en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

VÝVOJ VLASTNICKÝCH POMĚRŮ

 

Křivoklátské panství

V dávných dobách se o hospodaření s lesem, jak ho známe my, nedalo vůbec mluvit. Lesy byly využívány čistě dle potřeby lidí a nebyl brán žádný zřetel na situaci samotného lesa. Les, to byla též plocha s výskytem divoké zvěře. Toto hledisko dominovalo v dobách královské državy až do roku 1685, kdy byl celý majetek prodán do soukromých rukou – Valdštejnům. Ti zpravovali majetek 50 let a z dochovaných pramenů vyplívá, že lesy byly zanechány v lepším stavu, než v jakém ho převzali od císařské komory.

V roce 1735 přechází křivoklátské panství sňatkem do rukou Furstenberků. Postupně se započalo s výstavbou hájoven a zaváděním reforem v hospodářské správě. Na začátku 19. století se začaly také objevovat první lesnické osobnosti, které měly významný vliv na podobu zdejších porostů do dnešní doby. Za zmínku stojí uvést jméno František Alster – lesmistr z konce 18. století a Jan Bohutínský – autor prvního zařízení křivoklátských lesů počátkem 19. století. Furstenberkové drží majetek až do začátku dvacátých let 20. století, kdy po několika etapách prodávají celé panství za téměř 120.000.000,- korun českému státu.

Od roku 1929 začíná novodobá éra lesního hospodaření v režii státu. V průběhu času až do dneška proběhla celá řada organizačních změn na tomto území, a však nedošlo nikdy ze strany státu k masivnímu odprodávání lesního majetku.

Zatím poslední zásadní organizační změnu zaznamenaly státní lesy, i ty křivoklátské, v roce 1992, kdy se transformovaly na LČR a dodavatelské subjekty (zde akciovou společnost a několik drobných subjektů – spol. s r.o.).

 

Zbirožské panství

Zbirožské panství koupila rodina Colloredo - Mannsfeldů v roce 1879 v dražbě od Vídeňské hypoteční banky, která byla největším věřitelem zkrachovalého podnikatele Dr. Strousberga. Investováním značného množství finančních prostředků a obměnou personálu vlastníci podstatně zlepšili výchozí stav.

Po ukončení války převzal pan Jeroným Colloredo-Mannsfeld svůj majetek a hospodařil na něm do znárodnění v roce 1948.

V průběhu let 1948 - 1992 zajišťoval hospodaření na tomto majetku stát prostřednictvím podniků státních lesů, státního rybářství a zemědělských družstev. Na základě restitučních zákonů byla původnímu majiteli Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi obnovena vlastnická práva. V roce 1993 založil Lesní a rybniční správu a převzal do nově vzniklé firmy téměř všechny místní zaměstnance státních lesů a státního rybářství. Po jeho úmrtí v roce 1998 se novým majitelem stal jeho synovec, dědic ze závěti, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.