en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2014

 

 

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2014

 

    

motto: kdo nemá cíl, nemůže trefit

 

Obsah

Úvodní slovo    ..........................................................................................................    3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................    4

Zakladatelé a statutární orgány OPS     ...................................................................     5

Aktivity LPK v roce 2014     ......................................................................................     6

Dlouhodobý plán činnosti LPK    ..............................................................................     7

Krátkodobý plán činnosti LPK    ...............................................................................    11

Hospodaření společnosti   .......................................................................................    13

Přílohy   číslo 1, 2, 3...................................................................................................   14

 

Vážení přátelé,

    rok tajných přání, nenadálých zvratů, nadějí, očekávání, naplňování představ. I takto by se mohl rok 2014 zapsat do paměti a historie Lesnického parku Křivoklátsko. Jen málokdo by si začátkem roku dovedl představit, jaké změny nastanou v organizační struktuře LČR a současně tak i ve vnímání instituce, jakou lesnický park bezesporu je. Příchodem nového generálního ředitele LČR ing. Daniela Szóráda, Ph.D. a jeho zcela otevřeným a jasným postojem k otázkám směřování křivoklátského regionu, se otevřely možnosti k oživení a znovu nastartování činnosti lesnického parku na Křivoklátsku.

 

Dovolím si krátce shrnout tento rok.

Začátkem jara se naděje a očekávání změnily v realitu a počalo se s přípravou dílčích cílů

na dlouhodobé i nastávající období. Mezitím proběhly volby do správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti (OPS). Začátkem září proběhlo sezení nově vzniklé správní a dozorčí rady, která stanovila další směřování lesnického parku. Bylo dohodnuto personální obsazení OPS a garantováno finanční zajištění chodu LPK na příští roky. Na podzim proběhly celorepublikové komunální volby, z kterých vzešli tu noví, tu staronoví zástupci obcí. Stál před námi úkol pozvat všechny zástupce obcí, ležících na území LPK, k oficiálně první schůzce se zástupci LPK.  Úkolem tohoto setkání byla prezentace cílů OPS a diskuze nad otázkami lesního hospodaření a potřeb místního obyvatelstva. Z důvodu krátké doby po volbách a tím velké zaneprázdněnosti zástupců dotčených obcí, bylo toto setkání nakonec přesunuto na začátek roku 2015.

 

Rok 2014 otevřel řadu možností a je nyní řada na nás, lesnících z Křivoklátska a Zbirožska, abychom využili dané příležitosti.

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

 

  Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

·         aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty

·         podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření

·         poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů

na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty

·         zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a

o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku

·         vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej

·         výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost

·         pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů

·         péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu

·         podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

 

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Základní pobočka Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Jerome Colloredo-Mannsfeld, s.r.o. (k 1.4.2014 2014 došlo k převodu práv a povinností zakladatele z Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda na Jerome Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.)

 

Orgány společnosti v roce 2014:

Ke dni 30. 6. 2014 byla zvolena nová správní a dozorčí rada Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

V rámci zápisu změny v obsazení správní a dozorčí rady do Rejstříkového soudu v Plzni, byl tento zápis pozdržen.  Důvodem byl převod právní subjektivity u Colloredo-Mannsfelda.

Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.

místopředseda správní rady: Ing. Michal Pernica, Ph.D.

člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha

místopředseda dozorčí rady: Ing. Jiří Makovec

člen dozorčí rady: Jan Ineman

 

 

Aktivity v roce 2014

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, kterých se v roce 2014 zúčastnilo téměř 2500 osob.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.

                     

                    Téma                                                                                počet akcí  

-          Přednáška o LPK pro veřejnost                               13  

-          Odborné exkurze LPK                                              4

-          Lesní pedagogika pro žáky ZŠ                                 5

-          Přednáška o LPK pro ČIŽP                                     1

-          Vycházka s lesníkem                                                5

-          Beseda s vycházkou – jak pěstujeme les                   2

-          Beseda s vycházkou – jak pečujeme o les                 2

-          Přednáška s besedou „Ptáci LPK“                            5

-          Přednáška s besedou „Savci LPK“                           8

-          Sázení stromů v LPK                                               1

-          Přednáška s besedou „Lesnictví a myslivost LPK“  1

-          Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     3

-          Přírodovědná soutěž                                                 1

-          Povídání o přírodě LPK pro Mateřské školky          8

-          Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1

-          Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice   Průběžná činnost

 

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají, absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají.

