en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

2012

Výroční zpráva

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

2012

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo    .........................................................................................................     3

Lesnický park Křivoklátsko    ....................................................................................     4

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. (předmět činnosti)   ............................................     7

Statut obecně prospěšné společnosti    ...................................................................    12

Aktivity v roce 2010-2011   ......................................................................................    19

Hospodaření společnosti   .......................................................................................    20

Přílohy   ....................................................................................................................    21

 

 

 

Vážení přátelé,

 

   rok 2012 proběhl ve znamení pokračování v běžných aktivitách LPK, zaměřených zejména na propagaci lesního hospodářství a práce lesníků, a na zlepšení jejich celospolečenského uznání v očích široké veřejnosti.

   Aktivity LPK byly proto zaměřeny především na mládež školního i předškolního věku, to znamená na věk, v kterém se životní názory teprve začínají utvářet. Platí obecně, ale máme to potvrzeno i z vlastních zkušeností, že v mládí získaný kladný vztah k lesu, k tomu co v něm roste a žije, i k těm, co se o les starají, se pevně vrývá do dětské „duše“ a přetrvává v ní až do dospělosti.

   Činnost LPK byla částečně poznamenána ne zcela vyjasněným postojem ministerstva zemědělství k lesnickým parkům obecně. Při přípravě novely zákona o lesích se nepodařilo zařadit do návrhu definici termínu „lesnický park“ a získat tak pro tento institut určitou oporu v zákoně. Novela zákona však v roce 2012 neprošla legislativním procesem, a tak se úkol, přesvědčit politiky o potřebě tohoto kroku, přesouvá do dalších let. Je reálná naděje, že v dalších letech dojde k větší podpoře lesnických parků tak, jako to bylo při zrodu myšlenky a vyhlášení prvních tří lesnických parků. Postoj MZe, jako zakladatele podniku LČR, je velice důležitý i pro podporu Lesnického parku Křivoklátsko podnikem LČR, který je jedním ze zakladatelů LPK.

  

  

                                                                                                                           Miroslav Pecha, ředitel OPS

  

 

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

   Dne 22. června 2011 nabylo právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zapsání obecně prospěšné společnosti „Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.“ do rejstříku obecně prospěšných společností. Oficiálně tak zahájila činnost společnost, která není správcem území Lesnického parku, ale bude ve smyslu Zakládací smlouvy a Statutu OPS zastřešovat lesní hospodářství i další aktivity, působící na jeho území.

   Společnost poskytuje ve spolupráci s vlastníky a správci lesů působícími na území LPK tyto obecně prospěšné služby:

·         aktivity směřující k zachování a rozvoji Lesnického parku Křivoklátsko jako ukázkového objektu trvale udržitelného hospodaření v krajině, zejména pak hospodaření lesního, a demonstračního objektu ve smyslu národního lesnického programu s cílem příkladného využití všech funkcí lesa, včetně využití rekreačního potenciálu a přínosu lesů pro rozvoj venkova, a koordinace těchto aktivit mezi orgány státní moci, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, veřejností a dalšími subjekty,

·         podporu vědeckého výzkumu a monitoringu, včetně srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření,

·         poradenské, finanční a koordinační služby podporující mnohostranné a racionální hospodářské využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem plnit všechny funkce lesa, včetně zabezpečení dostupnosti dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty,

·         zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o Lesnickém parku Křivoklátsko a o vědeckých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí parku,

·         vydávání periodických a neperiodických publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronických, filmových a multimediálních a jejich prezentace a prodej,

·         výchova a vzdělávání odborné i laické veřejnosti a osvětová činnost, lesní pedagogika, výchova a vzdělávání mládeže a spolupráce s organizacemi mládeže, včetně zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost,

·         pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav a zřizování a správa demonstračních objektů,

·         péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu

·         podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb.

 

 

Zakladatel společnosti Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.:

Česká lesnická společnost, Základní pobočka Křivoklát

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh

 

Orgány společnosti v roce 2012:

Správní rada:

předseda správní rady: Bc. Pavel Rus

místopředseda správní rady: Ing. Josef Svoboda

člen správní rady: Ing. Josef Myslivec

Ředitel:

Miroslav Pecha

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Makovec

místopředseda dozorčí rady: Ing. Karel Vančura

člen dozorčí rady: Jan Ineman

Aktivity v roce 2012

Výstava fotografií  zaměřená na přírodu Lesnického parku Křivoklátsko, uspořádaná ve spolupráci s autory fotografií Mgr. Vladimír Dousek a Mgr. Petr Šmerák. Oba autoři jsou dlouhodobými milovníky křivoklátských lesů a ve spolupráci s Miroslavem Pechou se jim podařilo podívat se i do koutů, které dosud neznali. Na svých snímcích zachytili mnoho skvostů křivoklátské přírody, která se tu díky rozumnému hospodaření křivoklátských lesníků zachovala v jedinečné kráse. Výstava byla instalována v prostorách IVS LČR v Křivoklátě od 30.6. do konce srpna 2012 a shlédlo ji více než 500 návštěvníků IVS.

