en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2019

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


motto: „Do lesa jdu, abych ztratil mysl a našel svou duši.“
 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................    3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2019     ......................................................................................     6

Vybrané aktivity LPK v roce 2019    .........................................................................     7

Úkoly lesnického parku na rok 2019    ....................................................................      8

Hospodaření společnosti   .......................................................................................     9

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4    ...........................................................................................   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

   rok 2019 byl, co do fungování OPS, opět standartním rokem, který navazoval na roky předešlé. Všechny hlavní funkce a náležitosti byly již stabilizovány a nebylo zapotřebí řešit nečekané úkoly spjaté s existencí OPS. Od toho se také odvíjela činnost společnosti, která navázala na některé rozběhnuté projekty z předešlého roku a současně zajišťovala plnění aktuálních úkolů roku 2019.

   Z pohledu lesnického se ale rozhodně nejednalo o rok standartní. Nebývalé teploty a obrovský deficit srážek, to byly hlavní důvody pro postupný proces rozpadu hlavně jehličnatých porostů a zvýšenou kůrovcovou aktivitu prakticky na celém území lesnického parku. Na tuto skutečnost jsme museli reagovat formou mnoha reakcí na otázky ze strany místních obyvatel a návštěvníků lesa. Nastalá situace si vyžádala i přípravu setkání zástupců obcí na území LPK, kterou jsme naplánovali na začátek roku 2019.

    Mezi další úkoly plněné v průběhu roku patřila bohatá exkurzní činnost pro lesníky z několika zemí Evropy a studenty lesnických škol. S pomocí vytvořených stanovišť Demonstračního objektu LPK jsme mohli jasně prezentovat naše postoje v hospodaření na Křivoklátsku. Hledali jsme další subjekty v regionu, které by měly zájem navázat spolupráci a podílet se na tvorbě lesa. Z dalších úkolů zmíním ještě bohatou práci s veřejností a dětmi formou lesní pedagogiky. Mnohé aktivity mají časový přesah do dalších let.

   Průběh celého roku 2019 v Lesnickém parku Křivoklátsko vnímám pozitivně. Navázal na předchozí rok ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o lesnickém parku, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně. Věřím, že činnost LPK se bude v tomto směru i v dalších letech aktivně rozvíjet.

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Pobočný spolek Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Jerome Colloredo-Mannsfeld, s.r.o.

 

Orgány společnosti v roce 2019:

 

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Michal Pernica, Ph.D.

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Bašta

člen dozorčí rady: Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v roce 2019

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                            počet akcí         počet lidí

 • Přednáška o LPK pro veřejnost                                8                       337
 • Odborné exkurze LPK                                              6                       138
 • Lesní pedagogika pro žáky ZŠ a MŠ                      44                     1320
 • Vycházka s lesníkem                                              23                       792
 • Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     7                        284  
 • Přírodovědná soutěž                                                 3                        361
 • Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna       1                      1400
 • Den sv. Eustacha na hradě                                        1                        110
 • Lesní den pro regionální subjekty                            8                         195
 • Seminář pro lesníky                                                  1                          49
 • Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice -  Průběžná činnost
 • Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu -  Průběžná činnost

 

Celkem se 102 uvedených akcí zúčastnilo 4986 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

 

 

Vybrané aktivity roku 2019

Odborné exkurze

Jednou z hlavních aktivit lesnického parku je exkurzní činnost pro odbornou veřejnost.

V roce 2019 jsme uskutečnily několik exkurzí na území lesnického parku. Dvě byly pro lesníky ze Švédska. Kolegové byli velmi zvídaví a následně překvapeni bohatostí zdejších lesů a zaběhnutou lesnickou praxí. Obdivovali hektarové porostní zásoby, polyfunkčnost zdejších lesů i aktivity komunikace s veřejností a práce s dětmi.

Další exkurzní zaměření se týká lesnického školství. Zde jsme před několika lety navázali spolupráci se SLŠ Žlutice a od roku 2017 spolupracujeme i s ČZU v Praze. Využíváme k tomu trasu Demonstračního objektu LPK a prezentujeme studentům naše provozní zkušenosti.

