en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2021

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
         motto: „Každý strom vypráví příběh o tom, jak krásné je stát se strážcem lesa.“
 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................   3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2021     ......................................................................................     6

Vybrané aktivity LPK v roce 2021    .........................................................................     7

Úkoly lesnického parku na rok 2021    ....................................................................      8

Hospodaření společnosti   .......................................................................................     9

Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4    ...........................................................................................   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

      i tento rok se zapíše do dějin jako rok covidový. Stal se již druhým rokem, kdy bylo mnoho připravených aktivit z důvodu zdravotní bezpečnosti zrušeno, nebo velmi ovlivněno, aktivity lesnického parku nevyjímaje. Zdravotní situace se dotkla asi úplně každého občana této země. Vše bylo poznamenáno již od jarních měsíců, a i přes částečné uvolnění léta nebylo již možné se vrátit k trendu minulých let.

   Z pohledu lesnického můžeme vnímat tento rok rokem standartním. Vlivem solidních dešťových srážek a mírných teplot se zmenšilo kůrovcové nebezpečí a lesníci si mohli alespoň trochu odpočinout a nabrat síly a myšlenky na obnovu kůrovcem poničených lesních porostů. Od začátku roku se také razantně zvýšily ceny dřevní hmoty, a tak si mohli vlastníci a správci lesů po několika zcela prodělečných letech opět připravit finanční rezervy na nadcházející obnovu, ochranu lesa a opravu lesní infrastruktury.

    I přes nastalou negativní situaci jsme hledali další subjekty v regionu, které by měly zájem navázat spolupráci a podílet se na tvorbě a obnově lesa. Probíhala dobrovolnická činnost Lesomilců. Lidé se rádi zapojily do této aktivity ve výkonech zalesnění, ochrany kultur a tvorby tůněk, za což jim náleží veliký dík. Novým fenoménem byl razantní zájem základních škol o venkovní aktivity v rámci evropských dotačních programů.

   Průběh celého roku 2021 v Lesnickém parku Křivoklátsko vnímám veskrze pozitivně. Navázal na předcovidové roky ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí lesnického parku u odborné i laické veřejnosti, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně. Pevně věřím, že s nadcházejícím rokem 2022 se situace ve společnosti již plně uklidní a činnost LPK se bude v tomto směru v dalších letech aktivně rozvíjet a že lidé budou moci opět využívat naplno naše služby a prostředí lesa.

 

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Pobočný spolek Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Colloredo-Mannsfeld, s.r.o.

 

Orgány společnosti v roce 2021
K 1.7.2020 byla po uplynutí tříleté funkční doby zvolena nová správní a dozorčí rada LP Křivoklátsko ve složení:

 

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Vladimír Čížek

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavel Rus

člen dozorčí rady: Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Aktivity v roce 2021

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS v rámci možností aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je

k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                            počet akcí         počet lidí

 • Přednáška o LPK pro veřejnost                                2                        68
 • Odborné exkurze LPK                                              4                       124
 • Lesní pedagogika pro žáky ZŠ a MŠ                      21                       604
 • Vycházka s lesníkem                                              28                        914
 • Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     2                         97  
 • Přírodovědná soutěž                                                 0                            0
 • Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna       0                            0
 • Den sv. Eustacha na hradě                                        1                        150
 • Lesní den pro regionální subjekty                            2                          37
 • Seminář pro lesníky                                                  0                            0
 • Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice -  Průběžná činnost
 • Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu -  Průběžná činnost

 

Celkem se 60 uvedených akcí zúčastnilo 1994 lidí

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.

 

 

Vybrané aktivity roku 2021

Lesní pedagogika

Křivoklátští lesníci již dlouhá léta pracují s mladou generací. Zprvu klasickými způsoby – přednášky, vycházky do lesa s výkladem a v posledních patnácti letech formou lesní pedagogiky. Tento trendový způsob nenásilného a hravého předávání informací je zde velmi žádaný a využívaný školami z téměř celého Česka. Lokace Křivoklátska, která je uprostřed naší republiky, tomu jen nahrává a my musíme této výhody využít. V rámci roku 2021 jsme v přímé spolupráci s IVS LČR zorganizovali několik desítek akcí pro mateřské a základní školy formou lesní pedagogiky. Preferovali jsme venkovní aktivity, především v rekreačně naučném areálu a blízkém okolí Křivoklátu.  

Dobrovolnická činnost skupiny Lesomilci

I přes stále trvající nesnáze dané Covidem-19 se uskutečnilo několik setkání dobrovolníků, kteří udělali kus poctivé práce na území lesnického parku. Jednalo se o ochranu založené plochy před agresivní buření pomocí sekání na konci jara a následného ošlapávání v nastalém podzimním čase, aby sazenice netrpěly přes zimu přerostlou trávou. Dalším novým krokem Lesomilců bylo finanční zajištění realizace nových otevřených vodních zdrojů v lokalitě Panelka, kde bylo pomocí malé techniky vyhloubeno deset tůněk, které posléze ještě dobrovolníci ručně domodelovali a upravili i jejich okolí. Po prvním dešti byly všechny tůňky naplněny vodou. Od té doby jsou některé tůňky stabilně zavodněny a zbylé se plní po dešťových srážkách.

