en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

ZAKLÁDACÍ LISTINA OPS

 

 

 

Zakládací smlouva

obecně prospěšné společnosti

 Lesnický park Křivoklátsko, o. p. s.

 

 

Níže uvedení zakladatelé

 

 

Česká lesnická společnost, základní pobočka – Křivoklát

se sídlem Hradní 3, 270 23 Křivoklát

IČ 70866732

organizační jednotka občanského sdružení Česká lesnická společnost, o.s. mající právní subjektivitu

jednající Ing. Miroslavem Pechou, předsedou základní pobočky Křivoklát, České lesnické společnosti

 

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

IČ 42196451

státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

jednající Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem

 

a

 

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh čp.279, 338 08 Zbiroh

místem podnikání Švabínská 279, 338 08 Zbiroh

IČ 68776152

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A., vložka 11836

 

 

uzavřeli dne 16. listopadu 2010 podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. (dále jen „společnost“). Zakladatelé tímto zrušují zakládací smlouvu společnosti uzavřenou dne 16. listopadu 2010 v celém rozsahu a uzavírají následující zakládací smlouvou společnosti:

 

 I.

Účel založení společnosti

 

Účelem společnosti je napomáhat na území Lesnického parku Křivoklátsko, nacházejícího se na území chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko na území Středočeského a Plzeňského kraje, vyhlášeného zakladateli, trvale udržitelnému rozvoji krajiny, zejména pak za pomoci trvale udržitelného obhospodařování lesů, jakož i napomáhat ochraně kulturních a přírodních památek ve snaze o naplňování motta lesnického parku „Území pro přírodu i pro lidi“.

 

II.

Název a sídlo společnosti

 

Název společnosti zní: „Lesnický park Křivoklátsko, o. p. s.“.

Sídlo společnosti je na adrese Švabínská 279, 338 08 Zbiroh.

 

 

 III.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

 

Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území Lesnického parku Křivoklátsko tyto obecně prospěšné služby:

 

 • aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a jako demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty,
 • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření,
 • poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty,
 • zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku,
 • vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej,
 • výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost,
 • pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů,
 • péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
 • podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb.

 

 

 IV.

Podmínky poskytování služeb

 

Společnost poskytuje všechny obecně prospěšné služby podle čl. III této smlouvy každému subjektu, který o dané území a službu projeví zájem, a to za stejných podmínek, transparentně a bez jakékoliv diskriminace. Konkrétní podmínky poskytování jednotlivých druhů služeb, resp. zcela konkrétní aktivity společnosti, budou upraveny vnitřním předpisem společnosti, vydaným správní radou společnosti do šesti měsíců od vzniku společnosti, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Společnost poskytuje některé obecně prospěšné služby úplatně. V takovém případě bude na internetových stránkách společnosti zveřejněn ceník jednotlivých služeb. O tom, jaké konkrétní služby budou úplatné a o výši úplaty, rozhoduje správní rada.

 

 

V.

Doba trvání společnosti

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

VI.

Orgány společnosti

 

Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel.

 

 

VII.

Správní rada společnosti

 

