en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2023

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2023

 


             motto: „Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal
                                             svoji dráhu jako nepatrná sazenička.“
 

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................   3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2023     ......................................................................................     6

Vybrané aktivity LPK v roce 2023    .........................................................................     7

Úkoly lesnického parku na rok 2023    ....................................................................      8

Hospodaření společnosti   .......................................................................................     9

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4    ...........................................................................................   10

 

 

Vážení přátelé,

     

 

   v tomto roce jsme opět naplno rozjeli svoji činnost ve spolupráci se školami, firmami, dobrovolníky i návštěvníky našich lesů. 

   Z pohledu lesnického můžeme vnímat tento rok rokem plným klimatických výkyvů. V jarním období se projevil dostatek dešťových srážek, které nastartovaly tohoroční obnovu porostů a vypadalo to na solidní přírůst nárostů a ujímavost vysazených dřevin. Průběh léta ale zmařil veškerá očekávání a přísušek vykonal dílo zkázy, a to nejen na mladých a čerstvě založených porostech. Negativní vliv sucha opět poznamenal zejména borové porosty všeho věku, které začaly masivně usychat. Kůrovec v průběhu roku nepůsobil větší než lokální problémy, o to neblahá očekávání máme v tomto smyslu ve výhledu na roky nadcházející. Cena dřevní hmoty stagnovala a o určité sortimenty, především v listnaté hmotě, přestal být na trhu zájem, což se negativně podepsalo v menší ochotě danou hmotu těžit.

    Pokračovali jsme v hledání dalších subjekty v regionu, které by měly zájem navázat spolupráci a podílet se na tvorbě a obnově lesa. Po několikaleté snaze a komunikační práci jsme navázali hlubší spolupráci s Pivovarem Krušovice, který finančně zastřešuje aktivity spojené s udržením vodního režimu v lese. Probíhala dobrovolnická činnost Lesomilců. Lidé se rádi zapojily do této aktivity ve výkonech zalesnění a ochrany kultur, za což jim patří veliký dík. Navázali jsme na tradici lesních dnů a připravili jsme pro návštěvníky lesa Den s Lesnickým parkem Křivoklátsko, který se opravdu povedl a mnoho set návštěvníků bylo velice spokojeno s připraveným programem. Postupně se rozjíždí aktivity historicko-kulturní sekce, se kterou obnovujeme a objevujeme historická místa propojující s lidskými osudy a les.

   I přes složité klimatické podmínky vnímám tento rok 2023 v Lesnickém parku Křivoklátsko pozitivně. Plně navazuje na předcovidové roky ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí lesnického parku u odborné i laické veřejnosti, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně.
   Pevně věřím, že se situace ve společnosti v návaznosti na možnou hrozbu vzniku národního parku uklidní a činnost LPK se bude v dalších letech aktivně rozvíjet a že lidé budou rádi a s povděkem využívat naplno naše služby a prostředí lesa.

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Pobočný spolek Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Colloredo-Mannsfeld, s.r.o.

 

Orgány společnosti v roce 2023
K 1.7.2023 byla po uplynutí tříleté funkční doby zvolena nová správní a dozorčí rada LP Křivoklátsko ve složení:

 

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Vladimír Čížek

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavla Vokálová

člen dozorčí rady: Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

Aktivity v roce 2023

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS v rámci možností aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                            počet akcí         počet lidí

 • Přednáška o LPK a lese pro veřejnost                      9                       301
 • Vycházka s lesníkem                                               10                      262
 • Odborné exkurze LPK                                              9                       252
 • Les ped a vycházka s lesníkem                               51                     1803
 • Přírodovědná soutěž                                                  1                       200
 • Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1                    1700
 • Hromadné akce s lesnickou osvětou                         4                       950
 • Lesní den pro regionální subjekty                             5                       176
 • Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice -  Průběžná činnost
 • Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu -  Průběžná činnost

 

Celkem se 90 uvedených akcí zúčastnilo 5644 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

Vybrané aktivity roku 2023

Lesní pedagogika

Křivoklátští lesníci již dlouhá léta pracují s mladou generací. Zprvu klasickými způsoby – přednášky, vycházky do lesa s výkladem a v posledních patnácti letech formou lesní pedagogiky. Tento trendový způsob nenásilného a hravého předávání informací je zde velmi žádaný a využívaný školami z téměř celého Česka. Lokace Křivoklátska, která je uprostřed naší republiky, tomu jen nahrává a my musíme této výhody využít. V rámci roku 2023 jsme v přímé spolupráci s IVS LČR zorganizovali několik desítek akcí pro mateřské a základní školy formou lesní pedagogiky. Preferovali jsme venkovní aktivity, především v rekreačně naučném areálu a blízkém okolí Křivoklátu.  

Dobrovolnická činnost skupiny Lesomilci

Uskutečnilo se několik setkání dobrovolníků, kteří udělali kus poctivé práce na území lesnického parku. Jednalo se o ochranu založené plochy před agresivní buření pomocí sekání na konci jara a následného ošlapávání v nastalém podzimním čase, aby sazenice netrpěly přes zimu přerostlou trávou.

Chtěl bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uvedených akcích v roce 2023, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík náleží též zaměstnancům z LS Lužná.