 

 

Vytvoření koncepce fungování lesnického parku vytvořením krátkodobého a dlouhodobého plánu činnosti. Krátkodobý plán se týká nejbližšího období. Dlouhodobý pak řeší výhled v rámci dalších let a tvoří základní stavební kámen aktivit OPS.

 

Dlouhodobý plán činnosti LPK, o.p.s.

 

Jednání se všemi aktivitami, působícími na území LPK.

Vychází z „PROHLÁŠENÍ“, podepsaného zakladateli LPK dne 13. 5. 2010 a je uloženo dodatkem k Zakladatelské smlouvě OPS, podepsaným zakladateli LPK v květnu 2011. Jedná se nejen o obce, zemědělce, drobné vlastníky lesů a další podnikatele vázané svou činností na území LPK, ale i o zájmové aktivity. Stejně důležití jsou ale i vlastníci drobných rekreačních objektů roztroušených po lesích a ostatních pozemcích LPK (chataři), kteří mohou být velkou silou při prosazování myšlenek LPK. Tento proces bude dlouhodobý a bude vyžadovat citlivý přístup, řadu osobních jednání i administrativní práce. Jednání bude třeba vést s těmito subjekty:

 • Obce ležící na území LPK. Osobní jednání s obcemi ležícími na území LPK by mělo být trvalou činností LPK, o.p.s. Je třeba je informovat o stavu lesa v jejich okolí i o krátkodobých a dlouhodobých záměrech hospodaření v těchto lesích. Jsou to právě obce, které by měly být základní oporou LPK při získávání jeho autority v regionu.
 • Zemědělci. Druhou největší aktivitou po lesním hospodářství, působící na území LPK, jsou zemědělci. Nabízí se možnost uvažovat i o určitém „standardu“ hospodaření na zemědělských pozemcích, na kterých by se měli shodnout zemědělské podniky. Pokud bude LPK do budoucna uvažovat o zapojení do MSML, je spolupráce šech subjektů aktivujících na území LPK nezbytná.
 • Drobní vlastníci lesů na území LPK. Součástí LPK jsou lesy vlastníků, kteří „přistoupili“ k LPK. V současné době jsou to pouze zakladatelé - LČR, s.p. a LRS JCM. Je žádoucí, aby i ostatní drobní vlastníci lesů se postupně ztotožnili se zásadami hospodaření v lesích na tomto území. Je to práce na delší dobu. Malí vlastníci lesů mají různý přístup ke svým majetkům, ale najdou se mezi nimi jistě i tací, kteří budou mít zájem stát se součástí LPK. Je třeba založit jejich databázi a postupně je oslovovat.
 • Zájmové aktivity. Důležitou součástí fungování LPK je jeho všestranné využívání. Jsou to kromě hospodářských organizací i zájmové aktivity, jako např. myslivci, rybáři, vodáci, turisti, horolezci, ornitologové, ochránci přírody a další. Zapojení všech těchto aktivit do činnosti LPK a jejich podpora jsou nezbytné pro plnění poslání LPK. Bude spočívat v postupném oslovování všech těchto subjektů a hledání forem oboustranně prospěšné spolupráce.)
 • CHKO Křivoklátsko. Správa CHKO Křivoklátsko spravuje území oblasti na úseku ochrany přírody a ze zákona má možnost ovlivňovat téměř všechny lidské aktivity v území. Spolupráce s ní by měla být postavena na vzájemném respektu a vzájemné podpoře všech aktivit, které vedou k zlepšování stavu lesa i přírody. Stanovisko LPK k možnosti vyhlášení národního parku by ale mělo být zásadně negativní a neměnné, protože národní park silou zákona ohrožuje samu podstatu LP.

 

Propagace LPK

Pro informování odborné i laické veřejnosti, stejně jako pro politiky a orgány státní správy je důležité, aby dostávali aktuální informace o existenci a fungování LPK. Pokud dojde ke shodě názorů na účelnost níže citovaných materiálů, bude třeba v letošním roce vypracovat návrh na jejich realizaci i finanční zajištění.