 1. První správní radu společnosti tvoří tito členové:
  1. Ing. Josef Svoboda, r.č.: 730813/3492, bytem Kameničky 180, 539 41,
  2. Ing. Josef Myslivec, r.č.: 500225/137, bytem Lesní 1365, 263 01 Dobříš,
  3. Bc. Pavel Rus, r.č.: 770327/0630, bytem Ptice 1, pošta Úhonice, 252 18.
 2. Správní rada společnosti má tři členy. Každému ze zakladatelů přísluší navrhovat jmenování jednoho člena správní rady. O svých návrzích jsou zakladatelé povinni se informovat nejpozději 5 dní před jednáním zakladatelů, na kterém má dojít k volbě členů správní rady, s tím, že zbývající zakladatelé jsou oprávněni nerespektovat návrh zakladatele na jmenování příslušného člena správní rady pouze v případě, že navržený kandidát nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů na výkon funkce člena orgánu společnosti.
 3. Pokud některý ze zakladatelů zanikne, přechází jeho oprávnění vyplývající z této zakládací smlouvy na jeho právního nástupce. Dojde-li k zániku zakladatele bez právního nástupce, je zanikající zakladatel oprávněn určit osobu, která bude nadále vykonávat jeho oprávnění podle zakládací smlouvy. Zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce, anebo zemře-li jediný zakladatel, aniž by určil takovou osobu, rozhodne správní rada do 6 měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele dozví, o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu. S tímto přechodem musí vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě podle věty první o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, rozhodne na návrh člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti anebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele, musí s tímto přechodem vyslovit souhlas.
 4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům a není ředitelem ani členem dozorčí rady společnosti. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nanejvýš jedna třetina všech členů správní rady.
 5. Funkční období členů správní rady je tříleté. To platí i pro členy správní rady jmenované do funkce při vzniku společnosti. Opětovné členství ve správní radě je možné.
 6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, a místopředsedu, který předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti.
 7. Do působnosti správní rady náleží:
 1. vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace a činnost společnosti,
 2. řídit činnost společnosti,
 3. schvalování statutu a jeho změn,
 4. navrhovat zakladatelům změny zakládací smlouvy, včetně určeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb,
 5. rozhodovat o konkrétních aktivitách společnosti v rámci druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb dle článku III. této smlouvy,
 6. rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek,
 7. dbát na zachovávání účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s majetkem společnosti,
 8. schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) společnosti,
 9. schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti a rozhodovat o úhradě ztráty zakladateli podle čl. X odst. 6 této smlouvy,
 10. rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v této zakládací smlouvě,
 11. udělovat předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu, kterým společnost:
  1.  nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitý majetek společnosti,
  2.  nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
  3. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, nebo
  4. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby,
 12. jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu a činit další úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti,
 13. rozhodovat o poskytnutí peněžních a nepeněžních podpor z prostředků společnosti nebo prostředků společností přijatých za účelem jejich přerozdělení,
 14. schvalovat případný organizační řád společnosti,
 15. rozhodovat o zřízení organizačních složek společnosti,
 16. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zákon, tato smlouva nebo statut společnosti.
 1. Správní rada je povinna si před udělením souhlasu dle odst. 7 písm. j) k právnímu úkonu, kterým společnost zcizuje nebo zatěžuje majetek vložený nebo darovaný zakladatelem, vyžádat vždy písemný souhlas zakladatele, který tento majetek do společnosti vložil nebo daroval. Pokud bude společnost zcizovat nebo zatěžovat majetek, který nespadá pod odst. 7. písm. j), vyžádá si takový souhlas ředitel, avšak  pouze za předpokladu, že hodnota takového majetku přesahuje 50.000,- Kč. V ostatních případech takového souhlasu zakladatele není třeba.
 2. Správní rada přijímá rozhodnutí na zasedáních, které svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou zaslanou na adresu všech členů správní rady, dozorčí rady a ředitele nejméně 15 dnů před konáním zasedání. V pozvánce musí být uveden den, místo a čas konání zasedání a pořad jednání. Zasedání správní rady probíhají zpravidla v sídle společnosti.
 3. Zasedání správní rady se konají nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady, pokud o to písemně požádá její člen. Oprávnění dozorčí rady ke svolání zasedání správní rady podle čl. VIII odst. 9 písm. c) této smlouvy tím není dotčeno.
 4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů, s výjimkou rozhodování podle odstavce 7 písm. a), c) a j), kde se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech členů správní rady. K přijetí rozhodnutí podle odstavce 7 písm. f) se vyžaduje souhlas všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 5. Zasedání správní rady mají právo se účastnit též ředitel a členové dozorčí rady společnosti. Každý člen správní rady je navíc oprávněn přibrat k účasti na zasedání správní rady jednu fyzickou osobu jako konzultanta. Ředitel, členové dozorčí rady společnosti ani konzultanti nemají právo na zasedání správní rady hlasovat. Řediteli a členovi dozorčí rady společnosti se udělí slovo, kdykoliv o to požádá.
 6. Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon jejich funkce. Společnost může členům správní rady poskytovat jen náhradu prokázaných účelně vynaložených výdajů do výše určené zvláštními právními předpisy.
 7. Členství ve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období člena,

b) úmrtím člena,

c) odstoupením člena,

d) odvoláním člena.

