en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2020

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2020

                       
         motto: „Sejdi někdy z vyšlapané cesty a ponoř se do lesa. Určitě najdeš něco,
                                                 co jsi nikdy předtím neviděl“
 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................    3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2018     ......................................................................................     6

Vybrané aktivity LPK v roce 2018    .........................................................................     7

Úkoly lesnického parku na rok 2018    ....................................................................      8

Hospodaření společnosti   .......................................................................................     9

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4    ...........................................................................................   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

   bylo by asi zbytečné podrobně popisovat kovidový rok 2020, jeho dopady do společnosti a tím i jeho negativní vliv na veškeré aktivity lesnického parku. Zdravotní situace se dotkla asi úplně každého občana této země. Předcházející roky byly opravdu skvělé a slibovaly další progres v aktivitách i vnímání lesnického parku. Měli jsme nasmlouvány odborné exkurze lesníků z Evropy, stupňovala se poptávka po akcích pro školy, veřejnost měla zájem o informace, zkrátka, byl to rok, který sliboval mnohé. Vše ale začalo padat v jarních měsících, a i přes částečné uvolnění léta nebylo již možné se vrátit k trendu minulých let. 

   Ani z pohledu lesnického se nejednalo o rok standartní. Nebývale vysoké teploty a obrovský deficit srážek, to byly hlavní důvody pro pokračující trend postupného rozpadu hlavně jehličnatých porostů a zvýšenou kůrovcovou aktivitu prakticky na celém území lesnického parku. Na tuto skutečnost jsme museli reagovat formou mnoha reakcí na otázky ze strany místních obyvatel a návštěvníků lesa.

    I přes nastalou neblahou situaci jsme hledali další subjekty v regionu, které by měly zájem navázat spolupráci a podílet se na tvorbě a poznání lesa po odeznění kovidové situace. Omezeně probíhala dobrovolnická činnost Lesomilců. S ohledem na momentální omezení se lidé rádi zapojily do této aktivity ve výkonech zalesnění, oplocování ploch a síje žaludů, za což jim patří veliký dík.

   Průběh celého roku 2020 v Lesnickém parku Křivoklátsko vnímám velice negativně. Nemohl navázat na předchozí rok ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o lesnickém parku, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně. Pevně však věřím, že se situace ve společnosti uklidní a činnost LPK se bude v tomto směru v dalších letech aktivně rozvíjet a že lidé budou moci opět využívat naplno naše služby.

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Pobočný spolek Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Colloredo-Mannsfeld, s.r.o.

 

Orgány společnosti v roce 2020
K 1.7.2020 byla po uplynutí tříleté funkční doby zvolena nová správní a dozorčí rada LP Křivoklátsko ve složení:

 

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Vladimír Čížek

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavel Rus

člen dozorčí rady: Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v roce 2020

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS v rámci možností aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                            počet akcí         počet lidí

 • Přednáška o LPK pro veřejnost                                4                       161
 • Odborné exkurze LPK                                              0                           0
 • Lesní pedagogika pro žáky ZŠ a MŠ                      17                       483
 • Vycházka s lesníkem                                                7                       206
 • Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     2                         79  
 • Přírodovědná soutěž                                                 2                        280
 • Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna       0                            0
 • Den sv. Eustacha na hradě                                        1                          60
 • Lesní den pro regionální subjekty                            0                            0
 • Seminář pro lesníky                                                  0                            0
 • Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice -  Průběžná činnost
 • Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu -  Průběžná činnost

 

Celkem se 33 uvedených akcí zúčastnilo 1269 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

 

 

Vybrané aktivity roku 2020

Lesní pedagogika

Křivoklátští lesníci již dlouhá léta pracují s mladou generací. Zprvu klasickými způsoby – přednášky, vycházky do lesa s výkladem a v posledních patnácti letech formou lesní pedagogiky. Tento trendový způsob nenásilného a hravého předávání informací je zde velmi žádaný a využívaný školami z téměř celého Česka. Lokace Křivoklátska, která je uprostřed naší republiky, tomu jen nahrává a my musíme této výhody využít. V rámci roku 2018 proto proběhlo ve spolupráci s IVS LČR několik desítek akcí pro mateřské a základní školy formou lesní pedagogiky.  

Dobrovolnická činnost skupiny Lesomilci

I přes nesnáze dané Covidem-19 se uskutečnilo několik setkání dobrovolníků, kteří udělali kus poctivé práce jak na území lesnického parku, tak i v okolí Loděnic, kde uklízeli klest po kůrovcové kalamitě.

  

Chtěl bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uvedených akcích v roce 2020, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík patří též zaměstnancům z LS Lužná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly Lesnického parku Křivoklátsko na rok 2020

 

Zajištění prezentace lesnických škol při hromadných akcích

Již dlouhodobou spolupráci s řadou lesnických škol chceme posunout o další příčku výše a snažíme se o jejich popularizaci v regionu. Právě jejich absolventi jsou naší budoucí lesnickou generací, která bude zdejší lesy utvářet.

