s mládeží, se školami od mateřských přes střední až po vysoké, ale i na ostatní odbornou i laickou veřejnost. Křivoklátská pobočka byla jednou z prvních u LČR, která začala provozovat „lesní pedagogiku“. Do podvědomí v celostátním měřítku se dostala uspořádáním tří konferencí, které přilákaly na Křivoklátsko velký počet účastníků z lesnických i ochranářských kruhů. První proběhla v květnu 1996 a měla název "Změna druhové skladby na přírodě blízký model na Křivoklátsku. Druhá pak v červnu 2000 byla zaměřená na „Přírodě blízké hospodaření v lesích CHKO Křivoklátsko“.  Při třetí konferenci v květnu 2010 s názvem „Křivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí“ byl založen Lesnický park Křivoklátsko.

   Členové ZP žijí také bohatým kulturním životem. Tradicí a společenskou událostí se stal lesnický ples v městyse Křivoklát, pořádaný každým rokem v lednu. Návštěvníci plesu na něm oceňují nejen bohatou zvěřinovou tombolu, ale i celkovou organizaci, předtančení, vystoupení trubačů a půlnoční překvapení.

   K odbornému růstu členů pobočky přispívají odborné exkurze na jiných lesních správách, oblíbený je vícedenní zájezd pořádaný každým rokem do zajímavých oblastí ČR i do zahraničí. Členové ZP se zúčastňují odborných seminářů na zajímavá témata a sami pomáhají podobné odborné akce organizovat.

      Ke dni 20.11.2015 byl v souladu s novelou Občanského zákoníku v spolkovém rejstříku vymazán název Česká lesnická společnost,  základní pobočka  Křivoklát a byl zapsán nový název Česká lesnická společnost, pobočný spolek Křivoklát. K 31.12.2015 měl 70 členů.

   Členská základna našeho pobočného spolku (PS), který se počtem svých členů řadí mezi největší v ČR, je velice pestrá.

SKLADBA ČLENŮ (stav k 1.1.2016)
pracovníci u LČR, s.p. 43
pracovníci u dodavatelských firem 2
pracovníci ve školství 1
studenti 1
důchodci 23

 

DEMOGRAFICKÁ SKLADBA ČLENŮ (stav k 1.1.2016)
muži 56
ženy 24
členové do 35 let 14
členové 36 až 55 let 31
členové nad 55 let 25