Vzpomínková akce na výročí 300 let od lovu císařovny Alžběty

 V závěru června jsme si připomněli výročí slavného lovu na Křivoklátsku, který měl v té době i politický a společenský přesah. Na revíru Alžběta, kde k dané akci před 300 lety došlo, jsme upravili blízké okolí a odhalili pamětní desku s popisem akce. Několika desítkám přítomných byl popsán lov a atmosféra celého aktu. Podmanivou atmosféru navozovali i salvy Sboru rakovnických ostrostřelců z historických pušek a fanfáry křivoklátských trubačů.     

Chtěl bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uvedených akcích v roce 2021, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík náleží též zaměstnancům z LS Lužná.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly Lesnického parku Křivoklátsko na rok 2021

 

Zajištění prezentace lesnických škol při hromadných akcích

Již dlouhodobou spolupráci s řadou lesnických škol chceme posunout o další příčku výše a snažíme se o jejich popularizaci v regionu. Právě jejich absolventi jsou naší budoucí lesnickou generací, která bude zdejší lesy utvářet.

 

Zajištění diverzifikace finančních zdrojů v rámci aktivit LPK

Aktivity LPK pro regionální i nadregionální firmy jsou nedílnou součástí činnosti lesnického parku. Zde jsou určité možnosti získat finanční zdroje. Je vždy otázkou, jak kvalitně sestavíme podmínky pro jednotlivý subjekt.

 

Propagace LPK na sociálních sítích

Již od roku 2011 máme založené facebookové stránky Lesnického parku Křivoklátsko. Zcela zásadní je ale přístup administrátora, pravidelné vkládání článků z dění v LPK a v regionu, reakce na odpovědi. Zkrátka, stránky musí být živým organismem reagujícím včas na všechny podněty. Vytvořili jsme osm komponovaných videí vztahujících se ke křivoklátským lesům. Tímto způsobem jsme chtěli seznámit veřejnost s lesním provozem a mnoha specifiky, která musí lesníci řešit a respektovat. Uvedená videa byla prezentována na sociálních sítích.

 

Koncepce křivoklátského Slavína

Křivoklátskem prošla celá plejáda lesnických osobností i řadových lesníků, kteří svou prací zanechali svůj odkaz v podobě a stavu zdejších lesů. Jejich vzpomínku zatím není nikde v našem regionu zhmotněná. Cítíme tak povinnost nalézt místo s tímto odkazem.

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2021 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.

   OPS v roce 2021 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK (každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary od firmy Vileda, rodiny Kranichových, dotací z MŠ a ZŠ a dalších drobných dárců ve výši 40.100,-Kč a příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.

   OPS v roce 2021 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2021 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 29. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Příloha č. 1

 

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

     
               

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., DIČ: CZ 29117755

     
               

Majetek

 

 

 

 na začátku období

 

na konci období

 
               

Hmotný majetek (drobný)

 

564181

 

580314

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

5728

 

6936

 

Peníze na bankovních účtech

 

415 583

 

427 063

 

Zásoby

     

0

 

0

 

Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

ostatní majetek

   

74615

 

76309

 

Závazky (vč. úvěrů a půjček)

 

0

 

0

 

Rezervy

     

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis zásob:  Zboží

   

0

 

0

 

                             Materiál

   

0

 

0

 

                             Výrobky

   

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

     

1060107

 

1090622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Příloha 2

 

Výkaz příjmů a výdajů

                 
                     

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., DIČ: CZ29117755

           

Období:

1.1.2021 - 31. 12. 2021

               
                     

Příjmy za účetní období

 

 

 

 

Výdaje za účetní období

 

 

 

                     

Prodej zboží

     

0

 

Nákup materiálu

   

0

Prodej výrobků, služeb

   

40100

 

Nákup zboží

     

0

Ostatní příjmy (činnost společnosti)

 

4

 

odměna dle DPP

   

0

           

Zdravotní a sociální pojistné

 

0

       

40104

 

Provozní režie, ostatní

   

27416

Příjmy celkem

       

Výdaje celkem

   

27416

                     

Úpravy podle zákona o daních z příjmů

               

Úprava příjmů

   

0

 

Úprava výdajů

   

-5215

Příjmy celkem

   

40104

 

Výdaje celkem

   

22201

                     

Základ daně

 

 

 

17903,00

 

 

 

 

 

 

zaokrouhleno na celé koruny matematicky

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s, DIČ: CZ29117755

         

Drobný hmotný majetek k         31.12.2021

           

Název

stav k 31.12.2020

poškozeno/odepsáno

nákup

stav k 31.12.2021

cena/ks

celkem

přenosný dataprojektor

1

 

 

1

10000

10000

laminátor

1

 

 

1

4000

4000

informační panel

8

 

 

8

15380,5

123044

informační panel demonstr.

9

 

 

9

15452

139068

fotoaparát Nikon

1

 

 

1

24990

24990

filtr k fotoaparátu Nikon

1

 

 

1

990

990

fotobrašna

1

 

 

1

1 590

1590

informační panel logo

35

 

 

35

3738

130830

ptačí budky

20

 

 

20

315

6300

prezentér

1

 

 

1

1792

1792

objektiv k fotoaparátu

1

 

 

1

16290

16290

polarizační filtr

1

 

 

1

1796

1796

stativ

1

 

 

1

1990

1990

stroj na krouž. vazbu

1

 

 

1

3 492

3492

řezačka papíru

1

 

 


© LPK 2024