 1. Odvolat člena správní rady můžou zakladatelé pouze na návrh zakladatele, který jeho jmenování navrhl. O návrhu na odvolání jsou zakladatelé povinni se informovat nejpozději 5 dní před jednáním zakladatelů, na kterém by k odvolání člena správní rady mělo dojít. Příslušný zakladatel může navrhnout odvolání i bez udání důvodu a je povinen navrhnout odvolání člena správní rady v případě, že tento člen přestane splňovat zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem společnosti stanovené podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
 2. V případě vzniku povinnosti zakladatele dle předchozího odstavce navrhnout odvolání člena správní rady, jehož jmenování zakladatel navrhl, navrhne jeho odvolání do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Nenavrhne-li zakladatel odvolání člena správní rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena správní rady soud, a to na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
 3. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Nového člena jmenují zakladatelé, případně osoby, na které přešla jejich práva a povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Zanikne-li členství ve správní radě předsedovi nebo místopředsedovi, zvolí správní rada nového předsedu nebo místopředsedu na svém prvním zasedání po jmenování nového člena.

 

 

VIII.

Dozorčí rada společnosti

 

 1. První dozorčí radu společnosti tvoří tito členové:
  1. Ing. Karel Vančura, r.č.: 720817/4786, bytem V Hliníku 218, 252 06 Davle,
  2. Ing. Jiří Makovec, r.č.: 540102/0394, bytem Plavínová 2791/19, 130 00 Praha 3,
  3. Jan Ineman, r.č.: 510910/194, bytem Volduchy 102, 338 22 Volduchy.
 2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 3. Dozorčí rada má tři členy. Každému ze zakladatelů přísluší navrhovat jmenování jednoho člena dozorčí rady. O svých návrzích jsou zakladatelé povinni se informovat nejpozději 5 dní před jednáním zakladatelů, na kterém má dojít k volbě členů dozorčí rady, s tím, že zbývající zakladatelé jsou oprávněni nerespektovat návrh zakladatele na jmenování příslušného člena dozorčí rady pouze v případě, že navržený kandidát nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů na výkon funkce člena orgánu společnosti.
 4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům a která není ředitelem ani členem její správní rady. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nanejvýše jedna třetina členů dozorčí rady.
 5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. To platí i pro první členy dozorčí rady jmenované do funkce při vzniku společnosti. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady, a místopředsedu, který předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti.
 7. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:

a) přezkoumávání roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti,

b) dohled nad tím, že společnost a její orgány vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou společnosti.

 1. Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 2. Dozorčí rada je oprávněna:
 1. podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
 2. nahlížet do všech účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
 3. svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
 1. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou na adresu všech členů dozorčí rady nejméně 15 dnů před konáním zasedání. V pozvánce musí být uveden den, místo a čas konání zasedání a pořad jednání. Zasedání dozorčí rady probíhají zpravidla v sídle společnosti. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to písemně požádá její člen. 
 3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
 4. Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon jejich funkce. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat jen náhradu prokázaných účelně vynaložených nákladů do výše určené zvláštními právními předpisy.
 5. Členství v dozorčí radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období člena,

b) úmrtím člena,

c) odstoupením člena,

d) odvoláním člena.

 1. Odvolat člena dozorčí rady můžou zakladatelé pouze na návrh zakladatele, který jeho jmenování navrhl. O návrhu na odvolání jsou zakladatelé povinni se informovat nejpozději 5 dní před jednáním zakladatelů, na kterém by k odvolání člena dozorčí rady mělo dojít. Příslušný zakladatel může navrhnout odvolání i bez udání důvodu a je povinen navrhnout odvolání člena dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem společnosti stanovené podmínky pro členství v dozorčí radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
 1. Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Nového člena jmenují zakladatelé, případně osoby, na které přešla jejich práva a povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy dozorčí rady na návrh člena dozorčí rady nebo na návrh správní rady nebo na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Zanikne-li členství v dozorčí radě předsedovi anebo místopředsedovi dozorčí rady, zvolí dozorčí rada nového předsedu anebo místopředsedu na svém prvním zasedání po jmenování nového člena.

 

 

IX.

