en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Hospodářská data za rok 2018


Každým rokem pro vás připravujeme stručnou analýzu lesnických činností. Jedná se o vybraná roční data z hospodaření na 12 000 ha lesa Lesnického parku Křivoklátsko, na majetku dvou lesnických subjektů - Colloredo-Mannsfelda s.r.o. a LČR, s.p., LS Křivoklát a LS Nižbor.
 


Pěstební činnost

PŘES 13 MILIONŮ KČ DO PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

V roce 2018 lesníci vložili do pěstební činnosti 13,3 milionů Kč. Obdobné množství bylo využito i v předešlém roce. V roce 2016 to činilo 19,9 milionů kč. Tyto peníze naplňovaly všechny pěstební požadavky na daném území.

5 700 M3 ENERGETICKÉ ŠTĚPKY
Především z jehličnatých mýtních těžeb se získal klest určený ke štěpkování pro energetické účely v množství necelých 6 tisíc m3. Ve 2017 bylo využito obdobné množství. Listnatý klest se nadále zpracovává především pro palivo místním občanům formou samovýroby.

360 TISÍC SAZENIC, Z TOHO 80% LISTNÁČŮ A JEDLE
Lesníci vysadili 362 tisíc sazenic, okolo 430 tisíc jich vysadili v roce 2017. Poslední dva roky se drží procento listnáčů s jedlí kolem 80% a předtím to bylo kolem 65%. Strategii preference listnatých dřevin můžeme na Křivoklátsku pozorovat již desítky let. Už v 80. letech minulého století můžeme vyčíst z kroniky Lesního závodu Křivoklát výsadbu listnáčů na téměř 60% ploch. 

325 HEKTARŮ OŠTŘENO PROTI TRÁVĚ
Ochrana proti buřeni, která má velký vliv na zdárné odrůstání mladých stromků, byla v rozsahu 325 hektarů, z toho bylo kolem 100 hektarů ošetřeno přípravky proti růstu buřeně, zbytek byl mechanicky posekán. Tato čísla se každým rokem mění v závislosti na růstových podmínkách vegetace i ploše nově zalesněných ploch. V roce 2017 činila celková ošetřená plocha 855 hektarů. Za razantním úbytkem ošetřené plochy v roce 2018 je extrémní sucho, které eliminovalo i růst bylinné vegetace na mnoha plochách.

26 KILOMETRŮ OPLOCENEK
Za rok 2018 postavili lesníci 26,04 kilometrů oplocenek proti vniku zvěře, to je zhruba o 10 km méně oproti předcházejícímu roku. K tomu ošetřili dalších 319 ha mladých porostů proti okusu zvěří. Za snížením oplocení je hlavně pokles nových výsadeb z důvodu omezení mýtních těžeb a tím i menšímu množství nových pasek.

PŘES 190 HEKTARŮ PROŘEZÁVEK
U státních a obecních lesů je ze zákona povinnost uskutečnit minimální plošný rozsah výchovných zásahů (prořezávek a probírek) do 40 let věku porostů. U ostatních majetků je toto číslo dobrovolné a vychází z potřeby samotných lesních porostů. V roce 2018 bylo provedeno 192 hektarů a o rok dříve 211 hektarů prořezávek.
 


Těžební činnost

VYTĚŽENO 35 TISÍC KUBÍKŮ

Celkově se vytěžilo 35 000 m3 dřevní hmoty na celém území LP. Jedná se o zhruba 8 tisíc kubíků méně v porovnání s předcházejícím rokem. Toto celkové množství tvoří asi polovinu plánované roční těžby. Postupné snižování výše těžby je v důsledku přetlaku kalamitního dřeva na trhu vzniklého větrným a kůrovcovým vlivem v celé České republice.

PŘES 150 HEKTARŮ V PROBÍRKÁCH
155,34 ha výchovných těžeb, které zkvalitňují předmýtní porosty (do 80let). Tímto způsobem se vytěžilo 5 900 m3 dřeva z celkového vytěženého množství 35 tisíc kubíků, což činí 17%. V roce 2017 činil podíl výchovné těžby 29% - 261 ha a 12 tis. kubíků.

KALAMITNÍ DŘÍVÍ – VÍTR A KŮROVEC
Každým rokem se musí prioritně zpracovat kalamitní dříví, které vzniklo působením větru, sněhu, námrazy, sucha, hmyzu, exhalacemi, houbovými patogeny a mnoha dalšími vlivy. V roce 2018 bylo vytěženo 19 tisíc kubíků této nahodilé těžby, z toho činil kůrovec 6 200 kubíků. Pro srovnání, v roce 2017 bylo vytěženo 7 700 m3 dřeva nahodilé těžby, z toho 1466 kubíků kůrovce. Nástup kůrovcových těžeb je znatelný a koresponduje se stavem lesa v celé České republice. I přes zvýšený kůrovcový stav a komplikované odbytové možnosti je situace s kůrovcem na Křivoklátsku v mezích provozního zvládnutí. Další roky (sucho, vítr) ale ukáží, jestli tento stav vydrží, nebo se budou komplikace prohlubovat.

SAMOVÝROBA – DŘEVO PRO MÍSTNÍ OBYVATELE
Za rok 2018 bylo zpracováno převážně místními obyvateli 2 500 m3 dřevní hmoty a další stovky kubíků klestu z lesních těžeb. Nárůst zájmu o tento způsob zpracování dřeva je vyvolán zejména nabídkou dřevní hmoty v podobě souší a také příznivější cenou. V nadcházejících letech počítáme s dalším postupným růstem nabídky a také poptávky po dřevní hmotě.


Další činnosti

OPRAVY A ÚDRŽBY CESTNÍ SÍTĚ

Každý rok investují vlastníci a správci lesů na území lesnického parku peníze v řádu milionů korun do opravy cest a svážnic.

ÚKLID ODPADŮ
Každoročně seberou lesníci na území LP několik tun odpadů a zlikvidují několik černých skládek. Vlastníky stojí tato činnost ročně desítky tisíc korun. Pomáhají nám v tom i různé zájmové spolky, například skauti, myslivci nebo firmy. Všem účastníkům úklidu lesa tímto dodatečně děkujeme.

Veškeré aktivity v křivoklátských lesích pod hlavičkou LČR, s.p. a Colloredo-Mannsfeld s.r.o. jsou vedeny s cílem zlepšit stávající stav lesních porostů a využít jejich potenciál daný péčí, velikou prací a citem minulých i současných lesnických generací.