en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Hospodářská data za rok 2017

Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca 12 000 ha Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo- Mannsfelda s.r.o. a LČR, s.p. – LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2017


Vybraná data jsou porovnávána s daty z minulých letPĚSTEBNÍ ČINNOST


NECELÝCH 14 MILIONŮ KČ DO PĚSTEBNÍ ČINNOSTI


V roce 2017 lesníci vložili do pěstební činnosti 13,7 milionů kč. V roce 2016 to činilo 19,9milionů kč. Za tyto peníze naplněny všechny pěstební požadavky na daném území.


5 460 M3 ENERGETICKÉ ŠTĚPKY


Především z jehličnatých mýtních těžeb se získal klest určený ke štěpkování pro energetické účely v množství 5tisíc m3. Listnatý klest se dále zpracovává především pro palivo formou samovýroby.


NECELÝ PŮL MILION SAZENIC A Z TOHO 81% LISTNÁČŮ


Lesníci vysadili 427 tisíc sazenic, okolo 720tisíc bylo vysazeno vloni. I když sazenic ubylo, listnáčů procentuálně přibilo. V roce 2016 bylo pouze 67% listnáčů a letos se jedná o 81%. Tudíž se jedná o největší procentuální zastoupení listnáčů za poslední 4 roky.


855 HEKTARŮ OŠTŘENO PROTI TRÁVĚ (rozloha téměř 1 244 fotbalových hřišť)


Ochrana proti buřeni, která má velký vliv na zdárné odrůstání mladých stromků, byla v rozsahu 855 hektarů, z toho bylo kolem 243 hektarů ošetřeno přípravky zabraňujícím růstu buřeně, zbytek byl mechanicky posekán, nebo byla tráva kolem stromků ošlapána. Tato čísla se každým rokem mění v závislosti na růstových podmínkách vegetace i ploše nově zalesněných ploch.

PŘES 34 KILOMETRŮ OPLOCENEK

Za rok 2017 postavili lesníci 37 kilometrů oplocenek proti vniku zvěře. K tomu lesníci ošetřili dalších 220 ha mladých porostů proti okusu zvěří. V roce 2016 se realizovalo 50km oplocenek.


PŘES 211 HEKTARŮ PROŘEZÁVEK


U státních a obecních lesů je ze zákona povinnost uskutečnit minimální plošný rozsah výchovných zásahů (prořezávek a probírek) do 40 let věku porostů. U ostatních majetků je toto číslo dobrovolné a vychází z potřeby samotných lesních porostů. V roce 2017 bylo provedeno přes 211hektarů prořezávek. Toto číslo bude každým rokem podobné, lesníci se snaží rovnoměrně rozložit tento plán do 10 let.


TĚŽEBNÍ ČINNOST


VYTĚŽENO 40TISÍC KUBÍKŮ


Celkově se vytěžilo 43 000 m3 dřevní hmoty na celém území LP. Toto množství tvoří cca dvě třetiny plánované roční těžby. Snížení těžby bylo v důsledku zvýšeného kalamitního dřeva vzniklého větrným a kůrovcovým vlivem.


PŘES 250 HEKTARŮ V PROBÍRKÁCH


261,41 ha výchovných těžeb, které zkvalitňují předmýtní porosty (do 80let). Tímto způsobem se vytěžilo 12 400 m3 dřeva z celkového množství 43 tisíc kubíků, což činí 29% z tohoto celkového množství. V roce 2016 činil podíl výchovné těžby 30%.


KALAMITNÍ DŘÍVÍ – VÍTR A KŮROVEC


Každým rokem se musí prioritně zpracovat kalamitní dříví, které vzniklo působením větru, sněhu, námrazy, sucha, hmyzu, exhalacemi, houbovými patogeny a mnoha dalšími vlivy. V roce 2017 bylo takto evidováno a vytěženo 7 700 m3 dřeva, a to v zastoupení většiny křivoklátských dřevin. Hlavní příčinnou byly následky suchého léta roku 2017 a roků minulých.


SAMOVÝROBA – DŘEVO PRO MÍSTNÍ OBYVATELE


Za rok 2017 bylo převážně místními obyvateli zpracováno 1 650 m3 dřevní hmoty a další tisíce kubíků klestu z lesních těžeb. Oproti minulému roku klesla poptávka o 3 750 m3.DALŠÍ ČINNOSTI


OPRAVY A ÚDRŽBY CESTNÍ SÍTĚ


Každý rok investují vlastníci a správci lesů na území lesnického parku peníze v řádu milionů korun do opravy cest a svážnic.


ÚKLID ODPADŮ


Každý rok seberou lesníci na území LP několik tun odpadů a zlikvidují několik černých skládek. Vlastníky stojí tato činnost ročně desítky tisíc korun. Pomáhají nám v tom i různé zájmové spolky, například skauti nebo myslivci.


Veškeré činnosti v křivoklátských lesích pod hlavičkou LČR, s.p. a Colloredo-Mannsfeld s.r.o. jsou vedeny s cílem zlepšit stávající stav lesních porostů a využít jejich potenciál daný péčí, velikou prací a citem minulých lesnických generací.