Ředitel

 1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, který jedná jménem společnosti a řídí její činnost, pokud to není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem svěřeno do působnosti správní rady nebo dozorčí rady.
 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada společnosti.
 3. Prvním ředitelem společnosti byl jmenován Miroslav Pecha, r.č. 730627/0609, trvale bytem Velká Buková 82, (pošta) Křivoklát, 270 23.
 4. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, není členem správní nebo dozorčí rady společnosti a splňuje kvalifikační předpoklady stanovené správní radou.
 5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru a je nadřízen všem zaměstnancům společnosti. Řediteli náleží za výkon funkce odměna, o jejíž výši rozhoduje správní rada.
 6. Ředitel rovněž:
 1. odpovídá za hospodaření společnosti, za vedení předepsané evidence a účetnictví a jeho správnost,
 2. pravidelně informuje správní radu společnosti o činnosti a finanční situaci společnosti,
 3. zpracovává plán koncepce a činnosti společnosti a předkládá jej správní radě ke schválení,
 4. vykonává usnesení správní rady, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, na nesoulad usnesení správní rady s obecně závazným předpisem či vnitřním předpisem společnosti je ředitel povinen správní radu bez zbytečného odkladu upozornit,
 5. zpracovává podklady pro jednání správní a dozorčí rady společnosti.

 

 

X.

Majetkové vklady zakladatelů

 1. Počáteční majetek společnosti je tvořen souhrnem vkladů zakladatelů.
 2. Vklad zakladatele Česká lesnická společnost, základní pobočka - Křivoklát je peněžitého charakteru a jeho výše činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
 3. Vklad zakladatele Lesy České republiky, s.p. je peněžitého charakteru a jeho výše činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
 4. Vklad zakladatele Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh čp.279,338 08 Zbiroh je peněžitého charakteru a jeho výše činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
 5. V případě nesplacení peněžitého vkladu ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku smlouvy je zakladatel, který je v prodlení, povinen uhradit společnosti spolu s peněžitým vkladem též úrok z prodlení z dlužné částky za celou dobu prodlení, a to ve výši rovnající se dvojnásobku diskontní sazby ČNB platné v den počátku prodlení. V případě prodlení se splacením vkladu delším než 90 dní mohou ostatní zakladatelé navrhnout soudu zrušení účasti zakladatele, který je v prodlení, ve společnosti; tím není dotčeno právo společnosti domáhat se u soudu úhrady peněžitého vkladu.
 6. Vklady uvedené v odstavcích 2 až 4 vloží zakladatelé na účet společnosti do třiceti dnů od uzavření zakládací smlouvy.
 7. Práva zakladatele, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, vykonávají až do úplné úhrady vkladu Lesy České republiky, s.p. Jsou-li v prodlení s úhradou peněžitého vkladu Lesy České republiky, s.p., vykonává až do úplné úhrady vkladu práva tohoto zakladatele Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh čp.279,338 08 Zbiroh.
 8. Správou vkladů byl pověřen zakladatel Lesy České republiky, s.p. (dále jen „správce vkladu“). Správce vkladu je povinen založit jménem společnosti bankovní účet, na který budou zakladatelé své peněžité vklady do společnosti splácet a dále vydat zakladatelům písemné prohlášení o splacení vkladů. Vlastnické právo k vkladům splaceným před vznikem společnosti přechází na společnost dnem jejího vzniku.

 

 

XI.

Hospodaření společnosti

 1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. III. této smlouvy. Náklady s touto činností spojené jsou hrazeny z majetku společnosti.
 2. Majetek společnosti tvoří zejména:

a) vklady zakladatelů,

b) prostředky z  darů a dědictví od domácích i zahraničních fyzických a právnických osob,

c) výnosy z poskytování obecně prospěšných služeb a jiných činností podle této smlouvy,

d) prostředky z grantů, dotací a dalších obdobných zdrojů,

e) hmotný a nehmotný majetek společnosti pořízený ze zdrojů podle písm. a), b),  c) a d).

