en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2017

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2017

 

 

  motto: nevkročíš-li do lesů, nic se nestane, ale tvůj život nikdy nezačne

 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................    3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2017     ......................................................................................     6

Vybrané aktivity LPK v roce 2017    .........................................................................     7

Úkoly lesnického parku na rok 2017    ....................................................................      8

Hospodaření společnosti   .......................................................................................    10

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4    ...........................................................................................   11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

   rok 2017 byl, co do fungování OPS, standartním rokem. Všechny hlavní funkce a náležitosti byly již stabilizovány v průběhu let minulých a nebylo tak zapotřebí řešit nečekané úkoly spjaté s existencí OPS. Od toho se také odvíjela činnost společnosti, která navázala na některé rozběhnuté projekty z předešlého roku a současně zajišťovala plnění aktuálních úkolů roku 2017.

   Stěžejními body bylo zajištění změn v listinách OPS v souvislosti s volbou nové správní a dozorčí rady, zřízení Demonstračního objektu LPK a tvorba textových podkladů. Demonstrační objekt je jedním z pilířů komunikace s odbornou veřejností a prezentuje jak tradiční způsoby lesnického hospodaření, tak i netradiční postupy ve specifických podmínkách Křivoklátska.

    Z dalších úkolů zmíním ještě dopracování standardu LPK do finální obsahové a grafické podoby, vypracování a předložení námětu na grant „Pařezinové hospodářství na Křivoklátsku“ grantové službě LČR, prohlubování spolupráce s vysokými školami a výzkumným ústavem, práce s veřejností a dětmi formou lesní pedagogiky atd. Všechny zmíněné body byly v průběhu roku naplňovány, mnohé aktivity mají časový přesah do dalších let.

   Nadčasový význam pro další existenci LPK má vznik Modelového lesa ČR a jeho prostřednictvím zapojení LPK do Mezinárodní sítě modelového lesa (MSML), které v tomto roce slavnostně proběhlo.

   Průběh celého roku 2017 v Lesnickém parku Křivoklátsko vnímám pozitivně. Navázal na předchozí rok ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o lesnickém parku, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně. Věřím, že činnost LPK se bude v tomto směru i v dalších letech aktivně rozvíjet.

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Základní pobočka Křivoklát (pobočný spolek Křivoklát)

Lesy České republiky, s.p.

Jerome Colloredo-Mannsfeld (k 1.4.2014 došlo k převodu práv a povinností zakladatele z Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda na Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.)

 

Orgány společnosti v roce 2016:

Ke dni 1. 7. 2017 byla zvolena nová správní a dozorčí rada Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Michal Pernica, Ph.D.

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Bašta

člen dozorčí rady: Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v roce 2017

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                            počet akcí         počet lidí

 • Přednáška o LPK pro veřejnost                                 9                       250
 • Odborné exkurze LPK                                              7                        183
 • Lesní pedagogika pro žáky ZŠ                                54                      1881
 • Vycházka s lesníkem                                                7                        248
 • Přednáška s besedou „Ekosystém les“                      3                         79  
 • Přírodovědná soutěž                                                  3                        321
 • Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1                      1100
 • Den sv. Eustacha na hradě                                         1                        300
 • Lesní den pro regionální subjekty                             3                          56
 • Seminář pro lesníky                                                   2                          39
 • Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice -  Průběžná činnost
 • Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu -  Průběžná činnost

 

Celkem se 90 uvedených akcí zúčastnilo 4457 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

 

 

Vybrané aktivity roku 2017

Odborné exkurze

Jednou z hlavních aktivit lesnického parku je exkurzní činnost pro odbornou veřejnost.

V roce 2017 jsme uskutečnily několik exkurzí na území lesnického parku. Dvě byly pro lesníky ze Švédska a Francie. Kolegové byli velmi zvídaví a následně překvapeni bohatostí zdejších lesů a zaběhnutou lesnickou praxí. Obdivovali hektarové porostní zásoby, polyfunkčnost zdejších lesů i aktivity komunikace s veřejností a práce s dětmi.