 

Úkoly Lesnického parku Křivoklátsko na rok 2023

Zajištění exkurze pro zastupitele okolních obcí

V rámci dlouhodobé spolupráce místních samospráv s lesnickým parkem připravujeme pravidelné setkávání zástupců křivoklátských obcí na území lesnického parku. Součástí schůzky je praktická ukázka lesnického hospodaření a řešení problémů spojených s lesem.

Zajištění prezentace lesnických škol při hromadných akcích

Již dlouhodobou spolupráci s řadou lesnických škol chceme posunout o další příčku výše a snažíme se o jejich popularizaci v regionu. Právě jejich absolventi jsou naší budoucí lesnickou generací, která bude zdejší lesy utvářet.

 

Zajištění diverzifikace finančních zdrojů v rámci aktivit LPK

Aktivity LPK pro regionální i nadregionální firmy jsou nedílnou součástí činnosti lesnického parku. Zde jsou určité možnosti získat finanční zdroje. Je vždy otázkou, jak kvalitně sestavíme podmínky pro jednotlivý subjekt.

Propagace LPK na sociálních sítích

Již od roku 2011 máme založené facebookové stránky Lesnického parku Křivoklátsko. Zcela zásadní je ale přístup administrátora, pravidelné vkládání článků z dění v LPK a v regionu, reakce na odpovědi. Zkrátka, stránky musí být živým organismem reagujícím včas na všechny podněty. Vytvořili jsme osm komponovaných videí vztahujících se ke křivoklátským lesům. Tímto způsobem jsme chtěli seznámit veřejnost s lesním provozem a mnoha specifiky, která musí lesníci řešit a respektovat. Uvedená videa byla prezentována na sociálních sítích.

 

Koncepce křivoklátského Slavína

Křivoklátskem prošla celá plejáda lesnických osobností i řadových lesníků, kteří svou prací zanechali svůj odkaz v podobě a stavu zdejších lesů. Jejich vzpomínku zatím není nikde v našem regionu zhmotněná. Cítíme tak povinnost nalézt místo s tímto odkazem.

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2023 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány darem zakladatele a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2023 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary od firmy Valeo, rodiny Kranichů, firmy Heineken příjmů u exkurzní činnosti LPK a dalších drobných dárců ve výši 324.700,-Kč a další příjmy, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2023 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2023 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 29. 1. 2024

 

 

                                                                                                                                                                                                    Příloha č. 1

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

 
             

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., DIČ: CZ 29117755

 
             

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

             

Hmotný majetek (drobný)

 

585905

 

641760

Peníze v hotovosti a ceniny

 

46884

 

38627

Peníze na bankovních účtech

 

347 152

 

290 386

Zásoby

     

0

 

0

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

ostatní majetek

   

76309

 

76309

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

                             Materiál

 

0

 

0

                             Výrobky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

   

1056250

 

1047082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             

                                                                                                                                Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

                       

Výkaz příjmů a výdajů

               
                     

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., DIČ: CZ29117755

     

Období:

1.1.2023 - 31. 12. 2023

           
                     

Příjmy za účetní období

 

 

 

Výdaje za účetní období

 

 

                     

Prodej zboží

   

31370

 

Nákup materiálu

   

15641

Prodej výrobků, služeb

 

38960

 

Nákup zboží

   

20717

Ostatní příjmy (činnost společnosti)

315500

 

odměna dle DPP

   

6000

           

Zdravotní a sociální pojistné

0

       

385830

 

Provozní režie, ostatní

 

408495

Příjmy celkem

       

Výdaje celkem

   

450853

                     

Úpravy podle zákona o daních z příjmů

           

Úprava příjmů

   

0

 

Úprava výdajů

   

-173128

Příjmy celkem

   

385830

 

Výdaje celkem

   

277725

                     

Základ daně

 

 

108105,00

 

 

 

 

 

 

zaokrouhleno na celé koruny matematicky

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s, DIČ: CZ29117755

       

Drobný hmotný majetek k 31.12.2023

Název

stav k 31.12.2022

poškozeno/odepsáno

nákup

stav k 31.12.2023

cena/ks

celkem

přenosný dataprojektor

1

 

 

1

10000

10000

laminátor

1

 

 

1

4000

4000

informační panel

8

 

 

8

15380,5

123044

informační panel demonstr.

9

 

 

9

15452

139068

fotoaparát Nikon

1

 

 

1

24990

24990

filtr k fotoaparátu Nikon

1

 

 

1

990

990

fotobrašna

1

 

 

1

1 590

1590

informační panel logo

35

 

 

35

3738

130830

ptačí budky

20

 

 

20

315

6300

prezentér

1

 

 

1

1792

1792

objektiv k fotoaparátu

1

 

 

1

16290

16290

polarizační filtr

1

 

 

1

1796

1796

stativ

1

 

 

1

1990

1990

stroj na krouž. vazbu

1

 

 

1

3 492

3492

řezačka papíru

1

 

 

1

2 058

2058

přenosná pokladna

1

 

 

1

275

275

externí disk

1

 

 

1

1 590

1590

info panel + stropní cedule

1

 

 

1

22809

22809

Střihový software

1

 

 

1

2093

2093

Fotokoutek

1

 

 

1

19154

19154

Stabilizátor na mobil

1

 

 

1

4164

4164

Info panel 1500x850mm

4

 

 

4

3388

13552

Sekeromotyka


© LPK 2024