 • Skládačka. V současné době je k dispozici posledních několik kusů skládačky, která byla vydána u příležitosti založení LPK a v současné době už není aktuální. Je tedy třeba uvažovat o nové jednoduché skládačce, která by nebyla příliš drahá, bylo by možno ji použít při různých akcích, a byla by také k dispozici i v prostorách IVS.
 • Publikace. Nabízí se možnost určité výpravnější publikace barevných fotografií z území LPK, doplněných krátkým textem propagujícím nejen LPK, ale lesní hospodářství obecně. Je řada autorů, kteří společně mají už dnes materiál na podobnou publikaci a další snímky postupně přibývají.
 • Výstavka fotografií. Práci na publikaci by mohla v prostorách IVS předcházet „Výstavka fotografií“, které se už dnes účelově získávají pro citovanou publikaci. Jsou to fotografie zaměřené na život lesa i práci lesníků.
 • Expozice – Les kolem nás. Doplnit o stálý panel věnovaný LPK.
 • Panel LPK v prostorách IVS s aktuální výměnou informací. Do IVS přijdou ročně stovky lidí. Panel (nástěnka) by sloužil k jejich informaci o aktuálních událostech v životě LPK. (Co právě kvete, plodí, hnízdí, žije, plán akcí LPK na nejbližší období apod.).
 • Drobný propagační materiál. Propisovací tužky, tašky, přívěsky na klíče, atd.
 • Publikační činnost. Existenci i činnost lesnického parku je třeba stavět stále na oči široké veřejnosti. Každý měsíc by se měla objevit v tisku, občas v rozhlasu a televizi nějaká, byť drobná zpráva. Byla dlouhodobě utlumována pokynem VTŘ z obecně známých důvodů.

Informační tabule LPK na jednotlivých revírech. Jejich umístění je na různých místech, která jsou přístupná po lesních cestách pěšky a na kolech, nebo u veřejných komunikací přístupných všemi dopravními prostředky.

 • Přednášky a besedy pro veřejnost. Jsou prováděny prostřednictvím IVS Křivoklát a mají svou dlouholetou tradici. Téma „LP Křivoklátsko“ je třeba zařadit jako součást nabídky IVS i

pro letošní rok a cíleně vyhledávat příležitosti, kde by mohlo být prezentováno. V podmínkách Křivoklátska se nabízí mnoho možností. Například letní tábory mládeže (Nezabudice, Branov, Skryje atd.) a další hromadné akce, pořádané různými organizacemi na území LPK nebo v jeho blízkém okolí.

 • Spolupráce se školami. OPS musí navázat úzkou a trvalou spolupráci se základními školami v obcích na území LPK a seznamovat s tímto projektem učitele i školní mládež. Je třeba navštívit školy Broumy, Zbiroh, Roztoky, Nižbor, Křivoklát. Nabídnout školám materiál na vybavení nástěnky o LPK a seznámit je s programem akcí, pořádaných IVS Křivoklát.

Pro ročníky, které probírají ekologii lesa, nabídnout besedy s lesníky z LPK vycházky nebo exkurze do lesních porostů apod.

