en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LP není vyšším stupněm ochrany

Lesnický park není kategorie ochrany přírody (Raport)

15. říjen 2015

 

V Raportu 6.10.2015 vyšel článek Ing. Petra Mouchy, CSc., zabývající se možností vyhlášení NP Křivoklátsko. Kromě jiného se v něm dotkl také Lesnického parku Křivoklátsko, který zde byl svobodnou vůlí majitelů a správců lesů jako první v republice založen už v roce 2010 a oslavil tak letos 5. výročí svého trvání. To všechno za vlastní peníze a bez nároků na prostředky ze státního rozpočtu. Z článku Ing. Petra Mouchy vyplývá, že se plně neorientuje v poslání a fungování lesnických parků, a tak si dovolím ho trochu poopravit.

Lesnický park si především klade za cíl popularizovat lesnictví, informovat širokou veřejnost o lesním hospodářství a poukazovat na odkaz našich předků, kteří svou usilovnou prací vytvořili zdejší lesy. Vůbec tedy nejde o to, povýšit, anebo ponížit stupeň ochrany vyplývající z kategorie CHKO. Tu nikdo nezpochybňuje a je pro ochranu cenných částí křivoklátské přírody důležitá a dostatečná. Na stovkách hektarů národních přírodních rezervací, které byly na nejcennějších lokalitách zřízeny, je stupeň ochrany přírody dokonce vyšší než na území národního parku. Lesnický park je pouze alternativou, garantující zachování produkčního potenciálu rozlehlého krajinného celku Křivoklátska bez rizika destrukcí lesních ekosystémů, ke kterým může na územích ponechaných přirozenému vývoji z různých příčin docházet. Křivoklátsko je území, na kterém se za stovky let soužití člověka s přírodou vytvořil vyvážený stav mezi těmito dvěma činiteli. Dokonce tak vyvážený, že dal možnost vzniku „biosférické rezervace UNESCO" v rámci programu „Člověk a biosféra". Biosférické rezervace si vůbec nekladou za cíl „konzervaci území" formou ústupu od hospodářského využívání přírodních zdrojů. Naopak, smysl biosférické rezervace je zachování tradičního způsobu využívání krajiny, které k dochování jejího stavu vedly. A to včetně zachování jejího produkčního potenciálu. Přírodní zdroje v naší zemi nejsou neomezené a nemáme jich tolik, abychom s nimi mohli lehkovážně velkoplošně experimentovat.

Lesnický park Křivoklátsko má ambici zapojit se postupně do „Mezinárodní sítě modelových lesů" (The International Model Forest Network - IMFN). Mezinárodní síť modelových lesů je dobrovolným sdružením partnerů z celého světa, jejichž společným cílem je udržitelné hospodaření a využití krajiny, a hodně se v tom podobá biosférické rezervaci. Síť umožňuje a podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu námětů v oblasti trvale udržitelného využití krajiny, v nejdůležitějších aspektech lesnické a sociální vědy, a doplňuje probíhající diskusi o kritériích a principech trvale udržitelného rozvoje. A to je idea, na které je založen i „Lesnický park Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidi". Alternativa, která při správném společenském uchopení přinese potřebnou mezinárodní autoritu, marketingovou známku i zájem občanů přijet se sem podívat.

Miroslav Pecha
specialista pro Lesnický park Křivoklátsko