en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

STATUT OPS

Statut

 

obecně prospěšné společnosti

Lesnický park křivoklátsko, o.p.s.

 

Správní rada obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., IČ: 29117755 ve smyslu kapitoly VII, bodu (7), vydává „Statut“, kterým podrobně upravuje vnitřní organizaci a činnost společnosti.

                                                                                                                     Část A

POSTAVENÍ A POSLÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

I.  

Úvodní ustanovení

(1)            Statut obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. (dále jen „společnost“) stanoví v souladu se zakládací smlouvou společnosti zásady činnosti a hospodaření společnosti, zásady jejího řízení a vnitřní organizace. Dále upravuje způsob jednání jednotlivých orgánů společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, a v souladu s ním. Statut společnosti je platný a závazný pro ředitele a všechny případné zaměstnance společnosti, kteří s ním musí být seznámeni v rozsahu nutném pro řádný výkon své pracovní funkce.

(2)            Společnost vznikla dne 22.6.2011 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O, číslo vložky 152.

(3)            Společnost má sídlo v Zbirohu, Švabínská 279, PSČ 338 08.

(4)            Pracoviště Křivoklát má sídlo v Křivoklátu, Hradní 3, 270 23.

II.  

Činnost společnosti

(1)            Společnost dle zakládací smlouvy poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

a)       aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a jako demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty,

b)       podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnávání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření,  

c)        poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty,

d)       zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí LP,

e)       vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej,

 

 

f)       výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost,

g)       pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed, školení a výstav, zřizování a správa demonstračních objektů,

h)       péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,

i)         podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

(2)            Společnost poskytuje všechny obecně prospěšné služby podle č. II. této smlouvy každému subjektu, který o dané území a službu projeví zájem, a to za stejných podmínek, transparentně a bez jakékoliv diskriminace. Konkrétní podmínky poskytování jednotlivých druhů služeb, resp. zcela konkrétní aktivity společnosti, budou upraveny vnitřním předpisem společnosti, vydaným správní radou, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

(3)            Společnost může poskytovat některé obecně prospěšné služby úplatně. V takovém případě bude na internetových stránkách společnosti zveřejněn ceník jednotlivých služeb. O tom, jaké konkrétní služby budou úplatné a v jaké výši úplaty, rozhoduje správní rada.

(4)            Činnost společnosti se řídí krátkodobým a dlouhodobým plánem koncepce a činnosti společnosti a v souladu se schváleným rozpočtem. Přípravu krátkodobého a dlouhodobého plánu koncepce a činnosti zajišťuje ředitel společnosti. Krátkodobý a dlouhodobý plán koncepce a činnosti schvaluje správní rada.

(5)            Plán koncepce a činnosti obsahuje zejména:

a)       předpokládaný rozsah a způsob zajištění a plnění obecně prospěšných služeb v kalendářním roce,

b)       zprávu o již probíhajících projektech a jiných činnostech, na nichž se společnost při plnění obecně prospěšných služeb bude v kalendářním roce dále podílet,

c)        předpokládaný rozsah doplňkových činností v kalendářním roce,

d)       přehled o členech správní a dozorčí rady, kterým v kalendářním roce skončí funkční období,

e)       popis aktivit a činností společnosti, které společnost hodlá v kalendářním roce uskutečnit a které nejsou zachyceny v jiné části plánu činnosti,

f)        předpokládané změny zakládací smlouvy a statutu společnosti.

Část B
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

III.  

Základní ustanovení

(1)            Orgány společnosti jsou:

a)       správní rada,

b)       dozorčí rada,

c)        ředitel.

(2)            Základní působnost, složení a podmínky členství v jednotlivých orgánech společnosti jsou upraveny v zakládací smlouvě společnosti.

(3)            Jednotlivé kolektivní orgány společnosti jsou v mezích stanovených zákonem, zakládací smlouvou a tímto statutem oprávněny vydat jednací řády, kterými se bude řídit jejich jednání.

 

(4)            Jednací řády upravují zejména přípravu zasedání orgánu společnosti, svolávání, průběh jednání, postup při hlasování, jakož i náležitosti zápisu ze zasedání orgánů společnosti a také i jiné procesní záležitosti vztahující se k zasedání a samotnému jednání orgánu společnosti.

IV.  