 

Zajištění diverzifikace finančních zdrojů v rámci aktivit LPK

Aktivity LPK pro regionální i nadregionální firmy jsou nedílnou součástí činnosti lesnického parku. Zde jsou určité možnosti získat finanční zdroje. Je vždy otázkou, jak kvalitně sestavíme podmínky pro jednotlivý subjekt.

 

Propagace LPK na sociálních sítích

Již od roku 2011 máme založené facebookové stránky Lesnického parku Křivoklátsko. Zcela zásadní je ale přístup administrátora, pravidelné vkládání článků z dění v LPK a v regionu, reakce na odpovědi. Zkrátka, stránky musí být živým organizmem reagujícím včas na všechny podněty. V této věci nám velmi pomohla praktikantka z ČLA Trutnov.

 

Zajištění a příprava akce 10. výročí založení LPK

Přípravy na 10. výročí LPK byly ale zastaveny s vyhlášeným uzavřením všech hromadných akcí v republice.

 

Kooperace na grantu „Pařezinové hospodaření LPK“

Pařezinové hospodaření má na Křivoklátsku hluboké kořeny. Před sto a více lety se zde takto hospodařilo na veliké části území LPK. Naší snahou je zdokumentovat stopy této lidské činnosti, které jsou doposud patrny v lesních porostech a vytvořit malé zkusmé plochy, kde budeme prezentovat pařezinový způsob hospodaření, zkoumat vývoj těchto lokalit a hledat možnosti uplatnění zmíněného hospodářského způsobu jako alternace tradičního hospodaření na specifických lokalitách nižších a středních poloh. Vítězem tendru se stala Mendelova univerzita v Brně. Její tým má již bohaté zkušenosti s pařezinovým hospodařením v jiných regionech.

 

 

 

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2020 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2020 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary od firmy Rakona a rodiny Kranichových ve výši 25.000,-Kč a příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2020 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2020 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 29. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Příloha č. 1

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

   
               

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., DIČ: CZ 29117755

   
               

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

 
               

Hmotný majetek (drobný)

 

555876

 

564181

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

10456

 

5728

 

Peníze na bankovních účtech

 

400 073

 

415 583

 

Zásoby

     

0

 

0

 

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

0

 

0

 

ostatní majetek

   

74615

 

74615

 

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

 

                             Materiál

 

0

 

0

 

                             Výrobky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

   

1041020

 

1060107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             

                                                                                                                                Příloha č. 2

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s, DIČ: CZ29117755

       

Drobný hmotný majetek k 31.12.2020

Název

stav k 31.12.2019

poškozeno/odepsáno

nákup

stav k 31.12.2020

cena/ks

celkem

přenosný dataprojektor

1

 

 

1

10000

10000

laminátor

1

 

 

1

4000

4000

informační panel

8

 

 

8

15380,5

123044

informační panel demonstr.

9

 

 

9

15452

139068

fotoaparát Nikon

1

 

 

1

24990

24990

filtr k fotoaparátu Nikon

1

 

 

1

990

990

fotobrašna

1

 

 

1

1 590

1590

informační panel logo

35

 

 

35

3738

130830

ptačí budky

20

 

 

20

315

6300

prezentér

1

 

 

1

1792

1792

objektiv k fotoaparátu

1

 

 

1

16290

16290

polarizační filtr

1

 

 

1

1796

1796

stativ

1

 

 

1

1990

1990

stroj na krouž. vazbu

1

 

 

1

3 492

3492

řezačka papíru

1

 

 

1

2 058

2058

přenosná pokladna

1

 

 

1

275

275

externí disk

1

 

 

1

1 590

1590

info panel + stropní cedule

1

 

 

1

22809

22809

Střihový software

1

 

 

1

2093

2093

Fotokoutek

1

 

 

1

19154

19154

Stabilizátor na mobil

1

 

 

1

4164

4164

Info panel 1500x850mm

4

 

 

4

3388

13552

Sekeromotyka

5

 

 

5

593

2965

Poutač na IVS Křivoklát

1

 

 

1

16674

16674

Nůžky na větve

5

 

 

5

246

1230

Prořezávací pila

4

 

 

4

71

284

Mačeta, rukojeť plast

5

 

 

5

202

1010

Mačeta

2

 

 

2

294

588

Sběrač odpadků

2

 

 

2

153

306

Kartáč na sazenice

7

 

 

7

136

952

Tabulky - 100 lip

0

 

11

11

755

8305

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

564181

 

           

 

           

 

Ostatní majetek

Název

stav k 31.12.2019

 

 

stav k 31.12.2020

cena/ks

celkem

webové stránky

1

 

 

1

36542

36542

webové stránky II. Etapa

1

 

 

1

26850

26850

datové úložiště

1

 

 

1

11223

11223

 

 

 

 

 

 

74615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č