en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

FUNKCE LESA

 

Zdravý les plní řadu funkcí.                                                                                                                                                                                                    

Pro zajištění celkové podstaty lesa je nezbytná funkce hospodářská, která zajišťuje finanční

možnosti hospodaření v lese.                                                                                                                                               

Tato funkce je dominantní v hospodářských lesích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce poskytované hospodářskými lesy jsou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vodohospodářská funkce – spočívá ve schopnosti vsakovat srážkovou vodu a akumulovat ji. Lesy rostoucí v povodí vodních toků zlepšují vyrovnanost průtoků, tlumí extrémy a mají vliv i na kvalitu vody.                                                                                                                                                                                                          

Půdoochranná funkce - les je účinná ochrana půdy před erozí.                                                                                                                                                                                            

Klimatická funkce - lesy tlumí klimatické extrémy, vytvářejí specifické porostní mikroklima nutné

pro existenci četných lesních rostlin a živočichů.                                                                                                                                                                                                 

Rekreační funkce - les je významným prostorem pro rekreaci.                                                                                                                                                                                             

Funkce uchování biodiverzity - lesy jsou útočištěm pro řadu volně žijících druhů živočichů a rostlin.                                                                                                                                                                                                  

Krajinotvorná funkce - les je důležitý krajinný a estetický prvek.                                                                                                                                                                                                         

Sociální funkce - les dává obživu mnoha lidem ať už přímo - práce v lese, nebo nepřímo –

zpracovatelský sektor.

Les na prudkých svazích zabraňuje erozi a zadržuje vodu v půdě


Lesy dávají lidem práci


Rekreační potenciál lesů je velice významný