Ředitel společnosti

(1)            Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná jménem společnosti a řídí její činnost, pokud to není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem svěřeno do působnosti správní rady nebo dozorčí rady. Ředitel je jmenován a odvoláván správní radou společnosti a je správní radě přímo podřízen. Ve svých rozhodnutích je vázán platnými obecně závaznými právními předpisy, zakládací smlouvou, statutem společnosti, vnitřními předpisy společnosti a rozhodnutími správní rady společnosti.

(2)            Ředitel zejména:

a)       odpovídá za hospodaření společnosti, za vedení předepsané evidence majetku a účetnictví v souladu s platnými právními předpisy a za jeho správnost,

b)       odpovídá za plnění plánu koncepce a činnosti společnosti,

c)        vykonává usnesení správní rady společnosti,

zajišťuje a odpovídá za zpracování níže uvedených dokumentů a předkládá je k projednání a rozhodnutí správní radě:

-          návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu koncepce a činnosti společnosti a jejich změn,

-          návrhy na změnu statutu společnosti,

-          řádnou či mimořádnou účetní závěrku,

-          návrhy způsobů krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce,

-          návrhy nakládání s nemovitým majetkem (převody nemovitostí, zástavy, věcná břemena atd.),

-          návrh výroční zprávy společnosti,

-          návrh rozpočtu společnosti,

-          návrh dlouhodobého finančního plánu,

e)       schvaluje a podepisuje smlouvy s omezeními vyplývajícími ze zákona, zakládací smlouvy, statutu a případně dalších vnitřních předpisů společnosti,

f)        zajišťuje zveřejnění výroční zprávy,

g)       zajišťuje přípravu podkladů pro správní radu nebo dozorčí radu,

(3)            Ředitel řídí činnost společnosti ve všech záležitostech, které nejsou zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem svěřeny do působnosti správní rady nebo dozorčí rady. Ředitel společnosti v mezích vyplývajících ze zákona, zakládací smlouvy a statutu společnosti rozhoduje o užití majetku společnosti k plnění úkolů společnosti.

(4)            Je-li podle příslušných ustanovení zákona či zakládací smlouvy k právnímu úkonu potřeba předchozího souhlasu správní rady, je ředitel povinen požádat správní radu o vydání takového souhlasu v dostatečném předstihu, zpravidla alespoň 30 dnů předem.

V.  

Jednání a podepisování za společnost

(1)            Jménem společnosti jedná a podepisuje ředitel společnosti, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis.

 
Část C
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

VI.  

Obecná ustanovení

(1)            Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v č. III. zakládací smlouvy. Náklady s touto činností spojené jsou hrazeny z majetku společnosti.

(2)            Orgány společnosti jsou povinny usilovat o vyrovnané hospodaření společnosti.

(3)            Společnost hospodaří zejména s vlastním majetkem. Majetek společnosti je tvořen zejména:

a)       vklady zakladatelů,

b)       prostředky z darů a dědictví od domácích i zahraničních fyzických a právnických osob,

c)        výnosy z poskytování obecně prospěšných služeb a jiných činností podle této smlouvy,

d)       prostředky z grantů, dotací a dalších obdobných zdrojů,

e)       hmotný a nehmotný majetek společnosti pořízený ze zdrojů podle písm. a), b), c) a d) tohoto odstavce.

(4)            Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

VII.  

Rozpočet společnosti

(1)            Společnost hospodaří podle rozpočtu, který je zpracováván na jeden kalendářní rok, a to nejpozději do 31. 3. roku, pro který se rozpočet schvaluje. Přípravu rozpočtu společnosti zajišťuje ředitel, rozpočet schvaluje správní rada společnosti. Společnost dále vypracovává dlouhodobý finanční plán, jeho zpracování zajišťuje ředitel společnosti. Dlouhodobý finanční plán schvaluje správní rada společnosti.

(2)            Rozpočet musí obsahovat zejména:

a)       stav majetku společnosti k počátku kalendářního roku, pro který je rozpočet připravován,

b)       přehled o předpokládaných výdajích společnosti v členění na výdaje pro plnění obecně prospěšných služeb, výdaje na plnění doplňkových činností a výdaje na správu společnosti,

c)        přehled o předpokládaných příjmech společnosti v členění podle jejich zdrojů,

d)       počáteční a konečný stav rezervního fondu a ostatních fondů společnosti, byly-li zřízeny,

e)       předpokládaný stav a pohyb majetku a závazků společnosti,

f)        jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit hospodaření společnosti.