Aktivní účast na Konferenci „Šumava, oběť nebo produkt doby“, uspořádané ve sněmovní místnosti Parlamentu ČR v únoru 2012. V diskusním příspěvku vystoupil ing. Miroslav Pecha a seznámil přítomné senátory s existencí Lesnického parku Křivoklátsko, jako možné alternativy pro toto území, i s možností jeho zániku v případě vyhlášení NP Křivoklát.

V rámci propagace lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři se OPS aktivně podílela na celé řadě akcí, kterých se v roce 2012 zúčastnilo více než 1000 osob.

Propagace lesnictví, lesního hospodářství i Lesnického parku Křivoklátsko je stěžejní činností OPS a dbá se nejen na množství uspořádaných akcí, ale i na jejich úroveň. Každá akce musí být na vysoké úrovni jak po stránce obsahu, tak po stránce formy podání.

Obsah musí garantovat vysokou odbornost, kvalitu a aktuálnost informací, úměrnost odborných informací vzhledem k věku a zaměření cílových skupin.

Forma podání vyžaduje schopnost lektorů podávat účastníkům jednotlivých akcí informace zajímavou a poutavou formou, neformálním přístupem udržovat jejich pozornost a podněcovat je k získání a rozvíjení zájmu o lesy, lesní hospodářství i přírodu v širším slova smyslu. Široké možnosti k tomu dává i existence a vybavení Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát včetně pracovníků, kteří jeho chod zajišťují.

 

-          Přednáška o LPK pro veřejnost                                3 akcí 

-          Odborné exkurze                                                      4

-          Vycházka s lesníkem                                                3

-          Přednáška s besedou „Ptáci LPK“                            3

-          Přednáška s besedou „Savci LPK“                           4

-          Přednáška s besedou „Příroda LPK“                        3

-          Přednáška s besedou „Lesnictví a myslivost LPK“  3

-          Přednáška s besedou „Ekosystém les“                     4

-          Přednáška s vycházkou „Dřeviny LPK“                   2       

-          Povídání o přírodě LPK pro Mateřské školky          9

-          Den s LČR v prostoru lovecké chaty Emilovna        1 (účast 600 osob)

-          Spolupráce s IVS LČR při Lesní pedagogice            Průběžná činnost

 

Garancí vysoké úrovně činnosti je výběr lektorů pro jednotlivé akce z řad pracovníků Lesní správy Křivoklát, soustředěných kolem Informačního a vzdělávacího střediska LČR Křivoklát, kteří se touto činností dlouhodobě zabývají, absolvovali kursy Lesní pedagogiky a průběžně a systematicky se v této oblasti vzdělávají.

 

 

 

Hospodaření společnosti

   OPS v současné době nezaměstnává žádné pracovníky.

   OPS nemá zatím zcela vyřešené financování projektů z vlastních prostředků a zajišťování jejich zdrojů bude patřit k důležité činnosti OPS v příštím období.

   OPS v roce 2012 nevlastní žádný majetek. Od svého založení disponuje pouze finančními prostředky získanými vklady zakladatelů v celkové výši 60 tisíc Kč (každý ze tří zakladatelů 20.000 Kč). Z množství disponibilních finančních zdrojů se také odvíjí možnost realizace akcí hrazených z vlastních prostředků. Převážná část činnosti se tedy zaměřila na projekty realizované ve spolupráci a z finančních zdrojů třetích osob (LČR, MZE), jejichž financování neprocházelo vlastním účetnictvím.

   OPS do této doby nezřídila žádné fondy, na které by ukládala finanční prostředky.

   OPS ke dni vydání Výroční zprávy nemá kromě základních vkladů zakladatelů žádný movitý ani nemovitý majetek, stejně tak nemá ani žádné závazky vůči třetím osobám.

   V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám ve složení správní a dozorčí rady a v osobě ředitele.

 

 

                                                                                                                                                    Miroslav Pecha

                                                                                                                            ředitel Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Správní radou LPK, o.p.s. dne 28.6.2013

 

 

Výkaz o majetku a závazcích v období 1.1.2012-31.12.2012

Firma: Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s., Švabínská 279, 338 08 Zbiroh

 

Majetek                                                                na začátku období                   na konci období

Hmotný majetek                                                               0                                                0

Peníze v hotovosti a ceniny                                             0                                                0

Peníze na bankovních účtech                                     59.463,41                                49.105,41

Zásoby                                                                             0                                                0

Pohledávky (včetně úvěrů a půjček)                                0                                                0

Ostatní majetek                                                                0                                                0                                             

Závazky (včetně úvěrů a půjček)                                     0                                                0

Rezervy                                                                            0                                                0

Rozpis zásob:  Zboží                                                        0                                               0

                          Materiál                                                   0                                               0

                          Výrobky                                                   0                                               0

Celkem                                                                       59.463,41                                49.105,41