Každoročně pak pořádáme odborné exkurze pro vlastníky a správce lesů.

Pracovně akční skupina Lesomilci

V průběhu roku jsme založili dobrovolnickou skupinu lidí, kteří mají zájem o vybrané lesnické aktivity na území LPK. Zajišťujeme zalesnění a přidružené pěstební výkony na vybraných plochách s přesahem edukačních aktivit pro přítomné.

Historicko-kulturní skupina

V roce 2019 jsme aktivovali i skupinu lidí s historickým cítěním v našem regionu. Řeší se především drobné památky a historická místa v lesích LPK s přesahem do širšího regionu Křivoklátska. Vyhledávají se zapomenuté události lesnického, mysliveckého i veřejného významu v lesních komplexech a pomocí drobných cedulek se zhmotňují veřejnosti.

Lesní dny pro regionální firmy

Spolupráci jsme navázali například s firmou Rakona. Každý rok děláme jednu až dvě společné akce v lese pro jejich zaměstnance a rodinné příslušníky. Sázeli jsme například jedle do porostu, čistili les od odpadků, likvidovali jsme oplocenky a ovaz stromů apod. O tyto aktivity mají firmy zájem a v lese je stále co dělat. Zapojili jsme se také do regionální soutěže Šikovné ruce, kterou organizuje firma Pinie z Lubné. Zde demonstrujeme zúčastněným školákům význam lesa a těžby dřeva v procesu výroby dřevěných výrobků.

Lesní pedagogika

Křivoklátští lesníci již dlouhá léta pracují s mladou generací. Zprvu klasickými způsoby – přednášky, vycházky do lesa s výkladem a v posledních patnácti letech formou lesní pedagogiky. Tento trendový způsob nenásilného a hravého předávání informací je zde velmi žádaný a využívaný školami z téměř celého Česka. Lokace Křivoklátska, která je uprostřed naší republiky, tomu jen nahrává a my musíme této výhody využít. V rámci roku 2019 proto proběhlo ve spolupráci s IVS LČR několik desítek akcí pro mateřské a základní školy formou lesní pedagogiky.  

 

Zapojení LPK do Mezinárodní sítě modelového lesa (MSML)

V roce 2017 došlo k připojení do struktur MSML. Zastupujícím orgánem pro ČR je Modelový les ČR (ML ČR), který zastřešuje všechny lesnické parky v republice. V rámci Členské schůze společníků ML ČR v roce 2018 byl schválen plán činnosti na rok 2019.

  

Chtěl bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uvedených akcích v roce 2019, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík patří též zaměstnancům z LS Lužná.

 

Úkoly Lesnického parku Křivoklátsko na rok 2019

 

Zajištění prezentace lesnických škol při hromadných akcích

Již dlouhodobou spolupráci s řadou lesnických škol chceme posunout o další příčku výše a snažíme se o jejich popularizaci v regionu. Právě jejich absolventi jsou naší budoucí lesnickou generací, která bude zdejší lesy utvářet.

Zajištění a příprava akce pro zástupce místních samospráv

Dynamická změna klimatu si žádá mimo jiné i větší komunikaci s veřejností. V této věci byla dohodnuta terénní schůzka lesníků se zástupci místních samospráv s tématy reakcí lesního hospodaření na přicházející klimatické změny a jejich negativní následky.

 

Zajištění diverzifikace finančních zdrojů v rámci aktivit LPK

Aktivity LPK pro regionální i nadregionální firmy jsou nedílnou součástí činnosti lesnického parku. Zde jsou určité možnosti získat finanční zdroje. Je vždy otázkou, jak kvalitně sestavíme podmínky pro jednotlivý subjekt.

 

Propagace LPK na sociálních sítích

Již od roku 2011 máme založené facebookové stránky Lesnického parku Křivoklátsko. Zcela zásadní je ale přístup administrátora, pravidelné vkládání článků z dění v LPK a v regionu, reakce na odpovědi. Zkrátka, stránky musí být živým organizmem reagujícím včas na všechny podněty. V této věci nám velmi pomohla praktikantka z ČLA Trutnov.