VIII.  

Účetnictví společnosti

(1)            Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.

(2)            Společnost vede účetnictví v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

(3)            Vedení účetnictví zajišťuje ředitel společnosti a na jeho správnost dohlíží správní a dozorčí rada společnosti.

(4)            Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

(5)            Společnost zpracovává účetní závěrku, kterou přezkoumává dozorčí rada a schvaluje správní rada společnosti.

(6)            Zpracování účetní závěrky zajišťuje ředitel společnosti.

(7)            Ředitel je povinen zajistit ověření účetní závěrky auditorem v souladu s platnými právními předpisy.

IX.  

Rezervní fond

(1)            Společnost při svém vzniku vytváří rezervní fond ve výši 10% z hodnoty souhrnu vkladů všech zakladatelů poskytnutých při vzniku společnosti.

(2)            Do rezervního fondu převádí v celé výši hospodářský výsledek společnosti po zdanění, vykázaný ke konci účetního období.

(3)            V případě, že hospodářský výsledek společnosti bude záporný (ztráta), bude ztráta uhrazena z rezervního fondu. Nebudou-li prostředky rezervního fondu postačovat k úhradě ztráty, rozhodne o způsobu úhrady ztráty správní rada, která může vyzvat zakladatele, aby se o způsobu úhrady ztráty dohodli; jinak může správní rada rozhodnout o zrušení společnosti.

(4)            Rezervní fond používá společnost nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.

Část D
OSTATNÍ USTANOVENÍ

X.  

Zrušení a zánik společnosti

(1)            Společnost se zrušuje:

a)       dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti,

b)       vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,

c)        dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,

d)       prohlášením konkurzu na společnost nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

(2)            O zrušení společnosti způsobem uvedeným v odstavci (1) písm. a) a b) tohoto článku statutu rozhoduje správní rada společnosti.

(3)            Rozhodnutí o zrušení společnosti způsobem uvedeným v odstavci (1) písm. a) a b) tohoto článku statutu musí správní rada oznámit písemně všem zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti.

(4)            Dříve, než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí správní rady změněno nebo zrušeno.

 

 

 

(5)            Pokud se společnost nezrušuje sloučením či splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na jiné obecně prospěšné společnosti, provede se její likvidace podle čl. XV. statutu společnosti.

(6)            Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.

XI.  

Likvidace společnosti

(1)            K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.

(2)            Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla společnosti.

(3)            Likvidátor zahajuje likvidaci

a)       ověřením, že zakladatelé společnosti byli včas o likvidaci informováni,

b)       výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným, k přihlášení se o svá práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce,

c)        zveřejněním vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku,

d)       oznámením zahájení likvidace obci, v níž společnost sídlí, a příslušnému finančnímu úřadu.

(4)            Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků společnosti.

(5)            Majetek ve vlastnictví společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkursu podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon).

(6)            Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím insolvenčnímu správci podle zákona č. 182/2006 Sb.

(7)            Neurčí-li správní rada současně s rozhodnutím o zrušení společnosti obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které společnost sídlí. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze za podmínky, že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb.

(8)            Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.

(9)            Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně prospěšné společnost z rejstříku.

XII.  

Výroční zpráva

(1)            Společnost zveřejní každoročně výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku na vývěsce v sídle společnosti a na Internetu. Výroční zprávu zašle společnost příslušnému rejstříkovému soudu. První výroční zprávu uveřejní společnost nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku.

(2)            Výroční zpráva společnosti, kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví, musí obsahovat také informace o:

a)       všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení; přitom musí být respektováno členění činností společnosti uvedené ve statutu společnosti,

b)       lidských zdrojích,

c)        výnosech v členění podle zdrojů,

d)       vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni,

e)       stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,

f)        celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,

g)       změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

(3)            Zpracování výroční zprávy zajišťuje ředitel, včetně jejího ověření auditorem, je-li tak zákonem stanoveno. Výroční zprávu schvaluje správní rada a přezkoumává ji dozorčí rada společnosti. Výroční zpráva společnosti je veřejně přístupná.

XIII.  

Závěrečná ustanovení

(1)            Ve věcech neupravených tímto statutem platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

(2)            Tento statut obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., byl schválen správní radou společnosti dne 9. 12. 2011

 

 

Za správnost:

Bc. Pavel Rus, předseda správní rady

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.