en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2016


Výroční zpráva
Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.
2016

 

motto: kdo nezná přírodu, ten nepoznal život

Obsah
Úvodní slovo       
Zakladatelé a statutární orgány OPS    
Aktivity LPK v roce 2016    
Krátkodobý plán činnosti LPK   
Hospodaření společnosti  
Přílohy   číslo 1, 2, 3, 4   
 

Vážení přátelé,
   Rok 2016 byl šestým rokem existence Lesnického parku Křivoklátsko (LPK) a pátým rokem fungování obecně prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko o.p.s. (OPS). Byl ale teprve druhým rokem s plným obsazením funkce ředitele OPS při současným zajištění stabilních finančních zdrojů. Od toho se také odvíjela činnost společnosti, která navázala na některé rozběhnuté projekty z předešlého roku a současně zajišťovala plnění aktuálních úkolů roku 2016.
   Stěžejním bodem bylo dotvoření webových stránek, jako základního komunikačního kanálu LPK. Stránky jsme pojali jako živý organizmus, který bude věrným obrazem života lesnického parku a bude neustálým zdrojem nových informací a inovací.
   Jistým vrcholem roku 2016 bylo zajištění květnové oslavy 5. výročí vzniku lesnického parku. Již v přípravné fázi jsme tuto akci brali jako nejdůležitější v roce a věnovali jí maximální pozornost, aby měla náležitě reprezentativní průběh.  Záštitu nad celou akcí převzal prezident České republiky Miloš Zeman. Vyvrcholením celého dne bylo požehnání lesnickému parku, křivoklátským lesům i zdejším lesníkům arcibiskupem pražským, kardinálem Dominikem Dukou.
   Z dalších úkolů zmíním ještě přípravné práce v procesu zapojení LPK do Mezinárodní sítě modelových lesů (MSML), vytvoření kolekce propagačních předmětů LPK, dotvoření sítě informačních tabulí na revíru Krušná Hora, tematické vycházky do lesa, lesní pedagogika, odborné exkurze pro lesníky z Čech i Evropy atd.
   Průběh celého roku 2016 v Lesnickém parku Křivoklátsko vnímám pozitivně. Navázal na předchozí rok ve smyslu neustálého procesu zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o lesnickém parku, o jeho fungování i o hospodaření v lesích obecně. Věřím, že činnost LPK se bude v tomto směru i v dalších letech aktivně rozvíjet.

Miroslav Pecha, ředitel OPS

 

Zakladatelé a statutární orgány Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

Zakladatelé společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Základní pobočka Křivoklát (pobočný spolek Křivoklát)
Lesy České republiky, s.p.
Jerome Colloredo-Mannsfeld (k 1.4.2014 došlo k převodu práv a povinností zakladatele z Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda na Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.)

Orgány společnosti v roce 2016:
Ke dni 30. 6. 2014 byla zvolena nová správní a dozorčí rada Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

Správní rada:
předseda správní rady: Ing. Radek Adam, DiS.
místopředseda správní rady: Ing. Michal Pernica, Ph.D.
člen správní rady: Ing. Josef Svoboda, MSc.

Ředitel:
Miroslav Pecha

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Ing. Mikuláš Říha
místopředseda dozorčí rady: Ing. Jiří Makovec
člen dozorčí rady: Jan Ineman

Aktivity v roce 2016
V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela spolu s IVS na celé řadě akcí, které jsou zaznamenány níže v tabulce.
Propagace lesnictví, lesního hospodářství, trvale udržitelného hospodaření i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.
Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.
Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je
k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují. Všichni pracovníci jsou proškoleni v lesní pedagogice.
                     
   Téma                                                                počet akcí              počet lidí                - Přednáška o LPK pro veřejnost                                 8                        240
- Odborné exkurze LPK                                               9                        172
- Lesní pedagogika pro žáky ZŠ                                29                        961
- Přednáška o LPK                                                       7                       210
- Vycházka s lesníkem                                               12                       277
- Přednáška s besedou „Ptáci LPK“                             1                         30


- Přednáška s besedou „Ekosystém les“                      5                       202 
- Přírodovědná soutěž                                                  7                       654
- Povídání o přírodě LPK pro Mateřské školky          18                        664
- Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna         1                        900
- Den sv. Eustacha na hradě                                       1                        320
- Seminář pro lesníky z Brd                                         1                          45
- Další spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice  -  Průběžná činnost
- Spolupráce s IVS při práci s návštěvníky regionu  - Průběžná činnost

CELKEM SE 99 UVEDENÝCH AKCÍ ZÚČASTNILO 4675 LIDÍ
Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají. Všichni absolvovali kursy lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají. Zásadním bodem je dobrovolnost a entuziazmus lidí z řad zaměstnanců Lesní správy Křivoklát, což předurčuje osobní zájem na dobrém výsledku celé akce.
Chtěl bych všem, kteří se jakkoliv podíleli na uvedených akcích v roce 2016, touto cestou ještě jednou velice poděkovat. Velký dík patří též zaměstnancům z LS Lužná.
Koncepci fungování lesnického parku nastiňuje vytvořený krátkodobý a dlouhodobý plán činnosti. Krátkodobý plán se týká nejbližšího období. Dlouhodobý pak řeší výhled v rámci střednědobého horizontu a tvoří základní stavební kámen aktivit OPS.

