en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

PĚSTOVÁNÍ LESA

Pěstování lesa je soubor činností, kterými zakládáme nový les a staráme se o zdárný průběh jeho vývoje až do mýtné zralosti.

Mezi hlavní činnosti pěstování lesa patří:

OBNOVA POROSTU - ZALESNĚNÍ

    

Pozemek můžeme ručně zasázet stromky, nebo nám pomůžou okolní stromy ze kterých nalétne semeno a tím se porost sám zalesní.

OCHRANA PROTI BUŘENI

  

Malé stromky musíme uchránit proti negativnímu vlivu buřeně, především ostružiník, maliník, třtina, hasivka a mnoho dalších druhů. Tráva dokáže zasázené sazenice velmi záhy zahubit. Je nutné ji tedy jednou i dvakrát ročně sekat, nebo chemicky eliminovat.

OCHRANA PROTI ZVĚŘI

    

Přiměřené stavy zvěře jsou součástí lesního ekosystému. I tak je zapotřebí ochrany zvláště některých dřevin před zvěří. Jedná se  především o jedli, dub, javor, lípu, jasan a regionálně i další dřeviny. Je velká škála ochrany proti zvěři. Mezi hlavní patří oplocenky, mazání letorostů repelenty a individuální ochrana stromků. Vždy záleží na druhu zvěře, která se vyskytuje v dané oblasti.

Mezi další činnosti patří ochrana proti hlodavcům, ochrana proti hmyzím a houbovým patogenům, úklid klestu, výchova porostů, tvorba rozdělovací sítě porostů a další.