en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2022

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2022

 

 

 


                       motto: „Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.“


 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................   3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2022     ......................................................................................     6

Vybrané aktivity LPK v roce 2022    .........................................................................     7

Úkoly lesnického parku na rok 2022    ....................................................................      8

Hospodaření společnosti   .......................................................................................     9

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4    ...........................................................................................   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

     

 

   v tomto roce jsme opět naplno rozjeli svoji činnost ve spolupráci se školami, firmami, dobrovolníky i návštěvníky našich lesů. 

   Z pohledu lesnického můžeme vnímat tento rok rokem standartním. Vlivem solidních dešťových srážek a mírných teplot se zmenšilo kůrovcové nebezpečí a lesníci si mohli po několika posledních letech alespoň trochu odpočinout a nabrat síly a myšlenky na obnovu kůrovcem poničených lesních porostů. Cena dřevní hmoty vzrostla, a tak si mohli vlastníci i správci lesa po několika letech opět doplnit finanční fondy na případná léta, kdy nebude tak dobře.

    I díky nastalé pozitivní situaci jsme hledali další subjekty v regionu, které by měly zájem navázat spolupráci a podílet se na tvorbě a obnově lesa. Probíhala dobrovolnická činnost Lesomilců. Lidé se rádi zapojily do této aktivity ve výkonech zalesnění, ochrany kultur a tvorby tůněk, za což jim patří veliký dík. Navázali jsme na tradici lesních dnů a připravili jsme pro návštěvníky lesa Den s Lesnickým parkem Křivoklátsko, který se opravdu povedl a mnoho set návštěvníků bylo velice spokojeno s připraveným programem.

   Průběh celého roku 2022 v Lesnickém parku Křivoklátsko vnímám veskrze pozitivně. Navázal na předcovidové roky ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí lesnického parku u odborné i laické veřejnosti, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně. Pevně věřím, že se situace ve společnosti již plně uklidní a činnost LPK se bude v tomto směru v dalších letech aktivně rozvíjet a že lidé budou moci opět využívat naplno naše služby a prostředí lesa.

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Pobočný spolek Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Colloredo-Mannsfeld, s.r.o.

 

Orgány společnosti v roce 2021
K 1.7.2020 byla po uplynutí tříleté funkční doby zvolena nová správní a dozorčí rada LP Křivoklátsko ve složení:

 

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Vladimír Čížek

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavel Rus

člen dozorčí rady: Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Aktivity v roce 2022

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS v rámci možností aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                            počet akcí         počet lidí

 • Přednáška o LPK a lese pro veřejnost                      8                       240
 • Vycházka s lesníkem                                                5                       138
 • Odborné exkurze LPK                                              2                         52
 • Les ped a vycházka s lesníkem                               49                      1641
 • Přírodovědná soutěž                                                  1                       160
 • Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1                     1500
 • Hromadné akce s lesnickou osvětou                         7                        690
 • Lesní den pro regionální subjekty                             2                         45
 • Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice -  Průběžná činnost
 • Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu -  Průběžná činnost

 

Celkem se 75 uvedených akcí zúčastnilo 4466 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

 

 

Vybrané aktivity roku 2022

Lesní pedagogika

Křivoklátští lesníci již dlouhá léta pracují s mladou generací. Zprvu klasickými způsoby – přednášky, vycházky do lesa s výkladem a v posledních patnácti letech formou lesní pedagogiky. Tento trendový způsob nenásilného a hravého předávání informací je zde velmi žádaný a využívaný školami z téměř celého Česka. Lokace Křivoklátska, která je uprostřed naší republiky, tomu jen nahrává a my musíme této výhody využít. V rámci roku 2022 jsme v přímé spolupráci s IVS LČR zorganizovali několik desítek akcí pro mateřské a základní školy formou lesní pedagogiky. Preferovali jsme venkovní aktivity, především v rekreačně naučném areálu a blízkém okolí Křivoklátu.  

Dobrovolnická činnost skupiny Lesomilci

Uskutečnilo se několik setkání dobrovolníků, kteří udělali kus poctivé práce na území lesnického parku. Jednalo se o ochranu založené plochy před agresivní buření pomocí sekání na konci jara a následného ošlapávání v nastalém podzimním čase, aby sazenice netrpěly přes zimu přerostlou trávou.

Chtěl bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uvedených akcích v roce 2022, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík náleží též zaměstnancům z LS Lužná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly Lesnického parku Křivoklátsko na rok 2022

Zajištění exkurze pro zastupitele okolních obcí

V rámci dlouhodobé spolupráce místních samospráv s lesnickým parkem připravujeme pravidelné setkávání zástupců křivoklátských obcí na území lesnického parku. Součástí schůzky je praktická ukázka lesnického hospodaření a řešení problémů spojených s lesem.