Další exkurzní zaměření se týká lesnického školství. Zde jsme před několika lety navázali spolupráci se SLŠ Žlutice a od roku 2017 spolupracujeme i s ČZU v Praze. Využíváme k tomu trasu Demonstračního objektu LPK a prezentujeme studentům naše provozní zkušenosti.

Každoročně pak pořádáme odborné exkurze pro vlastníky a správce lesů.

Lesní dny pro regionální firmy

Spolupráci jsme navázali například s firmou Rakona, kde každoročně děláme jednu až dvě společné akce v lese pro jejich zaměstnance a rodinné příslušníky. Sázeli jsme například jedle do porostu, čistili les od odpadků, likvidovali jsme oplocenky a ovaz stromů apod. O tyto aktivity mají firmy zájem a v lese je stále co dělat. Zapojili jsme se také do regionální soutěže Šikovné ruce, kterou organizuje firma Pinie z Lubné. Zde demonstrujeme zúčastněným školákům význam lesa a těžby dřeva v procesu výroby dřevěných výrobků.

Lesní pedagogika

Křivoklátští lesníci již dlouhá léta pracují s mladou generací. Zprvu klasickými způsoby – přednášky, vycházky do lesa s výkladem a v posledních letech formou lesní pedagogiky. Tento trendový způsob nenásilného a hravého předávání informací je zde velmi žádaný a využívaný školami z téměř celého Česka. Lokace Křivoklátska, která je uprostřed naší republiky, tomu jen nahrává a my musíme této výhody využít. V rámci roku 2017 proto proběhlo ve spolupráci s IVS LČR několik desítek akcí pro mateřské a základní školy formou lesní pedagogiky.  

Zapojení LPK do mezinárodní sítě MSML

Tuto ambici měl lesnický park Křivoklátsko již od svého vzniku. Máme opravdu světu co ukazovat, čím se pochlubit. Staletí dlouhá lesnická tradice a promyšlené lesnické hospodaření, to jsou vývozní artikly, které svět může obdivovat. Zapojení do celosvětové sítě nám otevírá možnosti komunikace s lesníky mnoha zemí.

 

  

Chtěl bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uvedených akcích v roce 2017, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík patří též zaměstnancům z LS Lužná.

 

Úkoly lesnického parku na rok 2017

 

Volba nové správní a dozorčí rady LPK

V polovině roku vypršel tříletý mandát správní a dozorčí radě parku. Úkolem bylo tedy zajištění změn v listinách o.p.s. u RS v Plzni.

 

Vypracování námětu na grant „Pařezinové hospodaření LPK“

Pařezinové hospodaření má na Křivoklátsku hluboké kořeny. Před sto a více lety se zde takto hospodařilo na většině území LPK. Naší snahou je zdokumentovat stopy této lidské činnosti, které jsou doposud patrny v lesních porostech a vytvořit malé zkusmé plochy, kde budeme prezentovat pařezinový způsob hospodaření, zkoumat vývoj těchto lokalit a hledat možnosti uplatnění zmíněného hospodářského způsobu jako alternace tradičního hospodaření na specifických lokalitách nižších a středních poloh.

 

Zřízení odborného demonstračního objektu na území LPK pro lesnickou veřejnost

Úkolem bylo zmapování území z hlediska možného vytvoření odborných exkurzních tras, kde bychom prezentovali tradiční i specifické způsoby obhospodařování lesa na Křivoklátsku. V první etapě jsme vybrali devět stanovišť, ke kterým jsme vypracovali cedule v terénu a nechali graficky vytvořit textový manuál ke každému stanovišti.

 

Vypracování Standardu LPK

Na standardu lesnického parku se pracovalo již v minulých letech a v tomto roce nastal čas na jeho finalizaci a grafickou podobu. Standard LPK udává rámcově směry a cíle zakladatelů ve smyslu lesnického obhospodařování a polyfunkční péče o lesní porosty na území LPK.

