en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Šetření vlivu zvěře v lesích

  V letošním roce proběhla prezentace šetření nezávislou firmou IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. na téma vlivu zvěře na lesní ekosystémy v CHKO Křivoklátsko, přesněji na území navrhovaného národního parku. Tento výzkum zadalo CHKO Křivoklátsko již v roce 2010 a v roce 2016, tedy po šesti letech, byla zjištěna další data, která již odrážejí určité trendy ve vlivu zvěře na les.

Na území ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správy Křivoklát a Lesní správy Nižbor o rozloze zhruba 10200 hektarů se vybralo 431 ploch a na nich bylo celkem zkontrolováno 8494 jedinců ve 26 dřevinách.
 

Šetření se zaměřilo především na:
- poškození zvěří v porostech do 10 let věku, hodnotil se zde okus pupenů 
- poškození zvěří v porostech 11 – 40 let, zde bylo hodnoceno loupání a ohryz kůry.

 

Křivoklátsko bylo již historicky oblastí s vyšším výskytem zvěře. Vždyť i kvůli zdejší zvěři a oblibě lovu ve středověku se zachoval na Křivoklátsku takto rozsáhlý komplex lesa. V průběhu doby zde byly vypouštěny a chovány různé i exotické druhy zvěře, například kamzík, různé kozy, antilopy atd. Dnes zde můžete potkat z kopytníků jelena evropského, srnce, muflona, jelena siku, daňka a prase. Snahou vlastníků a správců lesa je jednoznačně snižování stavů spárkaté zvěře, především jelena siky, muflona a prasete na únosnou míru pro lesní ekosystém. Pro zdejší lesníky to znamená nepřetržitou práci v jednání se státní správou, orgány ochrany přírody a nájemci honiteb.

Jednotlivé výsledky uvedené v tabulkách ukazují jednoznačně pozitivní trend ve vývoji škod zvěří za posledních 6 let, a to i přes postupné zvyšování podílu listnáčů a jedle. Jak v okusu terminálních pupenů, tak v loupání a ohryzu kůry je vidět mnohdy razantní snížení uvedených škod, které je způsobeno i vlivem řádných ochranných pěstebních opatření.

Je zcela iluzorní vidět Křivoklátsko bez zvěře a tím pádem i beze škod. Škody zvěří zde budou vždy nad celorepublikovým průměrem, který je mimochodem vypočítáván i z lokalit s pouze srnčí, či jen drobnou zvěří. I přesto zůstává snižování stavů spárkaté zvěře nadále důležitým úkolem zdejších lesníků, kteří mají zájem o kvalitní a zdravé lesy pro další generace.