Zajištění prezentace lesnických škol při hromadných akcích

Již dlouhodobou spolupráci s řadou lesnických škol chceme posunout o další příčku výše a snažíme se o jejich popularizaci v regionu. Právě jejich absolventi jsou naší budoucí lesnickou generací, která bude zdejší lesy utvářet.

 

Zajištění diverzifikace finančních zdrojů v rámci aktivit LPK

Aktivity LPK pro regionální i nadregionální firmy jsou nedílnou součástí činnosti lesnického parku. Zde jsou určité možnosti získat finanční zdroje. Je vždy otázkou, jak kvalitně sestavíme podmínky pro jednotlivý subjekt.

 

Propagace LPK na sociálních sítích

Již od roku 2011 máme založené facebookové stránky Lesnického parku Křivoklátsko. Zcela zásadní je ale přístup administrátora, pravidelné vkládání článků z dění v LPK a v regionu, reakce na odpovědi. Zkrátka, stránky musí být živým organismem reagujícím včas na všechny podněty. Vytvořili jsme osm komponovaných videí vztahujících se ke křivoklátským lesům. Tímto způsobem jsme chtěli seznámit veřejnost s lesním provozem a mnoha specifiky, která musí lesníci řešit a respektovat. Uvedená videa byla prezentována na sociálních sítích.

 

Koncepce křivoklátského Slavína

Křivoklátskem prošla celá plejáda lesnických osobností i řadových lesníků, kteří svou prací zanechali svůj odkaz v podobě a stavu zdejších lesů. Jejich vzpomínku zatím není nikde v našem regionu zhmotněná. Cítíme tak povinnost nalézt místo s tímto odkazem.

 

 

 

 

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2022 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2022 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary od firmy Valeo, firmy Purem, příjmů u exkurzní činnosti LPK a dalších drobných dárců ve výši 59.687,-Kč a příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2022 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2022 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 29. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Příloha č. 1

 

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

   
               

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., DIČ: CZ 29117755

   
               

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

 
               

Hmotný majetek (drobný)

 

564181

 

580314

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

5728

 

6936

 

Peníze na bankovních účtech

 

415 583

 

427 063

 

Zásoby

     

0

 

0

 

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

ostatní majetek

   

74615

 

76309

 

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

 

                             Materiál

 

0

 

0

 

                             Výrobky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

   

1060107

 

1090622

 

 

 

 

                   

             

                                                                                                                                Příloha č. 2

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s, DIČ: CZ29117755

   
 

                               Drobný hmotný majetek k 31.12.2021

         
 

Název

stav k 31.12.2020

poškozeno/odepsáno

nákup

stav k 31.12.2021

cena/ks

 

přenosný dataprojektor

1

 

 

1

10000

 

laminátor

1

 

 

1

4000

 

informační panel

8

 

 

8

15380,5

 

informační panel demonstr.

9

 

 

9

15452

 

fotoaparát Nikon

1

 

 

1

24990

 

filtr k fotoaparátu Nikon

1

 

 

1

990

 

fotobrašna

1

 

 

1

1 590

 

informační panel logo

35

 

 

35

3738

 

ptačí budky

20

 

 

20

315

 

prezentér

1

 

 

1

1792

 

objektiv k fotoaparátu

1

 

 

1

16290

 

polarizační filtr

1

 

 

1

1796

 

stativ

1

 

 

1

1990

 

stroj na krouž. vazbu

1

 

 

1

3 492

 

řezačka papíru

1

 

 

1

2 058

 

přenosná pokladna

1

 

 

1

275

 

externí disk

1

 

 

1

1 590

 

info panel + stropní cedule

1

 

 

1

22809

 

Střihový software

1

 

 

1

2093

 

Fotokoutek

1

 

 

1

19154

 

Stabilizátor na mobil

1

 

 

1

4164

 

Info panel 1500x850mm

4

 

 

4

3388

 

Sekeromotyka

5

 

 

5

593

 

Poutač na IVS Křivoklát

1

 

 

1

16674

 

Nůžky na větve

5

 

 

5

246

 

Prořezávací pila

4

 

 

4

71

 

Mačeta, rukojeť plast

5

 

 

5

202

 

Mačeta

2

 

 

2

294

 

Sběrač odpadků

2

 

 

2

153

 

Kartáč na sazenice

7

 

 

7

136

 

Tabulky - 100 lip

11

 

 

11

755

 

mikroport

0

 

1

1

3089

 

betonová lavička Pekárek

0

 

2

2

5100

 

info tabule - sv. Ján

0

 

1

1

2844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4