 • Mobilní panely zaměřené na hospodářské zásahy (těžba, obnova, ochrana atd.) 
 • Spolupráce s lesnickými školami. Důležitou složkou činnosti OPS bude navázání trvalé spolupráce s lesnickými školami všech stupňů – od středních až po vysoké. Školám je třeba osobním kontaktem předat informace o vzniku, poslání a činnosti LPK a průběžně je informovat o dění v LPK. Školy budou moci v rámci provozních exkurzí nejen navštívit naučnou trasu a další přírodně a lesnicky zajímavá místa v LPK, ale bude možno jim nabídnout i témata pro diplomové a jiné práce nebo úkoly v rámci jejich výuky nebo výzkumné činnosti.
 • Vyhledávání a označování významných a turisticky navštěvovaných míst.  Na území LPK je řada významných a turisticky navštěvovaných míst a další se budují. Jsou to parkoviště, odpočinková místa, veřejná tábořiště a další. Tato místa je vhodné označit cedulkami s logem LPK, názvem lokality a mají-li nějakou historii, nebo jsou jinak zajímavá, tak stručným popisem.
 • Zasaď si svůj strom v LPK. LPK nabízí mnoho možností, jak zapojit veřejnost - od mládeže přes rodiny s dětmi až po dospělé občany – do života LPK. Je to např. akce „zasaď si svůj strom v LPK“. Takovou akci je třeba dobře připravit a zajistit pro ni vhodný sadební materiál i plochu, kde bude možno stromky sázet. Účastníci různých akcí (exkurze, lesní pedagogika, pobyt na Emilovně atd. v měsících duben, květen, červen) mohou jako součást programu zasadit svůj strom. Odměnou může být „Pamětní list“ nebo „Diplom“ s uvedením data, místa, druhu dřeviny, porostu pod… Zejména pro lidi z měst je to jedna z mála příležitostí, kdy mohou zasadit strom a pak případně po léta sledovat, jak se mu daří. Upevňuje to svazek k danému místu, lesu i přírodě.
 • Demonstrační objekt LČR. Na vybraných částech LPK by mohl být založen demonstrační objekt LČR, nebo by mohl být celý LPK pojat jako jeden demonstrační objekt a zařadit se tak do sítě již fungujících demonstračních objektů LČR. Křivoklátsko má v tomto směru co nabídnout. Je zde řada specifik hospodaření ve směru k přírodním podmínkám, k historii křivoklátského lesnictví, k myslivecké tradici, k zvýšenému zájmu ochrany přírody i k značné zátěži v oblasti turistického ruchu. K tomu má ale LS Křivoklát v existenci funkčního Informačního a vzdělávacího střediska už dnes vytvořeny značné možnosti propagace Lesnického parku Křivoklátsko, LČR i lesního hospodářství obecně.
 • Založení lesnického Slavína. Historii křivoklátského lesnictví tvořila řada lesnických osobností, od význačných jmen, jako jsou například Alois Nechleba, Pravdomil Svoboda, Rudolf Maxera, až po provozní lesníky, kteří určitým způsobem hospodaření nebo vztahem k lesu do určité míry vybočili z řady a neměli by zcela zapadnout v propadlišti dějin. Umístění takového objektu nemusí ležet nutně na území LPK a mohl by být využit už dnes silně navštěvovaný prostor mezi sídlem LS Křivoklát (Nechlebárnou) a naučně vzdělávacím areálem a mohl by tak být začleněn do vycházkových tras.
 • Spoluúčast OPS na Dni s LČR a dalších významných akcích. Na velkých akcích, kam přichází větší množství lidí, bude třeba prezentovat LPK nejen přítomností pracovníka LPK, ale i důstojným stanovištěm na soutěžní trase, které bude informovat o existenci, poslání a činnosti LPK. Může být současně stanovištěm pro nějakou lesnicky zaměřenou disciplínu.
 •  Pořádání seminářů a konferencí. IVS disponuje lidmi, kteří jsou schopni uspořádat na dobré úrovni různé semináře, konference nebo jiné akce podobného charakteru. K uspořádání takové akce je možno využít určité aktuální události.
 • Výměna plastové cedulky na pamětním kamenu. Na pamětním kamenu v prostoru památného dubu, zasazeného na počest založení LPK, je třeba v roce 2012 vyměnit provizorní plastovou cedulku za kovovou a opravit druh dubu ze zimního na letní.

 

Krátkodobý plán činnosti LPK, o.p.s.

Krátkodobý plán činnosti vychází z dlouhodobého plánu a stanovuje činnosti, které se budou provádět v nejbližším období.

 

Další nutné odborné a administrativní úkony

 • dopracování „Standardu LPK“

Jednání se všemi aktivitami, působícími na území LPK

 • Obce ležící na území LPK

Proběhne seminář se zaměřením na lesní hospodaření.

 • Ostatní subjekty – průběžné jednání a setkávání

Propagace LPK

 • Skládačka.

Vytvoření nové skládačky.

 • Expozice – Les kolem nás

Dopracovat jednu tabuli o lesnickém parku.