 

Navázání spolupráce s vysokými školami a výzkumným ústavem

Území má velký potenciál pro různou výzkumnou činnost v rámci nižších a středních poloh. Je zde široká paleta stanovišť, která vede k diferencovanému způsobu hospodaření na mnoha lokalitách. Tyto možnosti otevírají větší možnosti zájmu o různé disertační a jiné práce.

 

 

 

 

Chod webových stránek 

Webové stránky Lesnického parku Křivoklátsko jsou aktivní již druhým rokem. Práce na jejich zdokonalování je však průběžná, a to hlavně s ohledem na neustále se měnící softwarová i hardwarová zařízení a trendy.

 

Komunikace s obcemi

V průběhu roku jsme měsíčně informovali občany v regionu skrze obecní úřady o dění ve zdejších lesích. Obce tak dostaly ucelený vývoj lesa v průběhu roku a aktuální dění např. kalamitní situaci po vichřici, požární nebezpečí atd. Bylo pak na jednotlivých obcích, jakou zvolí formu předání těchto informací svým občanům.

 

Tvorba skládačky o hospodaření zakladatelů LPK

Vzrůstal zájem o informace o zakladatelích Lesnického parku Křivoklátsko a jejich aktivitách. Jednoduchou brožurkou byly vyzdviženy základní body a data o jednotlivých zakladatelích LPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2017 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2017 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary 300.000,-Kč od LČR, s.p. a 100.000,-Kč od Colloredo-Mannsfeld, s. r.o. a příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2017 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2017 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 29. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Příloha č. 1

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

   
               

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

     
               

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

 
               

Hmotný majetek (drobný)

 

293321

 

463598

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

4579

 

5079

 

Peníze na bankovních účtech

 

301 808

 

248 919

 

Zásoby

     

0

 

0

 

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

0

 

0

 

ostatní majetek

   

63392

 

74615

 

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

 

                             Materiál

 

0

 

0

 

                             Výrobky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

   

663100

 

792211

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             

                                                                                                                                Příloha č. 2

                         

Výkaz příjmů a výdajů

               
                     

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko o.p.s.

           

Období:

1.1.2017 - 31.12.2017

             
                     

Příjmy za účetní období

 

 

 

Výdaje za účetní období

 

 

                     

Prodej zboží

   

0

 

Nákup materiálu

   

0

Prodej výrobků, služeb

 

6568

 

Nákup zboží

   

0

Ostatní příjmy (činnost společnosti)

315629

 

Odměna dle DPP

   

6000

           

Zdravotní a sociální pojistné

 

0

       

322197

 

Provozní režie, ostatní

 

368586

Příjmy celkem

       

Výdaje celkem

   

374586

                     

Úpravy podle zákona o daních z příjmů

             

Úprava příjmů

   

0

 

Úprava výdajů

   

-6494

Příjmy celkem

   

322197

 

Výdaje celkem

   

368092

                     

Základ daně

 

 

-45895,00

 

 

 

 

 

 

zaokrouhleno na celé koruny matematicky

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Drobný hmotný majetek k 31.12.2017

Název

počet

cena/ks

celkem

přenosný dataprojektor

1

10000

10000

laminátor

1

4000

4000

informační panel – Nižbor a C-M

6

15623

93738

informační panel demonstr.

9

15452

139068

fotoaparát Nikon

1

24990

24990

filtr k fotoaparátu Nikon

1

990

990

fotobrašna Nikon

1

1 590

1590

informační panel logo LPK

35

3738

130830

ptačí budky – na polesí Vlastec

20

315

6300

prezentér – ovladač k PC

1

1792

1792

objektiv k fotoaparátu Nikon

1

16290

16290

polarizační filtr Nikon

1

1796

1796

stativ Nikon

1

1990

1990

stroj na krouž. vazbu

1

3 492

3492

řezačka papíru

1

2 058

2058

přenosná pokladna

1

275

275

externí disk – PC

1

1 590

1590

info panel + stropní cedule – na IVS

1

22809

22809