 

Krátkodobý plán činnosti LPK, o.p.s.
Krátkodobý plán činnosti vychází z dlouhodobého plánu a stanovuje činnosti, které se budou provádět v nejbližším období.
Administrativní zajištění  LPK, o.p.s. (OPS)
Tento bod je již naplněn.
Založení a provoz webových stránek OPS
V roce 2015 se započalo s vytvořením webových stránek. Ve 2016 byly stránky aktivní a dále jsme je vylaďovali. Do dalších let se počítá s jejich dalším vylepšováním.

Další nutné odborné a administrativní úkony
- dopracování „Standardu LPK“
              Tento bod je naplánovaný na rok 2017.

Jednání se všemi aktivitami, působícími na území LPK
Obce ležící na území LPK
Proběhl seminář začátkem roku 2015 se zaměřením na lesní hospodaření a související problémy. Každý měsíc posíláme obcím na území LPK informace o lesích v jejich okolí. Průběžně komunikujeme se zástupci obcí v LP.
Ostatní subjekty – průběžné jednání a setkávání
V roce 2016 započalo jednání se zástupci zemědělských podniků na území LPK.
Propagace LPK
Skládačka.
Vytvoření nové skládačky.
V roce 2015 byla vytvořena první motivační skládačka LPK, na kterou budou navazovat publikace v dalších letech. V roce 2016 jsme vytvořili anglickou a německou verzi letáku.
Expozice – Les kolem nás
Dopracovat jednu tabuli o lesnickém parku.
V roce 2017 bude řešeno.
Panel LPK v prostorách IVS s aktuální výměnou informací
Nástěnka o průběžném dění v LPK.
Na IVS byla na začátku roku 2015 instalována informační nástěnka LPK.
Drobný propagační materiál
Propisovací tužky, tašky, přívěsky na klíče, atd.
V roce 2016 jsme vytvořili tašky, tužky, bloky, nože atd. s logem LPK.
Publikační činnost.
Je počítáno s průběžnou publikační činností.
Vývěsní informační tabule (skřínky) v obcích LPK.
Bude alternováno průběžným elektronickým zasíláním informací o dění v LPK
Již od roku 2015 posíláme obcím informace o dění v lesích regionu.
Informační tabule LPK na jednotlivých revírech.
V roce 2013 instalováno 15 tabulí na 5 revírech LS Křivoklát v LPK.
V roce 2015 byla provedena instalace tří informačních tabulí na majetku C-M a v roce 2016 jsme dokončili základní informační síť instalací 3 tabulí na revíru Krušná Hora, LS Nižbor.

Demonstrační objekt LČR.
Vytvoření sítě lokalit s příkladným lesnickým hospodařením na území LPK
Ve 2015 zahájena první fáze instalací devíti tabulí, bude následovat textová část stanovišť v roce 2017.
Založení lesnického Slavína.
Vytvořit pietní místo k uctění lesnických osobností v křivoklátském regionu.
Pořádání seminářů a konferencí.
Proběhl seminář pro obce se zaměřením na lesní hospodářství – viz jednání s obcemi.

Hospodaření společnosti
   OPS v průběhu roku 2016 nezaměstnávala žádné pracovníky.
   OPS od roku 2015 zajišťuje všechny své aktivity z vlastních prostředků, které byly vygenerovány dary dvou zakladatelů a vlastní činností OPS.
   OPS v roce 2016 vlastní majetek uvedený v příloze č. 3. Disponuje finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč vložených při vzniku LPK(každý ze tří zakladatelů po 20.000 Kč) a dary 300.000,-Kč od LČR, s.p. a 100.000,-Kč od Colloredo-Mannsfeld, s. r.o. a příjmy z vlastní činnosti, vše uvedeno v příloze č.4. Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí množství realizovaných akcí z vlastních prostředků v tomto roce, též uvedených v příloze č. 4.
   OPS v roce 2016 nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.
   OPS do 31. 12. 2016 vlastní kromě základních vkladů zakladatelů také drobný hmotný majetek a ostatní majetek, vše uvedeno v příloze č. 3. Nemá žádné závazky vůči třetím osobám.
  