 • Panel LPK v prostorách IVS s aktuální výměnou informací

Nástěnka o průběžném dění v LPK.

 • Pohlednice.

Vytvořit a prodejem doplnit finanční zdroje.

 • Drobný propagační materiál

Propisovací tužky, tašky, přívěsky na klíče, atd.

 • Publikační činnost.

Je počítáno s průběžnou publikační činností.

 • Informační tabule LPK na jednotlivých revírech.

V roce 2013 instalováno 15 tabulí na 5 revírech LS Křivoklát v LPK. Zbývá je doplnit na revíru Krušná Hora – LS Nižbor.

 • Demonstrační objekt LČR.

Vytvoření sítě lokalit s příkladným lesnickým hospodařením na území LPK

 • Založení lesnického Slavína.

Vytvořit pietní místo k uctění lesnických osobností v křivoklátském regionu

 • Pořádání seminářů a konferencí.

Proběhne seminář pro obce se zaměřením na lesní hospodářství – viz jednání s obcemi.

 

Hospodaření společnosti

   OPS v průběhu roku 2014 nezaměstnávala žádné pracovníky.

   OPS nemá zatím zcela vyřešené financování projektů z vlastních prostředků a zajišťování jejich zdrojů bude patřit k důležité činnosti OPS v příštím období.

   OPS v roce 2014 nevlastnila žádný majetek. Od svého založení disponuje pouze finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč (každý ze tří zakladatelů 20.000 Kč). Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí možnost realizace akcí hrazených z vlastních prostředků. Převážná část činnosti se tedy zaměřila na projekty realizované ve spolupráci a z finančních zdrojů třetích osob (LČR, MZE), jejichž financování neprocházelo vlastním účetnictvím.

   OPS v roce 2014 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS do 31. 12. 2014 nemá kromě základních vkladů zakladatelů žádný movitý ani nemovitý majetek, stejně tak nemá ani žádné závazky vůči třetím osobám.

   V průběhu účetního období došlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady (viz výše uvedené statutární orgány společnosti v roce 2014).

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 30. 6. 2015

 

 

                 

Příloha

 

                   

 

Výkaz příjmů a výdajů

             

 

                   

 

Firma:

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

       

 

Období:

1.1. 2014 - 31. 12. 2014

         

 

                   

 

Příjmy za účetní období

 

 

 

Výdaje za účetní období

 

 

                   

 

Prodej zboží

   

0

 

Nákup materiálu

 

0

 

Prodej výrobků, služeb

 

0

 

Nákup zboží

 

0

 

Ostatní příjmy (činnost společnosti)

70

 

Mzdy zaměstnanců

 

0

 

           

Zdravotní a sociální pojistné

0

           

Provozní režie, ostatní

6301

 

Příjmy celkem

   

70

 

Výdaje celkem

 

6301

 
                     

Úpravy podle zákona o daních z příjmů

           

Úprava příjmů

   

0

 

Úprava výdajů

 

0

 

Příjmy celkem

   

70

 

Výdaje celkem

 

6301

 
                     

Základ daně

 

 

-6231,00

 

 

 

 

 

 

zaokrouhleno na celé koruny matematicky

         

 

Příloha 

Zpráva o hospodaření za rok 2014

 

Finanční prostředky k 1.1.2014

                  běžný účet                                            Kč                 30 175,41

                  pokladní hotovost                               Kč                            0,-

                                                         Celkem           Kč                  30 175,41

 

Příjmy:       

                 připsáno bankou – moje odměny     Kč                           70,--

                                                      Celkem              Kč                           70,--

 

Výdaje:

                 poštovné                                                    Kč                        451,--

                 ověření podpisů + výpis RT                Kč                         220,--

                 výroba cedule památný dub             Kč                          726,--

                 kolková známka    RS v Plzni             Kč                      2 000,--

                občerstvení  DR a SR LPK                    Kč                         327,--

                poplatky bance                                     Kč                      2 904,--

                                                   Celkem                Kč                      6 628,--                

 

Finanční prostředky k 31.12.2014

                  běžný účet                                             Kč                 23 741,41

                  pokladní hotovost                                Kč                       876,--

                                                         Celkem            Kč                 24 617,41