 1. Společnost při svém vzniku vytváří rezervní fond ve výši 10 % z hodnoty souhrnu vkladů všech zakladatelů poskytnutých při vzniku společnosti.
 2. Hospodářský výsledek společnosti po zdanění převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond společnost používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
 3. Doplňkovou činnost společnost vykonává za podmínky, že tato činnost poslouží k dosažení účinnějšího využití majetku společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb; o obsahu a charakteru takových činností rozhoduje správní rada.
 4. Záporný hospodářský výsledek společnosti (ztráta) bude uhrazen z rezervního fondu. Nebudou-li prostředky rezervního fondu postačovat k úhradě ztráty, může správní rada, se souhlasem všech zakladatelů, rozhodnout o tom, že na úhradě ztráty se budou podílet všichni zakladatelé v poměru odpovídajícím výši jejich majetkového vkladu do společnosti, nebo rozhodnout o zrušení společnosti.

 

 

XII.

Výroční zpráva

 1. Společnost vypracovává každoročně výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti, a to nejpozději do  30.4. následujícího roku.
 2. Výroční zprávu a zprávu o hospodaření zašle společnost příslušnému rejstříkovému soudu za účelem založení do sbírky listin obchodního rejstříku a zakladatelům.
 3. Výroční zpráva bude veřejně přístupná na vývěsce v sídle společnosti a na internetu.

 

 

 

 

 

 

XIII.

Zrušení a zánik společnosti

 1. O zrušení společnosti, nejde-li o zrušení na základě rozhodnutí soudu nebo o zrušení v důsledku prohlášení konkursu nebo zamítnutí návrhu na konkurs pro nedostatek majetku, rozhoduje správní rada společnosti.
 2. Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
 3. Rozhodnutí o zrušení společnosti musí správní rada oznámit písemně všem zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti.
 4. Dříve, než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí správní rady změněno nebo zrušeno.
 5. Pokud se společnost nezrušuje sloučením či splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na jiné obecně prospěšné společnosti, provede se její likvidace.
 6. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. Likvidátor při likvidaci společnosti postupuje podle § 9 zákona o obecně prospěšných společnostech.
 7. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.

 

 

XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že tato smlouva nebo příslušné právní předpisy vyžadují rozhodnutí zakladatelů, svolá správní rada schůzi zakladatelů do sídla společnosti, a to písemnou pozvánkou zaslanou všem zakladatelům nejpozději 10 dnů před konáním schůze. Správní rada je povinna svolat schůzi zakladatelů vždy, když o to požádá zakladatel, a to nejpozději do 30 dnů od takové žádosti. Každý ze zakladatelů má jeden hlas, přičemž pro přijetí rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů. V případě, že počet zakladatelů bude sudý a při hlasování dojde k rovnosti hlasů, je rozhodující stanovisko zakladatele Lesy České republiky, s.p.
 2. O změnách této smlouvy, včetně určeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb, rozhodují zakladatelé na návrh kteréhokoli z nich nebo na návrh správní rady, přičemž pro přijetí takové změny je potřebný souhlas všech zakladatelů.
 3. Správní rada vydá v souladu se svým oprávněním podle čl. VII odst. 7 písm. a) statut, který podrobnějším způsobem upraví záležitosti vnitřní organizace společnosti.
 4. Správní rada může v mezích daných zákonem, touto smlouvou a statutem společnosti vydat organizační řád společnosti a další interní předpisy.
 5. Jednotlivé orgány společnosti jsou v mezích stanovených zákonem, touto smlouvou a statutem společnosti oprávněny vydat jednací řády, jimiž se bude řídit jejich jednání.
 6. Do vzniku společnosti jedná ve věcech souvisejících s jejím vznikem zakladatel Lesy České republiky, s.p.
 7. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v rozhodném znění.

Tuto smlouvu lze měnit pouze ve formě písemných a číslovaných dodatků.

 

Tato zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zakladatelů, přičemž tímto dnem se ruší zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. uzavřená zakladateli dne 16. listopadu 2010.

 

 

    V Hradci Králové dne …………………         

       V Křivoklátu dne ……….…………

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

Ing. Svatopluk Sýkora

generální ředitel

 Lesy České republiky,s.p.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

Ing. Miroslav Pecha

předseda

Česká lesnická společnost, základní pobočka - Křivoklát

 

 

 

 

 

 

                                        Ve Zbirohu dne …………………

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld

Lesní a rybniční správa Zbiroh

 Švabínská 279,338 08 Zbiroh