en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Nové tůňky pro pestřejší les

To, že les dokáže zadržovat vodu, je známá věc. Pokud se ale rozhodneme tuto funkci lesa podpořit lidskou aktivitou, můžeme ještě více zvýšit retenční schopnosti dané lesní lokality. Již mnoho let jsem měl myšlenku pracovat s vodním režimem, zadržovat vodu, dávat jí větší význam v krajině. Částečně jsem již několik lokalit v minulosti vodou ovlivnil, ale byly to pouze ojedinělé případy bez promyšlené strategie. Na této strategii jsem začal před pár lety pracovat a jako první jsem provedl inventarizaci vodních povrchových zdrojů. K ní mi posloužily lesní porosty na revíru Kouřimec. Celkové zjištění je následující, nachází se zde přes 60 lokalit s různým stupněm povrchové vody (tůně, močály, kaliště, drobné retenční stavby, mokřady apod, to vše s celoroční nebo jen dočasnou detekcí povrchové vody), což činí přibližně 12 hektarů vodní a zamokřené plochy s odhadovanou zádržností 10 tisíc kubíků vody. Křivoklátsko vnímám tedy, jako srážkově chudé území, avšak s docela solidním povrchovým i podpovrchovým vodním systémem.

V minulém roce se mi naskytla možná spolupráce s dobrovolnickou skupinou Lesomilci, kteří zainvestovali finančně i pracovně vybudování deseti tůní v lokalitě Panelka. Jedná se o plochý profil lesního porostu (celá tato lokalita tvoří jakoby lavor - náhorní plošinu), kde voda povrchově neodtéká, ale vsakuje se a pomalu gravitačně pokračuje pod povrchem do koryta potoka v Klucné. Vtip je v tom, že vzniklé tůně nezadržují povrchovou vodu, ale mají schopnost zadržet tu již vsáknutou a dostat jí znovu na povrch. Takto zadržená voda má pozitivní význam pro celou paletu organizmů vázaných na vodu, zajišťuje výpar a tím i ochlazování lokality, slouží jako pítko pro ptáky, zvěř apod. 

Počítám do budoucna, že budeme formou drobných přehrádek, drobných meandrů a slepých ramen zadržovat i tekoucí vodu tam, kde byla v minulosti násilně svedena do koryt, která jí po větších deštích rychle odvádějí do okolních potoků. Toto zpomalení může mít mimo jiné i pozitivní vliv na snížení případné povodňové situace v lokalitě, a hlavně menší škody způsobené velkou vodou pod ní.