 

 

 

Další fáze demonstračního objektu na území LPK pro lesnickou veřejnost

Po vypracování devíti stanovišť DO LPK Křivoklátsko v minulých letech budeme tato stanoviště rozvíjet o další témata, která jsou na Křivoklátsku tradiční nebo specifická. Připravovaným stanovištěm bude dubové hospodářství na revíru Krušná Hora.

 

Kooperace na grantu „Pařezinové hospodaření LPK“

Pařezinové hospodaření má na Křivoklátsku hluboké kořeny. Před sto a více lety se zde takto hospodařilo na veliké části území LPK. Naší snahou je zdokumentovat stopy této lidské činnosti, které jsou doposud patrny v lesních porostech a vytvořit malé zkusmé plochy, kde budeme prezentovat pařezinový způsob hospodaření, zkoumat vývoj těchto lokalit a hledat možnosti uplatnění zmíněného hospodářského způsobu jako alternace tradičního hospodaření na specifických lokalitách nižších a středních poloh. Vítězem tendru se stala Mendelova univerzita v Brně. Její tým má již bohaté zkušenosti s pařezinovým hospodařením v jiných regionech.

Chod webových stránek 

Webové stránky Lesnického parku Křivoklátsko jsou aktivní již několik let. Práce na jejich zdokonalování je však průběžná, a to hlavně s ohledem na neustále se měnící softwarová i hardwarová zařízení a trendy.

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2019 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2019 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary tohoto roku ve výši 75.000,-Kč od LČR a 72.000,-Kč od firem Rakona a Vileda + příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2019 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2019 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

Schváleno správní radou OPS 29. 6. 2020

                                                                                                                                                                    Příloha č. 1

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

   
               

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

     
               

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

 
               

Hmotný majetek (drobný)

 

489009

 

555876

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

10425

 

10456

 

Peníze na bankovních účtech

 

392 972

 

400 073

 

Zásoby

     

0

 

0

 

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

0

 

0

 

ostatní majetek

   

74615

 

74615

 

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

 

                             Materiál

 

0

 

0

 

                             Výrobky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

   

967021

 

1041020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             

                                                                                                                                Příloha č. 2

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Drobný hmotný majetek k 31.12.2019

Název

stav k 31.12.2018

poškozeno/odepsáno

nákup

stav k 31.12.2019

cena/ks

celkem

přenosný dataprojektor

1

 

 

1

10000

10000

laminátor

1

 

 

1

4000

4000

informační panel

6

 

2

8

15380,5

123044

informační panel demonstrační objekt

9

 

 

9

15452

139068

fotoaparát Nikon

1

 

 

1

24990

24990

filtr k fotoaparátu Nikon

1

 

 

1

990

990

fotobrašna

1

 

 

1

1 590

1590

informační panel logo

35

 

 

35

3738

130830

ptačí budky

20

 

 

20

315

6300

prezentér

1

 

 

1

1792

1792

objektiv k fotoaparátu

1

 

 

1

16290

16290

polarizační filtr

1

 

 

1

1796

1796

stativ

1

 

 

1

1990

1990

stroj na krouž. vazbu

1

 

 

1

3 492

3492

řezačka papíru

1

 

 

1

2 058

2058

přenosná pokladna

1

 

 

1

275

275

externí disk

1

 

 

1

1 590

1590

info panel + stropní cedule

1

 

 

1

22809

22809

Střihový software

1

 

 

1

2093

2093

Fotokoutek

1

 

 

1

19154

19154

Stabilizátor na mobil

1

 

 

1

4164

4164

Info panel 1500x850mm

0

 

4

4

3388

13552

Sekeromotyka

0

 

5

5

593

2965

Poutač na IVS Křivoklát

0

 

1

1

16674

16674

Nůžky na větve

0

 

5

5

246

1230

Prořezávací pila

0

 

4

4

71

284

Mačeta, rukojeť plast

0

 

5

5

202

1010

Mačeta

0

 

2

2

294

588

Sběrač odpadků

0

 

2

2

153

306

Kartáč na sazenice

0

 

7

7

136

952

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

555876

 

 

 

Příloha č. 4

   

Zpráva o hospodaření za rok 2019

             
   <

© LPK 2024