 

 

 

                                                                                                                                       Miroslav Pecha
                                                                                                                            ředitel, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

Schváleno správní radou OPS 30. 6. 2017


                                                                                                                                                                                      Příloha č. 1

       
Výkaz o majetku a závazcích v období 1. 1. 2016 - 31.12.2016 
      
Firma:  Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.  
      

Majetek                                                                                       na začátku období                       na konci období
      

Hmotný majetek (drobný)                                                              22 7501                                           29 3321
Peníze v hotovosti a ceniny                                                             10 448                                               4 555
Peníze na bankovních účtech                                                         78 867                                           301 808
Zásoby                                                                                                     0                                                      0
Pohledávky (vč. úvěrů a půjček)                                                              0                                                      0
ostatní majetek                                                                                        0                                             63 392
Závazky (vč. úvěrů a půjček)                                                                   0                                                      0
Rezervy                                                                                                   0                                                       0
            
Rozpis zásob:  Zboží                                                                               0                                                      0
                             Materiál                                                                       0                                                      0
                             Výrobky                                                                      0                                                      0
            
C e l k e m                                                                                    316 816                                            663 076


Výkaz příjmů a výdajů                                                                                                                                                          Příloha č. 2
          
Firma: Lesnický park Křivoklátsko o.p.s.      
Období: 1.1.2016 - 31.12.2016       
          
Příjmy za účetní období                                                                                                                      Výdaje za účetní období   
          
Prodej zboží                                                0                                                                                         Nákup materiálu                     0
Prodej výrobků, služeb                        6 200                                                                                         Nákup zboží                           0
Ostatní příjmy (činnost společnosti) 428 330                                                                                        Odměna dle DPP                    0
      Zdravotní a sociální pojistné                 0
                                                                                                                                                              Provozní režie, ostatní  214 773
Příjmy celkem                                434 530                                                                                                   Výdaje celkem   214 773
          

Úpravy podle zákona o daních z příjmů       
Úprava příjmů                                             0                                                                                         Úprava výdajů                         0
Příjmy celkem                                  434 530                                                                                         Výdaje celkem              214 773
          
Základ daně                                    219 757,00           
zaokrouhleno na celé koruny matematicky    


  

                                                                                                                                                                                           Příloha č. 3

Drobný hmotný majetek
Název                                                                    počet                    cena/ks                          celkem
přenosný dataprojektor                                           1                          10 000                           10 000
laminátor                                                                 1                            4 000                             4 000
informační panel                                                     3                          15 621                           46 863
informační panel demonstr.                                    9                          15 452                         139 068
fotoaparát Nikon                                                     1                          24 990                           24 990
filtr k fotoaparátu Nikon                                          1                               990                                 990
fotobrašna                                                              1                            1 590                              1 590
informační panel logo                                          20                             2 976                            59 520
ptačí budky                                                          20                                315                              6 300
      
      
                                                                                                                                                293 321

 

Ostatní majetek
Název                                                              počet                        cena/ks                          celkem
webové stránky                                                   1                             36 542                            36 542
webové stránky II. etapa                                     1                             26 850                            26 850
                                                                                                                                                  63 392


                                                                                                                                                                                Příloha č. 4
  Zpráva o hospodaření za rok 2016
      
      
Finanční prostředky k 1. 1. 2016   
 běžný účet  Kč                          78 867,26 
 pokladní hotovost  Kč               10 448,-- 
   Celkem Kč                             89 315,26 
      
      
      
Příjmy:      
 pořádání odborných exkurzí Kč                          2600,-- 
 finanční dary  Kč                                            425 000,-- 
 ostatní příjmy (úroky, prodej vizitek) Kč             6 930,48 
 Celkem Kč                                                     434 530,48 
      
      
      
Výdaje:      
 výroba informačních panelů Kč                                    59 532,-- 
 webové stránky LPK  Kč                                              26 849,9 
 náklady na odborné exkurze Kč                                  71 837,3 
 zhotovení turistických vizitek Kč                                    2 000,-- 
 nákup vybavení (ptačí budky) Kč                                  6 300,-- 
 ostatní drobný nákup vybavení Kč                                5 520,-- 
 odměna vyplacení dle DPP Kč                                     5 100,-- 
 odvod srážkové daně Kč                                                 900,-- 
 náklady na občerstvení Kč                                           2 709,-- 
 doprava při oslavách výročí Kč                                    5 536,-- 
 ostatní provozní náklady Kč                                      31 198,20 
 (poštovné, poplatky bance, provozní režie, kancelářské potřeby)
   Celkem Kč                                                            217 482,40 
      
      
      
Finanční prostředky k 31. 12. 2016   
 běžný účet  Kč                           301 808,34 
 pokladní hotovost  Kč                   4 555,-- 
   Celkem Kč                                306 363,34