en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2013

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2013

 

                                                  

 

Obsah

Úvodní slovo    .........................................................................................................     3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................     4

Aktivity v roce 2013   ...............................................................................................     5

Hospodaření společnosti   .......................................................................................      6

Přílohy   ....................................................................................................................     7

 

 

 

Vážení přátelé,

 

        mám-li hodnotit uplynulý rok 2013 z pohledu provedené práce na lesnickém parku, musím otevřeně přiznat, že na rozdíl od mých představ bylo hmatatelných cílů dosaženo mnohem méně. Nebyl to rok, který by přál poctivé a bezproblémové práci na rozvoji lesnického parku i lesnického cechu obecně.

   My, křivoklátští lesníci, jsme měli v mnohém svázané ruce i ústa, a každý pokus o vybočení, byť dobrým směrem, byl, jak se říká, po zásluze potrestán. Promítlo se to dokonce i do personálních změn na LS Křivoklát. Po všech těch zemětřeseních byl na post lesního správce LS Křivoklát nakonec jmenován Radek Adam, naštěstí také mladý člověk a erudovaný lesník. Je tedy reálná naděje, že fungování lesní správy nevybočí z nastoupených trendů hospodaření v lesích i v propagaci lesnického parku.

   K celkově příznivé atmosféře přispívá i jmenování nového GŘ LČR Daniela Szóráda, který dal křivoklátským lesníkům možnost opět se svobodně vyjadřovat k problematice hospodaření v křivoklátských lesích i k otázkám týkajícím se záměru vyhlášení NP Křivoklát.

    Všechny tyto změny měly, a do budoucna jistě budou mít, vliv na celou činnost naší OPS. Celá idea lesnického parku byla, a to už nikdo nezmění, myšlenkou nás, křivoklátských lesníků. Teď je jen třeba, aby byla vnímána a podporována v globálním měřítku českého lesnictví. Fungování LP Křivoklátsko i ostatních lesnických parků v ČR by mělo být garancí, že se tomuto institutu dostane uznání i jasnou definicí v novele lesního zákona. Jinak by se lesnické parky mohly stát pouhým snem několika nadšených a zapálených lidí.

    Přes všechny problémy jsme poctivě pracovali s veřejností pomocí lesní pedagogiky, mnoha vycházek do lesa a vlastně každodenním kontaktem s lidmi v okolí, kterým neustále vtiskujeme myšlenky lesnického vnímání lesa. Pro turisty jsme vybudovali sít informačních tabulí, kde je bohatá řádka inspirativních informací jak pro lesníky, tak pro všechny přátele křivoklátské přírody. 

    Lesnický park Křivoklátsko má za sebou další rok – rok 2013. Byl to rok změn, očekávání, nadějí a já pevně věřím, že i začátku lepších časů.

 

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

  

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

   Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

·         aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty,

·         podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření,

·         poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty,

·         zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku,

·         vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej,

·         výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost,

·         pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů,

·         péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu

·         podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Základní pobočka Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh

 

Orgány společnosti v roce 2013:

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Pavel Rus

místopředseda správní rady: Ing. Josef Svoboda

člen správní rady: Ing. Josef Myslivec

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Makovec

místopředseda dozorčí rady: Ing. Karel Vančura

člen dozorčí rady: Jan Ineman

 

Aktivity v roce 2013

Instalace informačních panelů na území LPK. Instalace byla provedena na 5 revírech LS Křivoklát (Pustá Seč, Kouřimec, Bušohrad, Skryje a Kolna).

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, kterých se v roce 2013 zúčastnilo téměř 2000 osob.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                          Téma                                                                                počet akcí  

-          Přednáška o LPK pro veřejnost                               7   

-          Odborné exkurze LPK                                             5

-          2 denní odborná akce pro SVOL - téma  LPK        1

-          Návštěva finských lesníků v LPK                            1

-          Vycházka s lesníkem                                                5

-          Beseda s vycházkou – jak pěstujeme les                  1

-          Beseda s vycházkou – jak pečujeme o les                1

-          Přednáška s besedou „Ptáci LPK“                            3

-          Přednáška s besedou „Savci LPK“                           9

-          Přednáška s besedou „Ochrana přírody v LPK“      1

-          Přednáška s besedou „Lesnictví a myslivost LPK“  3

-          Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     4

-          Přednáška s exkurzí „Křivoklátské pařeziny“          1

-          Povídání o přírodě LPK pro Mateřské školky          8

-          Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1

-          Spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice            Průběžná činnost

 

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají, absolvovali kursy Lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají.

 

 

Hospodaření společnosti

   Z prostředků společnosti byl v roce 2013 zakoupen dataprojektor, který je využíván při pořádání různých přednáškových akcí pro veřejnost mimo prostory IVS LČR Křivoklát.

   OPS v současné době nezaměstnává žádné pracovníky.

   OPS nemá zatím zcela vyřešené financování projektů z vlastních prostředků a zajišťování jejich zdrojů bude patřit k důležité činnosti OPS v příštím období.

   OPS v roce 2013 nevlastní žádný majetek. Od svého založení disponuje pouze finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč (každý ze tří zakladatelů 20.000 Kč). Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí možnost realizace akcí hrazených z vlastních prostředků. Převážná část činnosti se tedy zaměřila na projekty realizované ve spolupráci a z finančních zdrojů třetích osob (LČR, MZE), jejichž financování neprocházelo vlastním účetnictvím.

   OPS do této doby nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS ke dni vydání Výroční zprávy nemá kromě základních vkladů zakladatelů žádný movitý ani nemovitý majetek, stejně tak nemá ani žádné závazky vůči třetím osobám.

   V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám ve složení správní a dozorčí rady a v osobě ředitele.

 

 

 

                                                                                                                                          Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

 

Schváleno správní radou OPS 30.6.2014

 

Zpráva o hospodaření za rok 2013

 

Finanční prostředky k 1.1.2013

                  Běžný účet                                            Kč                 49 105,41

                  Pokladní hotovost                               Kč                            0,-

                                                         Celkem           Kč                  49 105,41

 

Příjmy:       

                 připsáno bankou – moje odměny     Kč                        630,-

                                                      Celkem              Kč                        630,-

 

Výdaje:

                  výroční zpráva 2011 – výtisk            Kč                      6 534,-

                   dataprojektor                                     Kč                    10 382,-

                   poplatky bance – vedení účtu         Kč                      2 826,-

                                                         Celkem           Kč                   19 742,-

 

Finanční prostředky k 31.12.2013

                  Běžný účet                                             Kč                 30 175,41

                  Pokladní hotovost                                Kč                           0,-

                                                         Celkem            Kč                 30 175,41