en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Hospodářská data za rok 2016

Vybraná roční data z hospodaření na lesním pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo-Mannsfelda s.r.o. a LČR,s.p. - LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2016.

Vybraná data jsou porovnávána s daty z minulých let


Pěstební činnost

NECELÝCH 20 MILIONŮ KČ DO PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

V roce 2016 lesníci vložili do pěstební činnosti 19,9 milionu Kč. V roce 2015 to činilo 15 milionů Kč. Za tyto peníze byly naplněny všechny pěstební požadavky na daném území.

 

22 000 M3 ENERGETICKÉ ŠTĚPKY
Především z jehličnatých mýtních těžeb se získal klest určený ke štěpkování pro energetické účely v množství 22 tisíc m3, což je téměř jednou tolik, co v roce minulém. Každým rokem se znatelně zvyšuje podíl takto využívané biomasy. Listnatý klest se dále zpracovává především pro palivo formou samovýroby.

 

TŘIČTVRTĚ MILIONU SAZENIC A Z TOHO 67% LISTNÁČŮ

Lesníci vysadili 728 tisíc sazenic, okolo půl milionu bylo vysazeno v loňském a podobně i v předloňském roce. Z tohoto množství bylo 67% sazenic listnatých dřevin spolu s jedlí. Rok předtím to bylo 70% a v roce 2014 dokonce 80% vysazených listnáčů z celkového zalesnění.

První zalesnění proběhlo na ploše 53 hektarů a přirozená obnova z této plochy tvořila 38%.
V roce 2015 se zalesnilo 37 ha, z toho přirozené obnovy bylo 40% a v roce 2014 bylo první zalesnění
ve výši 77 hektarů s přirozenou obnovou 45%.
Například se vysázelo na 27 tisíc kusů jedle, 128 tisíc kusů buku, nebo 253 tisíc kusů dubu.

 

PŘES 550 HEKTARŮ OŠETŘENÝCH PROTI TRÁVĚ (rozloha téměř 800 fotbalových hřišť)

Ochrana proti buřeni, která má velký vliv na zdárné odrůstání mladých stromků, byla v rozsahu 554 hektarů, z toho bylo kolem 150 hektarů ošetřeno přípravky proti růstu buřeně, zbytek byl mechanicky posekán, nebo byla tráva kolem stromků ošlapána. Tato čísla se každým rokem mění v závislosti na růstových podmínkách vegetace i ploše nově zalesněných ploch.

 

TÉMĚŘ 50 KILOMETRŮ OPLOCENEK

Za rok 2016 postavili lesníci 50 kilometrů oplocenek proti vniku zvěře. K tomu repelenty ošetřily dalších 313 hektarů mladých porostů. V roce 2015 se realizovalo 38 kilometrů oplocenek a 220 hektarů se mazalo repelenty proti okusu zvěří.

 

210 HEKTARŮ PROŘEZÁVEK

U státních a obecních lesů je ze zákona povinnost uskutečnit minimální plošný rozsah výchovných zásahů (prořezávek a probírek) do 40 let věku porostů. U ostatních majetků je toto číslo dobrovolné a vychází z potřeby samotných lesních porostů. V roce 2016 bylo provedeno 210 hektarů prořezávek. Toto číslo bude každým rokem podobné, lesníci se snaží rovnoměrně rozložit tento plán do deseti let.


 

Těžební činnost

TÉMĚŘ 70 TISÍC KUBÍKŮ

Celkově se vytěžilo 69 500 m3 dřevní hmoty na celém území LP. V průměru se jedná o jednu desetinu z desetiletého plánu, který pro každý majetek zpracovala nezávislá firma.

 

PŘES 460 HEKTARŮ V PROBÍRKÁCH

466 ha výchovných těžeb, které zkvalitňují předmýtní porosty (do 80 let). Tímto způsobem se vytěžilo 20 500 m3 z celkového množství 69 500 kubíků, což činí 30% z tohoto celkového množství. Ve 2015 činil podíl výchovné těžby 31 %.


KALAMITNÍ DŘÍVÍ – VÍTR A KŮROVEC

Každým rokem se musí prioritně zpracovat kalamitní dříví, které vzniklo působením větru, sněhu, námrazy, sucha, hmyzu, exhalacemi, houbovými patogeny a mnoha dalšími vlivy. V roce 2016 bylo takto evidováno a vytěženo 21 000 m3 dřeva, a to v zastoupení většiny křivoklátských dřevin. Hlavní příčinou byl jarní silný vítr a reakce porostů na neblahé letní sucho z roku 2015. Důsledkem toho byl i nárůst kůrovcové hmoty v jehličnatých porostech, především ve smrku a jedli. Vytěžilo se a zároveň i asanovalo 2200 m3 kůrovcové hmoty. V předchozím roce bylo zpracováno kolem
1700 m3 kůrovcové hmoty a v roce 2014 pouhých 230 m3.


SAMOVÝROBA – DŘEVO PRO MÍSTNÍ LIDI

Za rok 2016 bylo převážně místními obyvateli zpracováno 5 400 m3 dřevní hmoty a další tisíce kubíků klestu z listnatých těžeb. Veškerá tato hmota pokrývá zvýšenou poptávku po palivovém dřevu, která je celorepubliková. Oproti minulému roku stoupla poptávka o 300 m3


 

DALŠÍ ČINNOSTI

OPRAVY A ÚDRŽBA CESTNÍ SÍTĚ

KAŽDÝ ROK INVESTUJÍ VLASTNÍCI A SPRÁVCI LESŮ NA ÚZEMÍ LESNICKÉHO PARKU PENÍZE V ŘÁDU MILIONŮ KORUN DO OPRAV CEST A SVÁŽNIC.

 

ÚKLID ODPADŮ

KAŽDÝ ROK SEBEROU LESNÍCI NA ÚZEMÍ LP NĚKOLIK TUN ODPADŮ A ZLIKVIDUJÍ NĚKOLIK ČERNÝCH SKLÁDEK. VLASTNÍKY STOJÍ TATO ČINNOST ROČNĚ DESÍTKY TISÍC KORUN. POMÁHAJÍ NÁM V TOM I RŮZNÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY, NAPŘÍKLAD SKAUTI.


 

Veškeré činnosti v křivoklátských lesích pod hlavičkou LČR, s.p. a Colloredo-Mannsfeld s.r.o. jsou vedeny s cílem zlepšit stávající stav lesních porostů a využít jejich potenciál daný péčí, velikou prací a citem minulých lesnických generací.