en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - květen

   Tento měsíc patří k nejkrásnějším obdobím Křivoklátska. Vše je podřízeno nástupu vegetace, rostliny i živočichové naplno aktivují a snaží se zaujmout ten nejlepší prostor pro svůj druh.

  Těžební činnost

• V květnu je těžební činnost téměř zastavena. Přednost má pěstební činnosti. Ve starých listnatých porostech platí od dubna do června zákaz těžby z důvodu ptačí oblasti. V jehličnatých porostech je možné nadále těžit.
• Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem a souše, které se mohou postupně objevovat.
• Odvoz dřeva pozvolna končí. Dřevní hmota v tomto období snadno podléhá například zapaření, nebo popraskání vlivem vysokých teplot a vlhka. Proto je snahou lesníků co nejrychleji vytěženou hmotu prodat a odvézt k odběrateli.

  Pěstební činnost

• Zalesnění. Letošní teplotní vývoj jara nahrával lesníkům a dovolil jim v klidu zalesňovat i v průběhu května. Pravidelné srážky již od konce zimy zajišťují vysokou ujímavost vysazených sazenic.


• Prořezávky. Rašící výhony dřevin jsou v tomto období velmi křehké a náchylné na mechanické poškození. Prořezávky je tedy žádoucí odsunout na dobu, kdy začnou letorosty vyzrávat. Hnízdění ptactva je v plném proudu.

  Ochrana lesa

• Obranná opatření proti kůrovcům.
Všechna obranná a kontrolní opatření jsou aktivní. Lesníci je pravidelně kontrolují a reagují na případné vysoké hodnoty odchycených jedinců přidáním dalších odchytových zařízení. Zachycení prvního rojení kůrovců je zásadní pro další zdravý vývoj okolních porostů.
• Oplocenky. Čerstvě rašící výhony jsou velkým lákadlem pro zvěř. Pokud tedy oplocení nebude plnit svůj účel, během krátké doby mohou nastat velké škody v podobě ztráty ročního přírůstu dřevin na dané ploše.
• Poškození porostů pozdním mrazem. Křivoklátsko má problémy s chronickým omrzáním vyrašených letorostů. Téměř každým rokem se tato poškození v různém stupni vyskytují. V letošním květnu opět pozdní mráz působil v našich lesích. Nejčastěji byly zasaženy duby a buky. Regenerace stromků je pomalá a nezřídka toto poškození znamená ztrátu ročního výškového přírůstu. Uhynutí těchto jedinců je však vzácností.

  Ostatní činnosti v lesích

• Příprava na letní sezónu. V průběhu nadcházejících měsíců čistíme zařízení sloužící návštěvníkům lesa. Opravujeme poničené tabule, kontrolujeme odstavné plochy pro auta atd.

  Zajímavosti z přírody

 V měsíci květnu přilétají ti ptáci, kteří by zde dříve neměli obživu – např. kukačka, rorýs obecný, ťuhýk obecný, včelojed lesní, anebo ti, kteří mají dlouhou tahovou cestu – např. lejsek malý, který se sem vrací až z daleké Indie. Téměř všechny ptačí druhy hnízdí a vyvádějí mladé.
• Paleta lesních květin pomalu přechází z jarního aspektu do letního. Při procházce v lese vás upoutá rudá barva smolniček vedle bíle kvetoucích bělozářek, anebo modrých zvonků.
• Květen je měsíc dalšího kladení mláďat. Srny kladou srnčata, laně první jelení kolouchy. Nesahejte na čerstvě narozená mláďata, i když se vám zdají být opuštěná, a už vůbec je neberte domů. Matka je vždy nablízku a brzy po vašem odchodu si své mládě převede do bezpečí.